Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over de actuele stand van zaken in Suriname alsmede de relatie met Nederland (20361, nr. 89);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over FMO/evaluatie directe financieringen (25600-V, nr. 53);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, ten geleide van antwoorden op vragen die gesteld zijn door het lid Oedayraj Singh Varma tijdens de behandeling van het Jaarverslag Nationale ombudsman 1996 op 28 augustus 1997 inzake de kinderbescherming (25275, nr. 4);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

  • een, over de voorlichting aan de MBO'ers die per 1 september 1998 doorstromen naar het HBO (25615, nr. 11);

  • een, ten geleide van het rapport van de inspectie "Risico's rond risicogroepen" (25635, nr. 7);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

  • een, inzake een geschil tussen twee culturele instellingen te Amsterdam, te weten de stichting Felix Meritis Foundation en Maatschappij Discordia (25013, nr. 18);

  • een, over de motie-Van der Vlies inzake "regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs" (25410, nr. 50);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over de evaluatie van de wijziging per 1 januari 1997 van de belastingregeling voor het Koninkrijk (25600-IXB, nr. 14);

een, van de ministers van Economische Zaken en van Justitie, ten geleide van de notitie over de voortgang van het MDW-project Markt en overheid (24036, nr. 78);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de Algemene bijstandswet (25271, nr. 7);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het CTSV (24653, nr. 24);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van het programma voor het komende halfjaar inzake de Landbouwraad (21501-16, nr. 193);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de thuiszorg (verpleging en verzorging) (25657, nr. 2).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

  • een, over de behandeling van de kwaliteitswet;

  • een, ten geleide van de voortgangsrapportage "Groepsgrootte en kwaliteit in het basisonderwijs";

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van drie onderzoeksrapporten die tot stand zijn gekomen in het kader van het onderzoeksprogramma Project evaluatie stelselherziening (PES);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over toelating hulpmiddelen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van W.A.B. Pieffers, over zijn niet betrokkenheid bij de activiteiten van de heer S. van der Schaaf;

een, van de Provinciale vrouwenraad Zuid-Holland, over wettelijk recht op deeltijdarbeid.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Naar boven