Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 80, pagina 4611-4612

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie) (28958).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de notitie over de stand van zaken in de Conventie (28473, nr. 30);

een van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, inzake maatschappelijke en economische positie woonwagenbewoners (28964);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over moties ingediend bij de OCW-begroting van 2003, nrs. 51, 52 en 53 (28600-VIII, nr. 131);

een, van de minister van Financiën, inzake Zorgplicht bij financiële dienstverlening (28965);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de ESF-EQUAL projectenbundel (26642, nr. 57);

Lijst van ingekomen stukkeneen, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake tussenrapportage van het groot project modernisering AWBZ (26631, nr. 46);

twee, van de Algemene Rekenkamer, te weten:

  • een, ten geleide van het rapport "Dementerenden en de Wet BOPZ" (28950);

  • een, ten geleide van het rapport "Wonen, zorg en welzijn voor ouderen" (28951).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van de brochure Kengetallen 2003;

een, van de minister van Justitie, ten geleide van reactie jaarverslag 2002 van de Raad voor de rechtspraak;

drie, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

  • een, inzake brief Borstkankervereniging Nederland;

  • een, inzake lijkschouwingkosten;

  • een, inzake wijziging Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:

  • - Partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie) (28958);

b. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • - Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) (28960).