Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 80, pagina 4569-4570

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda voor de

Voorzittervolgende week:

  • - de brief van het Presidium inzake instelling van twee themacommissies (28923);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000-2001, 2001-2002 en 2002-2003 sector Rechterlijke Macht (28722).

Ik stel nader voor, de debatten over de jaarverslagen, slotwetten en voorjaarsnota te combineren tot één debat, met maximumspreektijden voor CDA, PvdA en VVD 12 minuten, SP, LPF, GroenLinks en D66 9 minuten, ChristenUnie en SGP 7 minuten.

Ik stel op verzoek van de vaste commissie voor Justitie voor, inlichtingen te willen ontvangen over de oprichting Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (28921).

Ik deel mee, dat ingevolge artikel 69, tweede lid, van het Reglement van orde de aangehouden moties 22589, nr. 205, 24095, nr. 125, 25422, nr. 26, 27223, nr. 40, 28600-XII, nr. 77, en 28807, nrs. 27 en 30, zijn vervallen.

Aangezien voor de stukken gedrukt onder de nummers 23908 (R1519), nr. 60, en 28876 de termijnen zijn verstreken, stel ik voor dat, wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd. Ik stel voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Aangezien voor de stukken 23490, nr. 277, en 28872 de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Ik stel voor, de stukken 25425, nr. 6, 27423-27543, nr. 38, en 28600-III, nr. 11, voor kennisgeving aan te nemen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Vendrik.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Mede namens de fractie van de SP verzoek ik u, het verslag van het algemeen overleg over de radiofrequenties, alsmede het verslag van het algemeen overleg over de WTO een plek te geven op de agenda van volgende week.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen en beide VAO's toe te voegen aan de agenda van volgende week. Ik overweeg trouwens om de VAO's te verzamelen op de donderdag. Ik zeg hier meteen bij dat dan het zogenaamde kerstregime zal gelden. Dat klinkt wat gek in deze tijd van het jaar, maar daarmee bedoel ik het strenge regime van moties indienen en hoogstens één of twee vragen naar aanleiding daarvan.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Wit.

De heer De Wit (SP):

Voorzitter. De vaste commissie voor Justitie heeft gisteren een algemeen overleg gevoerd over de Wet op het notarisambt. Ik vraag u, het verslag van dat algemeen overleg op de plenaire agenda van volgende week te plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen en het onderwerp toe te voegen aan de agenda van volgende week, waarschijnlijk de donderdag.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Samsom.

De heer Samsom (PvdA):

Voorzitter. Ik verzoek u, het verslag van het algemeen overleg over nucleair afval en het verslag van het algemeen overleg over AVI-bodemslakken op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen en beide onderwerpen toe te voegen aan de agenda van komende week, waarschijnlijk de donderdag.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Heteren.

Mevrouw Van Heteren (PvdA):

Voorzitter. Namens mijn fractie vraag ik om een brief van de minister of de staatssecretaris van BZK – dat ligt eraan wie dit onderwerp nu onder zijn hoede heeft – ter nadere opheldering over de financiering van de brandweerhulpverlening in de Westerscheldetunnel. Op 20 mei heeft het ministerie van BZK een brief doen uitgaan waarin aan de regio en diverse gemeenten aldaar is toegezegd dat er 12,5 mln euro over tien jaar verspreid zou worden vrijgemaakt voor brandweerzorg in de tunnel. In een recente brief is dat teruggedraaid, zonder opgaaf van redenen. De berichtgeving is dus nogal verwarrend en daarom is er nogal wat commotie ontstaan in Zeeland. Wij ontvangen hierover dus gaarne een brief, liefst voor dinsdag a.s.

De voorzitter:

Ik maak hierbij de volgende opmerking. Vanuit uw optiek terecht sprak u over de minister of de staatssecretaris, afhankelijk van wie dit doet. In het algemeen heb ik het kabinet gevraagd, de formele competentieverdeling van alle ministers en staatssecretarissen ten spoedigste aan de Kamer kenbaar te maken. Tot op heden is die verdeling nog niet ontvangen, tenzij die een uur geleden is binnengekomen. Maar dat is niet het geval. Ik stel derhalve voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar de minister-president.

De heer Cornielje (VVD):

Met één kanttekening: Binnenlandse Zaken heeft geen staatssecretaris meer en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is zelfs vice-premier.

De voorzitter:

Mede namens mevrouw Van Heteren dank voor uw opmerking!

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.