6 Stemming Initiatiefwetsvoorstel-Raemakers/Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049).

(Zie vergadering van 19 april 2022.)

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de initiatiefnemers en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemming aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen over het Voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van Strien namens de PVV.

De heer Van Strien (PVV):

Dank u wel, voorzitter. De PVV-fractie vindt het jammer dat de initiatiefnemers niet meer in staat gesteld zijn om één door corona veroorzaakt probleem met deze sympathieke wet middels een novelle recht te zetten. In de huidige vorm moeten wij helaas tegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Dan de heer Verkerk namens de ChristenUnie.

De heer Verkerk (ChristenUnie):

Voorzitter. Onze fractie heeft waardering voor de manier waarop de initiatiefnemers de zorgen van ouders vooropstellen. Ook past dit voorstel in de traditie van ons land, waarin de samenleving de vrijheid heeft om zichzelf te organiseren. De ChristenUnie heeft echter ernstige bezwaren tegen de kwaliteit van deze wet, onder andere over het punt dat ouders schijnveiligheid wordt geboden. De voorgestelde novelle neemt onze bezwaren niet weg. Daarom zal onze fractie ook tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Verkerk. De heer Schalk namens de SGP.

De heer Schalk (SGP):

Voorzitter, dank u wel. Het debat over de wet deed recht aan het werk waartoe wij hier geroepen zijn. We hebben geconstateerd dat het doel van het wetsvoorstel in de loop van de behandeling is verschoven. Er waren veel haken en ogen aan, zeker omdat het Rijksvaccinatieprogramma breder is dan hetgeen misschien in eerste instantie was beoogd. Ik heb het dan over meer dan alleen covid; ik denk ook aan de HPV-vaccinatie die eronder valt. De consequenties voor niet alleen kinderen, maar ook voor werknemers, waren voor ons reden om te zeggen dat wij dit wetsvoorstel helaas niet kunnen steunen. Maar veel respect voor degenen die het hebben verdedigd en ook voor de collega's die dat hebben gedaan in deze Kamer.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. De heer Dessing namens Forum voor Democratie.

De heer Dessing (FVD):

Voorzitter, dank u wel. Tijdens het debat over dit inhoudelijk rammelende wetsvoorstel bleek tot ons afgrijzen dat de covidvaccinatie wel degelijk en zeer ongemerkt onderdeel is geworden van het Rijksvaccinatieprogramma. Hiermee worden onze kinderen nu dus planmatig en gelegitimeerd blootgesteld aan experimentele injecties. Dit is een schande. Bovendien worden ouders hierdoor voor het blok gezet om hun keuzevrijheid nog meer te bevechten en vergroot dit de medische discriminatie. Daarom zal de fractie van Forum voor Democratie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dessing. Mevrouw De Bruijn-Wezeman namens de VVD.

Mevrouw De Bruijn-Wezeman (VVD):

Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie was voornemens om voor het wetsvoorstel te stemmen zoals dit door de Tweede Kamer is aangenomen. Tijdens het debat in deze Kamer is het feit naar voren gekomen dat het al dan niet tijdelijk in het Rijksvaccinatieprogramma opnemen van de coronavaccinatie helaas een onbedoeld effect heeft voor de werknemers en oudere kinderen in de kindcentra die een weigeringsbeleid voor ongevaccineerden willen voeren. De VVD-fractie vindt dat in dezen de koninklijke weg gevolgd had moeten worden door de initiatiefnemers de ruimte te bieden om het geconstateerde met de novelle te repareren. Wij vinden het van weinig respect richting de initiatiefnemers getuigen dat de bereidheid hiervoor bij een meerderheid van deze Kamer ontbreekt. Dat de novelle niet kan worden afgewacht, betekent helaas dat de VVD-fractie nu gedwongen wordt om tegen het wetsvoorstel te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw De Bruijn-Wezeman. De heer Ganzevoort namens GroenLinks.

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter. De fracties van het CDA, de PvdA en GroenLinks hebben waardering voor de intenties van de initiatiefnemers om kinderen te beschermen tegen infectieziekten. In het debat is gebleken dat het voorstel serieuze problemen bevat in de afbakening, de dubbele doelstelling, de effectiviteit, de uitvoerbaarheid, de schijnveiligheid en het toezicht. De voorgestelde novelle is daar geen oplossing voor. In alle eerlijkheid is dit ook geen zuivere novelleprocedure, omdat het volstrekt onzeker is of met deze aanpassing het wetsvoorstel wel voldragen zou zijn. Dat bij elkaar brengt onze fractie tot een tegenstem.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ganzevoort. Dan de heer Van der Voort namens D66.

De heer Van der Voort (D66):

Dank u, voorzitter. De D66-fractie ziet het nut in van het voorliggende wetsvoorstel. Dat voorstel regelt de keuzevrijheid voor ouders om te kiezen voor een kindcentrum met louter gevaccineerde kinderen, gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Dat laatste is een van de problemen die bij de behandeling van het wetsvoorstel is genoemd. De bedoeling van de initiatiefnemers gaat over specifieke kinderziektes, zoals mazelen. Onze fractie vindt het teleurstellend dat deze Kamer de initiatiefnemers geen ruimte geeft om deze en andere bezwaren via aan novelle te adresseren. Wij zullen voor het initiatiefwetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Gerkens namens de SP.

Mevrouw Gerkens (SP):

Dank u wel, voorzitter. Ik doe deze stemverklaring mede namens de fractie van de Partij voor de Dieren.

De indieners hebben getracht een raamwerk neer te zetten waardoor ouders een gewogen keuze konden maken voor een kinderdagverblijf dat wel of niet een vaccinatiebeleid voert. Wij waarderen hun inspanningen. Gedurende het debat bleek echter dat het voorstel hiervoor onvoldoende waarborgen gaf en bovendien ongewenste neveneffecten ten gevolge had. Ondanks herhaaldelijke vragen waren de indieners niet in staat onze zorgen weg te nemen, noch een helder tijdpad te geven waarbinnen dat zou kunnen gebeuren. Om die redenen zullen beide fracties tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Gerkens. De heer Van Pareren namens de Fractie-Nanninga.

De heer Van Pareren (Fractie-Nanninga):

Dank u, voorzitter. Aanvankelijk waren wij voor het wetsvoorstel dat vandaag voorligt, maar als partij en als fractie zijn wij altijd bereid om, als er in een vergadering allerlei argumenten komen, ons standpunt bij te stellen. De tegenstanders van het wetsvoorstel hebben naar ons idee kwalitatief hoogwaardige argumenten geleverd. Derhalve stemmen wij tegen. Desalniettemin betreuren wij het dat er geen kans gegeven is aan de indieners, de initiatiefnemers, om de novelle verder uit te werken. Dat vinden wij zeer spijtig, zoals ik al zei. Daarom willen we ook zeker het initiatief van de beide opstellers nogmaals waarderen. Het is een heel goede zaak als Tweede Kamerleden dit soort initiatieven nemen.

Dank u, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Pareren. De heer Van Rooijen namens 50PLUS.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Mijn fractie constateert dat het oorspronkelijke initiatiefvoorstel een tijd geleden door een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen. De ontwikkelingen rond covid hebben dit initiatiefvoorstel letterlijk en figuurlijk in de wielen gereden. Wij hadden, ook in de eerdere commissievergadering, aangegeven dat we de initiatiefnemers, met grote waardering voor hun zware, verantwoordelijke werk, nog een kans willen geven om te kijken of zij via een novelle de uitgebreide bezwaren tegen dit voorstel, die ook wij deelden, nog een keer kunnen wegen en erover kunnen debatteren. Wij hadden dus ook graag die novelle gehad. We hebben nog geprobeerd een derde termijn mogelijk te maken waarin de kans zou worden gegeven aan de initiatiefnemers. Nu dat niet gebeurd is, moeten wij dit voorstel in de huidige vorm uiteraard verwerpen, omdat daar door covid dingen in zijn gekomen die niet bedoeld waren, althans oorspronkelijk niet. Wij zullen dus tegen dit voorstel in de huidige vorm moeten stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? De heer Otten namens de Fractie-Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Deze initiatiefwet, die nog stamt uit de precoronatijd, schiet in 2022 naar onze mening zijn doel voorbij en zal in de praktijk de vaccinatiebereidheid niet vergroten. Die kan onbedoeld zelfs leiden tot segregatie in de kinderopvang. Wij sluiten ons aan bij de procedurele aspecten die de heer Ganzevoort in zijn stemverklaring naar voren bracht. Daarom zullen wij tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is verworpen.

Naar boven