Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

drie, van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat de Eerste Kamer in haar vergadering van dinsdag 19 januari 2010 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32039, 31963 en 32215 heeft aangenomen.

 • De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

De volgende Koninklijke boodschap

Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) - 32290

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 januari 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken van 25 januari 2010 - 21501-02-941

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn inzake preventie van letsels door scherpe voorwerpen in de ziekenhuis- en gezondheidsbranche - 22112-995

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting over afvaltransport door de binnenvaart - 22343-241

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit tot instellen onderzoek opbrengstneutraliteit OV-chipkaart - 23645-332

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie VW inzake de OV-chipkaart ter voorbereiding AO 21 januari 2010 - 23645-333

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkeling van Causal Model for Air Transport Safety (CATS) - 24804-72

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake de evaluatie van de wet Melding Voorvallen Burgerluchtvaart van de commissie-Van Delden en het rapport van het adviescollege DEGAS over de relatie tussen luchtvaart en strafrecht - 24804-73

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Naleving asbestregels" - 25834-50

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Sociaaleconomische aspecten van genetisch gemodificeerde gewassen - 27428-153

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van commissie voor WWI inzake het artikel "Oude verbouwnorm bruggen alsnog in Bouwbesluit" in de Cobouw - 28325-120

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen van de commissie voor LNV m.b.t. perceelsregistratie en derogatie - 28625-93

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 14 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie op openstaande vragen n.a.v. VAO Energie en Gasopslag d.d. 13 januari 2010 - 28982-99

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Instelling Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging - 29247-114

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 13 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken ten aanzien van de advisering door de Gezondheidsraad over een second opinion bij de medische rijgeschiktheid - 29398-202

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Financiële situatie woningcorporaties - 29453-150

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op rechterlijke uitspraak inzake het Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post - 29502-26

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het witboek "Schoon genoeg; Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector" - 29544-221

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen AO zeehavens van 22 september 2009 - 29862-20

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de petitie van Mezzo met betrekking tot het aan- en bijbouwen voor mantelzorg - 30169-21

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vraag van de commissie voor Just naar de redenen waarom de Kamer geen inzicht krijgt in de kwantitatieve tapstatistieken van de MIVD en AIVD - 30517-17

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden van de commissie voor de RU over verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 Terugblik 2009 - 30850-34

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 14 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie inzake Icesave/IJsland - 31371-306

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 19 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake brandveiligheids- en ARBO-voorschriften voor de specifiek culturele instellingen (31428, nr. 46) - 31482-58

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het onderzoeksrapport naar de mogelijkheden van een koppeling van gewerkte uren met de kinderopvangtoeslaguren - 31874-68

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 14 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording van vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling inzake de Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 en aanbieding van de derde nota van wijziging - 31904-28

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie motie Anker c.s. (31700-VI, nr. 56) om kinderalimentatievorderingen aan te merken als bevoorrechte vorderingen - 32123-VI-81

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op rapport "Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen; graag maatwerk onderweg" - 32123-VIII-105

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123-VIII) - 32123-VIII-106

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Doorrekening flankerende maatregelen AOW-voorstel - 32163-18

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven