5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (PbEU 2004, L 64), ter nadere implementatie van richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEU 2008, L 191) en ter nadere implementatie van artikel 55, derde lid, tweede, derde en vijfde alinea, van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343) (34474); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96) (34448); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (34460); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg (34461); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (34453). 

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor, van de agenda af te voeren: 

 • -het debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten; 

 • -het dertigledendebat over het instellen van een Staatscommissie Bezinning parlementair stelsel. 

Op verzoek van het lid Dik-Faber stel ik voor, haar motie op stuk 23235, nr. 161 opnieuw aan te houden. 

Op verzoek van de PvdA-fractie heb ik de volgende benoemingen in commissies gedaan: 

 • -in de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties het lid Maij tot lid in de bestaande vacature; 

 • -in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het lid Asante tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature; 

 • -in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Asante tot lid in de bestaande vacature; 

 • -in de commissie voor de Rijksuitgaven het lid Vermue tot lid en de leden Asante en Vermeij tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures. 

Aangezien voor de volgende stukken de termijn is verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd: 34495-1; 23908-(R1519)-128; 24493-(R1557)-71. 

Ik stel voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 

Tot slot stel ik voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 

21501-03-96; 21501-20-1129; 29398-508; 29521-305; 29521-313; 29521-307; 34300-XIII-174; 29515-388; 22112-2155; 32317-424; 22112-2152; 32317-427; 33845-18; 34300-XVI-163; 34203-21; 32317-426; 32317-425; 33033-19; 33602-8; 29689-730; 2016Z13609; 2016Z13597; 2016Z13540; 2016Z13386; 26991-479; 29689-727; 29323-102; 29427-110; 33853-17; 31293-329; 34052-24; 34255-30; 32336-62; 33104-10; 29407-208; 32847-228; 32847-229; 19637-2193; 2016Z13168; 34293-22; 30175-237; 29984-656; 31793-137; 21501-08-624; 21501-33-580; 34475-2; 34394-3; 34475-IX-2; 31765-217; 31765-216; 34300-72; 34485-1; 29352-7; 29352-6; 29684-140; 21501-07-1386; 21501-07-1375; 22112-2156; 21501-07-1383; 21501-20-1141; 34300-VIII-154; 31288-546; 31288-542; 27925-593; 27925-594; 27925-591; 27925-590; 27925-592; 24804-90; 21501-33-605; 31936-340; 34300-A-72; 31936-324; 29665-224; 29665-223; 29665-221; 34352-20; 2016Z13070; 29817-137; 34352-19; 34352-18; 31497-209; 34352-17; 34352-15; 34352-16; 2016Z06959; 31497-207; 34352-12; 34300-V-73; 34485-XVI-3; 34485-A-3; 34485-J-3; 34485-XII-3; 34485-VII-4; 29684-141; 31753-116; 31753-115; 31753-112; 33578-21; 23235-143; 25657-238; 21501-20-1113; 22112-2080; 34334-13; 31239-218; 32849-80; 32849-79; 32849-77; 32849-78; 33529-275; 34158-(R2048)-12; 34242-12; 23645-598; 23645-599; 31936-225; 32861-7; 33965-6; 29665-210; 31521-85; 21501-33-526; 21501-33-532; 29665-212; 29893-185; 33531-4; 21501-08-556; 28362-8; 31490-177; 28844-83; 31490-190; 32802-19; 31490-193; 28101-15; 29754-313. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

 • -het VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32127, nr. 219 en nr. 200), met als eerste spreker het lid Van Veldhoven namens D66; 

 • -het VAO Actieplan open overheid 2016-2017 (AO d.d. 7/9), met als eerste spreker het lid Oosenbrug namens de PvdA. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Weyenberg namens de fractie van D66. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Je ziet toenemende zorgen over de uitwerking van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, de opvolger van de VAR. Mijn fractie heeft die wet in de Tweede Kamer het voordeel van de twijfel gegeven. In de Eerste Kamer had mijn partij het vertrouwen verloren op basis van de uitwerking in het voorgaande halfjaar. Nu zien wij dat dit heel breed plaatsvindt. Dinsdag was er gelukkig brede steun voor mijn debataanvraag en voor het gevoel van urgentie. Ik wil die urgentie nog wat kracht bijzetten nu gisteren in de media een woordvoerder van een coalitiepartij voor het eerst de deur openzette voor een mogelijk uitstel van de invoeringsdatum volgend jaar. Dat lijkt mij belangrijke informatie. Het belang van urgentie neemt daarmee wat mij betreft toe. In de brief die wij nog van de staatssecretaris zullen krijgen, vraag ik hem in te gaan op de suggestie van uitstel en de vraag wanneer hij daarover zal beslissen. 

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Het is een belangrijk onderwerp en ook een belangrijk verkiezingsonderwerp, zo merken wij in deze zendtijd voor politieke partijen. Maar wij vinden het niet kies om dit onderwerp te laten prevaleren boven alle andere onderwerpen die op de lijst staan. Ik zie het belang ervan in om hier snel over te praten, direct of zo snel mogelijk na ontvangst van de brief. Het lijkt mij het verstandigst om dat in een AO te doen, want dat kunnen wij snel plannen. 

De heer Omtzigt (CDA):

Steun voor het verzoek van de heer Van Weyenberg. "Snelle inplanning" betekent binnen een maand. Dat hoeft niet binnen een week. Wij krijgen echter genoeg signalen dat bedrijven stoppen met de inhuur van zzp'ers in de komende weken, en dat betekent dat veel zzp'ers brodeloos worden. Het verzoek is dan ook om die brief binnen zeg maar een week aan de Kamer te doen toekomen, wat hier verder ook uitkomt, samen met de antwoorden op Kamervragen die wij daarover zelf al gesteld hebben. Vervolgens dient daarover binnen een maand een debat ingepland te worden. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt het verzoek. 

De heer Klein (Klein):

Aansluitend op de vragen die wij aan de staatssecretaris gesteld hebben over dit onderwerp, denk ik dat het verstandig is om een bloedbad onder de zzp'ers te voorkomen en zo spoedig mogelijk dit debat in te plannen. In lijn met de woorden van de heer Omtzigt lijkt een maand mij heel redelijk. 

De heer Ziengs (VVD):

Wij vinden het ook een belangrijk onderwerp. Daarom steunden wij eergisteren het verzoek om een debat. Er moet evenwel gewacht worden op de brief. Laten wij op spoed aandringen wat die brief betreft en daarna zo snel mogelijk daarover spreken met elkaar. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun, met de invulling van de heer Omtzigt. 

De voorzitter:

Er is geen meerderheid om het zo snel mogelijk, ofwel binnen een maand te plannen, althans … De VVD is voor? Maar u wilt eerst wachten op de brief, zo heb ik begrepen. 

De heer Ziengs (VVD):

Erop aandringen dat die brief er in de loop van volgende week komt. Daarna zo spoedig mogelijk een debat, en dat mag ook in een AO wat ons betreft. Wij kiezen voor de makkelijkste manier om de brief dan te bespreken. 

De voorzitter:

Dat is ook wat u wilt, mijnheer Van Weyenberg. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Dat is ook wat ik wil. In de richting van mevrouw Vos zeg ik: nee, natuurlijk niet voordat die brief er is, want dat zou zinloos zijn. Mijn enige punt was om nog eens te zeggen: die brief moet er snel komen en daarbij moet ook worden ingegaan op de suggestie van mogelijk uitstel. 

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Van Tongeren. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Gisteren kregen we weer een schrikbarend bericht over de veiligheid in Petten; de kerncentrale in Petten, niet het stadje Petten. Op 7 juni is door mijn collega Dik-Faber van de ChristenUnie namens de ChristenUnie en GroenLinks een debat aangevraagd over de veiligheid van Petten. Met dit bericht erbij wil ik mijn collega's voorstellen om op redelijke termijn een meerderheidsdebat in de plenaire zaal in te plannen over de veiligheid van de kerncentrale in Petten met minister Schultz. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik steun dat verzoek van harte. Mijn zorgen over de situatie bij NRG en de kerncentrale Petten zijn bekend. Daarmee kan dan ook het volgende verzoek in de regeling van werkzaamheden vervallen. Laten wij ervoor zorgen dat dit meerderheidsdebat snel wordt ingepland. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Er zijn meerdere debatten aangevraagd, in juni door de ChristenUnie, afgelopen dinsdag door D66 en nu door mevrouw Van Tongeren. Als we die bij elkaar kunnen voegen, dan graag. Ik ontvang graag wel daaraan voorafgaand een brief met een reactie van de minister die daarover gaat. Dan kunnen we hier in de plenaire zaal een goed debat voeren. 

De voorzitter:

Dat was ook uw voorstel, mevrouw Van Tongeren. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dat is precies mijn voorstel: het dertigledendebat waar mevrouw Dik-Faber om gevraagd heeft namens de ChristenUnie en GroenLinks, omzetten naar een meerderheidsdebat. D66 heeft al aangegeven zich daarbij aan te sluiten. 

De voorzitter:

Ik hoor dat dat wordt gesteund. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ook het CDA steunt het verzoek. Wat we in Nederland doen met nucleaire energie en andere toepassingen moet absoluut veilig zijn. 

De heer Jan Vos (PvdA):

De berichtgeving die via de NOS tot ons kwam, is zorgelijk. Steun voor dit debat. Daarbij maak ik de kanttekening dat ik graag de positie van de ANVS helder gemaakt zie worden in de brief van de minister. Dat is namelijk de autoriteit; de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is in eerste instantie verantwoordelijk voor het toezicht in Nederland op onze installaties. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun. Goed dat die debatten samengevoegd worden. Dat debat moeten we ook voeren met elkaar. 

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor het debat en het samenvoegen van de diverse debatten. 

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren, u hebt een meerderheid voor het houden van een meerderheidsdebat. Daarmee komen twee dertigledendebatten te vervallen. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Van Veldhoven heeft al aangegeven, van haar verzoek af te zien in verband met het voorstel van mevrouw Van Tongeren. 

Het woord is aan de heer Omtzigt. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Dik drie weken geleden heb ik samen met collega's vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Onderwijs en de minister van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen en acties van de Turkse consul-generaal in Nederland en over het feit dat zelfs GroenLinks zegt dat er hier een lange arm van Ankara is. We hebben verzocht deze vragen beantwoord te krijgen voor het begin van het schooljaar. Het schooljaar is allang begonnen en we hebben gezien dat er heel veel op die scholen is gebeurd. Volgende week is er ook een debat over. Alle andere Kamervragen op dit punt zijn wel beantwoord, maar onze Kamervragen niet. Mijn verzoek is om deze Kamervragen morgenmiddag voor 16.00 uur beantwoord te hebben. 

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik neem het punt van mevrouw Maij over. De commissie voor Europese Zaken heeft net een procedurevergadering gehad. We vragen u unaniem om volgende week een debat in te plannen over de top die geen Europese top is, want 27 landen doen mee en Groot-Brittannië niet, over de brexit. 

De voorzitter:

Het is informeel? 

De heer Omtzigt (CDA):

Het is een informele bijeenkomst, maar wel een heel belangrijke, over de brexit. Wij vragen u om er volgende week een plenair debat met de minister-president voor in te plannen. 

De voorzitter:

We zullen daarnaar kijken en er rekening mee houden dat dat kan worden gepland. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven