Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 73, pagina 6301-6303

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten - 32356

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 april 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn nr. 2009/28/EG, richtlijn nr. 2009/30/EG en richtlijn nr. 2009/33/EG (implementatie van de EG-richtlijn energie uit hernieuwbare bronnen, de EG-richtlijn brandstofkwaliteit en de EG-richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen) - 32357

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 1 april 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, uitvoering van het op 25 oktober 1980 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de uitvoering daarvan en van de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming in verband met afschaffing van de procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de centrale autoriteit in zaken van internationale kinderontvoering en kinderbescherming, alsmede, in teruggeleidingszaken, de concentratie van rechtspraak, introductie van de bevoegdheid van de rechter om te beslissen aan het hoger beroep in teruggeleidingszaken schorsende werking te verlenen, en beperking van het beroep in cassatie - 32358

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 1 april 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Verslag Milieuraad 15 maart 2010 - 21501-08-329

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda informele VTE-Raad (Telecom) d.d. 18-21 april 2010 - 21501-33-270

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van de commissie Defensie om aanvullende informatie afronding arbitrage JSF - 26488-226

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op position paper G32 "Naar een efficiëntere woningmarkt met doelgericht beleid" - 27562-52

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling dat de staatssecretaris op een later tijdstip zal reageren op de motie-Eijsink c.s. (32123 X, nr. 74) over de instandhouding van materieelsystemen - 27830-73

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Regeringsreactie op AIV-advies NAVO Strategisch Concept - 28676-104

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 31 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kapitaallastenproblematiek - 29248-114

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen van de commissie omtrent berichtgevingen rond politie Gelderland-Midden - 29628-200

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vraag inzake toename aantal suïcides op de lijn Alkmaar-Castricum - 29893-100

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 31 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksrapport IVW/IOOV inzake Schipholspoortunnelincident op 2 juli 2009 - 29893-101

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over de resultaten van de tussentijdse evaluatie van de Wet markttoezicht registerloodsen - 30913-10

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 31 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie WWI inzake kindermishandeling tijdens koranlessen - 31015-46

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 31 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport CHEPS over collegegeld en studiefinanciering in andere landen - 31288-93

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Onderwijsinspectie en reactie van de minister inzake het onderzoek uitgaven huisvesting door scholen - 31293-74

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksrapporten naar onnodige belemmeringen voor doorgroei van kleine en startende ondernemingen - 31311-50

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Ulenbelt c.s. over opnieuw beoordelen dossiers zelfstandigen die voor 1 juli 2006 gebruik hebben gemaakt van startersregelingen WW en als gevolg Samenloop Zelfstandigenaftrek en WW-uitkering zijn geconfronteerd met terugvorderingen/boetes (31311, nr. 47) - 31311-51

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uiteenzetting bevoegdheden aangaande ongevallenonderzoek en tuchtrecht op het gebied van zeescheepvaart - 31409-28

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 31 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Samenvoegen zorgtoeslag en inkomstenbelasting - 31580-4

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de modernisering van het Benelux Parlement - 31585-11

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 26 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding publicatie "Schaarste & Transitie, kennisvragen voor toekomstig beleid" - 31793-39

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 30 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Langkamp om voortaan alle rapporten van de Inspectie jeugdzorg direct naar de Kamer te sturen en over toezicht in de pleegzorg - 31839-55

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief n.a.v. de motie van het lid Omtzigt om alle Europese en internationale bedreigingen in kaart te brengen en aan te geven hoe het Nederlandse pensioenstelsel hiertegen kan worden beschermd (motie 31990, nr. 11) - 31990-14

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie-Tang/Pieper inzake de ondersteuning van initiatieven op het gebied van eigen vermogen voor het MKB - 32050-8

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 31 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Nederlandse deelname aan de Nuclear Security Summit - 32123-V-77

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 26 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot opzegging WEU-verdrag - 32123-V-78

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 31 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging ingevolge motie vliegende radar (32123-X, nr. 78) - 32123-X-115

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage AWACS - 32123-XI-64

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vragen van de commissie VW inzake het overzicht van openstaande en afgedane toezeggingen met een termijnstelling van uiterlijk 1 januari 2010 - 32123-XII-48

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 30 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging aan de Kamer met VNG en Aedes in gesprek te gaan over de financiering van de SEV - 32123-XVIII-68

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties en toezeggingen notaoverleg Modernisering Monumentenzorg op 16 november 2009 - 32156-15

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget - 32361

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 31 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Rapport Government Accountability Office over JSF-programma - 31300-15

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 24 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2009 - 32352-1

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 26 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Strategie 2010-2015 - 32352-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 26 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Werkprogramma 2010 - 32352-3

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 26 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd