10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Rapport voor de 7de internationale toetsingsconferentie Verdrag Nucleaire Veiligheid - 25422-155 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Lokale incidenten met jongeren - 28684-474 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage Verzamelpunt Zorgfraude 2015 - 28828-97 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport Inspectie van Veiligheid en Justitie over door de politie genomen integriteitsmaatregelen: "Een onderzoek naar de maatregelen die moeten voorkomen dat politieambtenaren onjuist gebruik maken van politie-informatie." - 28844-104 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Maatregelen in vervolg op rapport commissie-Hoekstra - 29279-339 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Diverse toezeggingen m.b.t. politie - 29628-662 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het gebruik van de vluchtelingenstroom - 29754-395 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onverwachte driedaagse buitendienststelling op de Moerdijkbrug - 29893-205 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek naar opgelegde straffen voor illegaal wapenbezit - 29911-130 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting - 30991-32 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Plan van aanpak bestrijding kindersekstoerisme - 31015-128 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer - 31209-201 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 juni 2016, over het functioneren van de rijksinspecties - 31490-215 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Instellen Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-121 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging monitoring effecten van de beperktere openstelling van de balie van het Juridisch Loket - 31753-122 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Bratislava op 7 en 8 juli 2016 - 32317-438 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Publicatie 'Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - 32660-67 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aankondiging beleidsdoorlichting jeugdsancties 2010-2015 - 33199-15 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningen - 33529-281 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Definitieve inzet hulpprogramma's Mozambique 2016 - 33625-223 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Samenwerkingsovereenkomst stralingsbescherming - 34219-22 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Structurele financiering voor het Holst Centre - 34300-XIII-176 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de resultaten één-meting banenafspraak - 34352-36 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen over de Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - 34371-(R2066)-8 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 06 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Bestuurlijke fusie Stichting Penta Primair en Stichting Westerwijs - 2016Z15841 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 02 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Bestuurlijke fusie Stichting Penta Primair en Stichting Westerwijs - 2016Z15841 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 02 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over toepassing NICAM-Kijkwijzer op reclame-uitingen publieke omroep en motie-Heerma - 2016Z15910 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 05 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over toepassing NICAM-Kijkwijzer op reclame-uitingen publieke omroep en motie-Heerma - 2016Z15910 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 05 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de gevolgen van de invoering van de Europese hypothekenrichtlijn (MCD) voor de financiering van private beleggers - 2016Z15918 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 05 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de gevolgen van de invoering van de Europese hypothekenrichtlijn (MCD) voor de financiering van private beleggers - 2016Z15918 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 05 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek om hulp bij vinden van oplossing voor belastingschuld en beslaglegging op leefgeld door Belastingdienst - 2016Z15922 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 05 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek om hulp bij vinden van oplossing voor belastingschuld en beslaglegging op leefgeld door Belastingdienst - 2016Z15922 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 05 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een bijeenkomst over de maatregel Tegengeluid - 2016Z15953 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 06 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een bijeenkomst over de maatregel Tegengeluid - 2016Z15953 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 06 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor een bijeenkomst over de maatregel Tegengeluid - 2016Z15954 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 06 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor een bijeenkomst over de maatregel Tegengeluid - 2016Z15954 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 06 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een brief inzake een manifest van de Centrale Cliëntenraad Esdégé-Reigersdaal en meerdere organisaties m.b.t. landelijke bezuinigingen, bezuinigingen op de langdurige zorg en de transitie naar de Wmo - 2016Z15965 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 06 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een brief inzake een manifest van de Centrale Cliëntenraad Esdégé-Reigersdaal en meerdere organisaties m.b.t. landelijke bezuinigingen, bezuinigingen op de langdurige zorg en de transitie naar de Wmo - 2016Z15965 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 06 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoeken van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake vergoedingen gesubsidieerde rechtsbijstand - 2016Z15966 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoeken van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake vergoedingen gesubsidieerde rechtsbijstand - 2016Z15966 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Vrijheid van meningsuiting - 2016Z15990 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Vrijheid van meningsuiting - 2016Z15990 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek aan Estland m.b.t. ICT-mogelijkheden in het openbaar bestuur van Estland - 2016Z16114 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Naar boven