Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 11, pagina 18

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de berichten dat de vakbonden definitief gestopt zijn met onderhandelingen met postbedrijven Sandd, Selektmail en VSP, te weten:

- de motie-Braakhuis/Vermeij over staken van de prijzenoorlog tussen postbedrijven (29502, nr. 35);

- de motie-Vermeij/Braakhuis over onderzoek naar een prijsmaatregel voor de zakelijke postmarkt (29502, nr. 36);

- de motie-Verhoeven/Schaart over het aanstellen van een verkenner (29502, nr. 37).

(Zie vergadering van 7 oktober 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Vermeij stel ik voor, haar motie (29502, nr. 36) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Braakhuis/Vermeij (29502, nr. 35) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de grote postbedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt, elkaar gevangen houden in een prijzenoorlog;

constaterende dat dit leidt tot een gemiddelde prijs per poststuk, die totstandkoming van een cao naar wettelijke maatstaven zoals minimumloon in de weg staat;

constaterende dat twee van deze bedrijven deze prijzenoorlog zowel op de Nederlandse als op de Duitse markt aan het uitvechten zijn;

overwegende dat het niet aannemelijk is dat deze bedrijven zelf de ontstane impasse doorbreken;

overwegende dat in beide landen sprake is van dezelfde kwalijke gevolgen van deze prijzenoorlog;

verzoekt de regering, samen met de Duitse regering stappen te ondernemen om deze postbedrijven te bewegen, hun prijzenoorlog te staken en daarover de Kamer te informeren voor 1 november 2010,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 39 (29502).

Op verzoek van de heer Braakhuis stel ik voor, zijn gewijzigde motie (29502, nr. 39) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Verhoeven/Schaart (29502, nr. 37) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de cao-onderhandelingen tussen werkgevers en werknemersorganisaties op de vorig jaar geliberaliseerde postmarkt op 27 september 2010 zijn afgebroken vanwege verschil van inzicht over het ingroeimodel;

overwegende dat dit tot gevolg kan hebben dat een AMvB van kracht wordt die alle postbedrijven per 1-1-2011 verplicht, al hun postbestellers een vast dienstverband aan te bieden en dat hierdoor de nieuwe postbedrijven in financiële nood dreigen te raken;

constaterende dat hierbij de 30.000 banen van de postbezorgers van de betrokken postbedrijven op het spel staan;

constaterende dat een aantal werkgevers in de postmarkt hun arbeidskrachten betaalt via een OVO-constructie gebaseerd op stukloon en dat onvoldoende duidelijk is welk deel van de postbestellers hiervoor vrijwillig kiest;

verzoekt de regering, te bevorderen dat sociale partners een verkenner instellen die de situatie en mogelijkheden objectief kan laten onderzoeken en die tevens de onderhandelingen vlot kan trekken en zodoende alles in het werk stelt om grootschalig verlies van werkgelegenheid bij de nieuwe postbedrijven te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40 (29502).

Ik stel vast dat wij nu hierover kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verhoeven/Schaart (29502, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.