Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 68, pagina 4103-4105

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. vier koninklijke boodschappen, ten geleide van de volgende voorstellen van (rijks)wet:

Goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) (Trb. 1995, 48) (26069);

Wijziging van de Politiewet 1993 en de Wet politieregisters in verband met de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (26461);

Goedkeuring van de Regeling ophoging depositorente (26462);

Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) (26463);

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake de ontwikkelingen rond het IOC (26398, nr. 2);

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, over recente ontwikkelingen in het Grote Merengebied, Congo-Brazzaville, Sierra Leone en Angola, alsmede omtrent de door Nederland over deze onderwerpen in de Europese Unie en in de Veiligheidsraad ingenomen standpunten (21501-02, 25098, 26151, 26301, nr. 289);

 • een, over de zesde ronde van de mensenrechtendialoog EU-China (26200-V, nr. 59);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Justitie, inzake de ontwikkelingen in en rond Kosovo (22181, nr. 245);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag van het werkbezoek van 13-18 februari 1999 aan Mozambique (26200-V, nr. 58);

vier, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over de mogelijkheden om elektronisch toezicht ook bij minderjarigen toe te passen (25712, nr. 2);

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens het wetgevingsoverleg op 15 maart 1999 inzake bescherming persoonsgegevens (25892, nr. 9);

 • een, inzake ernstige mishandeling in een pleeggezin in Zwolle (26211, nr. 6);

 • een, inzake "oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid" (26262, nr. 4);

een, van de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het verslag van een aantal ontwikkelingen sinds het verschijnen van de voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 1999-2000 (26211, nr. 7);

een, van de staatssecretaris van Justitie, over de situatie van de vluchtelingen uit Kosovo (19637, 22181, nr. 427);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over integriteit (24655, nr. 7);

 • een, over het grondwetsherzieningsvoorstel (26156, nr. 10);

drie, van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, te weten:

 • een, over een mogelijke wet op de kansenzones (21062, nr. 75);

 • een, inzake een reactie op de moties nrs. 37 en 38 (26200-VII, nr. 53);

 • een, ten geleide van het plan van uitvoering van de nota "Kansen krijgen, kansen pakken" (26333, nr. 4);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens het algemeen overleg van 18 maart jl. over de ICT-beleidsbrief van 18 februari (25733, nr. 28);

vijf, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, over het plan van NOS en ROOS inzake nauwe samenwerking op het terrein van televisie (23968, nr. 47);

 • een, ten geleide van de vierde tussenrapportage Projectorganisatie (25802, nr. 7);

 • een, inzake Plan van scholen (26134, nr. 15);

 • een, over de aanpassing van het scholenbestand (26134, nr. 16);

 • een, over wachtlijsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs (26200-VIII, nr. 70);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van een nota inzake de institutionele vormgeving van het toezicht op de financiële marktsector (26466);

een, van de minister van Defensie, over de medewerking die de Nederlandse eenheden thans in de FYROM verlenen aan de opvang van vluchtelingen uit Kosovo (22181, nr. 244);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de Raad van de Europese Unie (Milieu) van 11 maart 1999 te Brussel (21501-08, nr. 91);

 • een, over de aanpassing van het streekplan Gelderland (25180, nr. 100);

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van antwoorden op de nog openstaande vragen uit het algemeen overleg over de HSL-Zuid op 10 februari 1999 (22026, nr. 88);

 • een, over het luchtvaartterrein Eindhoven (26200-X, nr. 32);

 • een, ten geleide van de beleidsnota "De derde eeuw spoor" (26464);

een, van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën, over de voortgang private exploitatie van de Betuweroute (22589, nr. 142);

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het Markermeer (21136, nr. 28);

 • een, ten geleide van de agenda van de EU-raad voor telecommunicatie en post, welke op 22 april 1999 te Luxemburg zal worden gehouden (21501-10, nr. 45);

een, van de minister van Eco- nomische Zaken, inzake voornemens met betrekking tot het Centraal bureau voor de statistiek (26465);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over de "steunkaart" (26200-XIII, nr. 42);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over adviezen van de Raad voor het landelijk gebied (26200-XIV, nr. 48);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de Sociale Raad die op 9 maart 1999 in Brussel heeft plaatsgevonden (21501-18, nr. 98);

 • een, over een studie van het CBS naar de inkomensontwikkeling tussen 1977 en 1997 (26200-XV, nr. 58);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de stand van zaken rond het wetsvoorstel verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid (25677, 25938, nr. 7);

drie, van de minister van Volks- gezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de toekomst van de Pensioen- en uitkeringsraad (PUR) (20454, nr. 48);

 • een, over invoering wet medisch-wetenschappelijk onderzoek, xenotransplantatie KEMO (22588, nr. 27);

 • een, over het transplanteren van dierlijke organen bij mensen (26335, nr. 2);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake spoedeisende geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (25387, nr. 5);

een, van de enquêtecommissie, inzake vliegramp Bijlmermeer (26241, nr. 7).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over rondetafelgesprekken met gemeenten;

 • een, ten geleide van het rapport "Netten, stokken en sprays";

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake actiepunten voortvloeiend uit het algemeen overleg van 20 januari 1999;

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van de voortgangsrapportage PPS, april 1999;

 • een, ten geleide van de publicatie "Nederlandse staatsobligaties 1999";

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake Algemene maatregel van bestuur houdende het besluit van 1 december 1998, houdende reparaties algemene maatregelen van bestuur gebaseerd op artikel 8.40 van de Wet milieubeheer;

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake evaluatie natuur-, bos- en landschapsbeleid en nieuwe nota natuur;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake toezending Lijst van ingekomen stukkenbest practices aan de Kamer;

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het Actieplan emancipatietaakstellingen departementen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende adressen:

een, van J.L. Vreugdenhil te Rotterdam, met betrekking tot middeling van inkomsten over drie jaren;

een, van A. van der Knaap te Krimpen a/d IJssel, met betrekking tot een eenmalige uitkering ingevolge de Wet VUIT;

een, van mevrouw S.G.J. Ruis te Veenhuizen, met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van een aanslag inkomstenbelasting over het jaar 1997;

een, van J.F. Sorber te Den Haag, met betrekking tot gewijzigde belastingtarieven;

een, van drs. G.H. Dasselaar te Gouda, met betrekking tot een klacht tegen het USZO;

een, van J.S. With te Utrecht, met betrekking tot een naheffingsaanslag loonbelasting;

een, van M.B. van Dinteren te Amsterdam, met betrekking tot toekenning ondernemerschap;

een, van K. Kalouian te Zwolle, met betrekking tot een verblijfsvergunning;

een, van C. Kusche te Nieuw-Bergen, met betrekking tot een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting;

een, van H.C. van Schaik te Leiden, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van J.A. Mijnsbergen te Bergen op Zoom, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelas- ting/premie volksverzekeringen;

een, van G.M. Leijdekker te Zierikzee, met betrekking tot benadeling banenpooler-WIW'er die belastingaangifte doet bij teruggave ingehouden loonbelasting;

een, van H. Blommers te Papendrecht, met betrekking tot restitutie van griffiekosten i.v.m. terugvordering van huursubsidie;

een, van Rijtex BV te Budel, met betrekking tot teruggave van omzetbelasting;

een, van H.C.P. van Andel en mevrouw A. van Andel-Leijsen te IJmuiden, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelas- ting/premie volksverzekeringen;

een, van mevrouw M.F. Kolf te Lelystad, met betrekking tot toepassing van de hardheidsclausule inzake aanslagen inkomstenbelasting over 1993 en 1994;

een, van mevrouw C. Burlage-Ilcken te Zwaanshoek, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbe- lasting/premie volksverzekeringen.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften;

5. een brief van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, ten geleide van een aantal aangenomen resoluties.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage;

6. een brief van Jan Boeykens, inzake verdwijning van kinderen, seksuele uitbuiting en foltering van kinderen.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage;

7. de volgende brieven:

een, van H. Leis, over haar persoonlijke omstandigheden;

een, van J. Hendrikx, inzake het wetje waardoor Nederlands-Indië in 1941 tijdelijk niet tot het Koninkrijk der Nederlanden zou hebben behoord;

een, van het gemeentebestuur van Zoeterwoude, inzake beleidsnotitie gemeentelijke herindeling;

een, van J. v.d. Akker, inzake de gemeentelijke herindeling Twentestad;

een, van R.G. Kern, inzake het stopzetten van NAVO-bombardementen;

een, van G. Roodhart, inzake de situatie in Kosovo;

een, van P.J. de Min, over de wederopkomst van Jezus.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 1993 en de Wet politieregisters in verband met de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (26461);

b. de vaste commissie voor Financiën:

 • - het wetsvoorstel Goedkeuring van de Regeling ophoging depositorente (26462);

c. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) (Trb. 1995, 48) (26069);

d. de vaste commissie voor Economische Zaken:

 • - het wetsvoorstel Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) (26463).