Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

  • maandag 8 februari 2010

  • - van 14.00 uur tot 18.00 uur van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie) (31832).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Gerkens. Volgens mij heeft zij gedurende deze hele regeling het woord. Dat vind ik eigenlijk wel een goede afspraak.

Mevrouw Gerkens (SP):

Voorzitter. Inderdaad, en het is niet eens iets voor mijzelf.

Ik rappelleer de vragen van collega Karabulut aan de ministers van Justitie, voor Wonen, Wijken en Integratie en voor Jeugd en Gezin over de aanpak van eergerelateerd geweld; aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en voor Jeugd en Gezin, aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de minister van Justitie over huwelijksdwang, geweld tegen meisjes en vrouwen en volle eerwraakhuizen; en aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de aanbesteding van de inburgering in Rotterdam. Het verzoek is om deze vragen voor het algemeen overleg van 4 februari aanstaande te beantwoorden. De nummers zijn bij de voorzitter bekend.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Gerkens (SP):

Vervolgens rappelleer ik vragen van collega Van Gerven van 8 januari jongstleden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wachtlijsten in de eerstelijnspsychologie en de geestelijke gezondheidszorg. Hij heeft toen verzocht om beantwoording van de vragen voor het algemeen overleg van 21 januari aanstaande. Die antwoorden hebben wij nog niet ontvangen. Wij zouden ze graag voor morgen 12.00 uur ontvangen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Gerkens (SP):

Namens de leden Gesthuizen en Ulenbelt vraag ik een debat aan met de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de overplaatsing van de productie van scheepsschroeven en -motoren naar China onder druk van de Chinese opdrachtgevers en/of de overheid.

De heer Ten Hoopen (CDA):

Dat lijkt mij op zichzelf goed, maar ik zou graag eerst een brief ontvangen van beide ministers. Daarin zou ik tevens de vraag beantwoord willen zien welke rol de overheid speelt in het vestigingsklimaat om deze banen voor Nederland te behouden. De Chinese overheid wil met lokale producenten werken. Wat wordt daarmee bedoeld? Daaraan koppel ik de vraag of hier sprake is van protectionisme. Een jaar geleden zei de directeur van Wärtsilä, de heer Van Beers, nog dat er weinig tot geen voordeel te behalen is met het produceren van dit soort schroeven in China. Wat is er dan in dit jaar veranderd? Daarop zou ik ook graag een antwoord krijgen in de brief.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Voorzitter. Ik sluit mij aan bij het verzoek om een brief. Ik zou het op prijs stellen als de bewindslieden in die brief ook ingaan op de vraag in hoeverre het Rijk en de regionale overheden hierbij betrokken zijn en zijn geweest en op de positie van research and development.

De heer Aptroot (VVD):

Voorzitter. Ik sluit mij aan bij het verzoek om een brief. Mijn fractie is niet alleen geïnteresseerd in de vraag of er sprake is van protectionistische maatregelen of dwang van de Chinese overheid, maar ook in de mogelijkheden om via de EU te protesteren en eventueel tegenmaatregelen te nemen.

De voorzitter:

U zegt zo nadrukkelijk: ik sluit mij aan bij het verzoek om een brief. Sluit u zich niet aan bij het voorstel voor een debat?

De heer Aptroot (VVD):

Dat doe ik sowieso. Graag zelfs.

De voorzitter:

Dan weet ik waar ik aan toe ben.

Mevrouw Gerkens, u hebt steun voor een debat met voorafgaand een brief. Ik neem tenminste aan dat u een brief voorafgaand aan het overleg ook wenselijk acht?

Mevrouw Gerkens (SP):

Het is prima dat wij eerst een brief vragen, maar die moet niet te lang op zich laten wachten. Ik wil dat die brief er in ieder geval voor aanstaande dinsdag 12.00 uur is. U kunt dan op korte termijn een debat plannen.

De voorzitter:

Laten wij op die manier handelen. Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Ik zal in de agenda rekening houden met een dergelijk debat, maar ik weet nog niet of dit volgende week kan worden gehouden.

Mevrouw Gerkens (SP):

Ik laat dit aan uw wijsheid en kunde over.

De voorzitter:

Dank u wel. De spreektijd is vier minuten per fractie.

Naar boven