11 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 13 oktober 2020:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden) (35540);

Wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikelen 33 en 34 van die wet (onder voorbehoud) (35549);

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges (Amicus curiae en kruisbenoemingen) (onder voorbehoud) (35550);

b. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en motie te doen plaatsvinden op 13 oktober 2020:

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (35462);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35418);

Motie van het lid Van Hattem c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege (35418, F);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (35419);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 13 oktober 2020:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) (35542).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (35472).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de, minister van Buitenlandse Zaken, inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2020 (griffienr. 167620);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda buitengewone Europese Raad van 24 en 25 september 2020 (griffienr. 167595);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling over een EU-strategie voor een geïntegreerd energiesysteem (griffienr. 167596);

een, van alsvoren, ten geleide van 1 fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Wijziging verordening financiële benchmarks (griffienr. 167597);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 20 en 21 september 2020 (griffienr. 167471.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 29 september 2020 (griffienr. 167598);

een, van de minister van Financiën, inzake ontwerpbegroting Nederland 2021 (griffienr. 167592);

een, van de staatssecretarissen van Financiën, inzake afschrift brief "Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland" (griffienr. 167588);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake verslag schriftelijk overleg, informele Milieuraad EU-milieu- en klimaatministers 30 september en 1 oktober 2020 (griffienr. 167561.01);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake aanbiedingsbrief Eerste Kamer Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 13 oktober 2020 (griffienr. 167603);

een, van de minister voor Medische Zorg en Sport, inzake Vierde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (griffienr. 167593);

een, van alsvoren, inzake aanbieding werkprogramma NLsportraad (griffienr. 167590);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsministersbijeenkomst 2 oktober 2020 (griffienr. 167602).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake afschrift brief Tweede Kamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (griffienr. 167608);

een, van alsvoren, inzake afschrift uitkomsten onderzoek naar M&O-beleid van NOW-regeling (griffienr. 167609);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk XII) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (griffienr. 167607);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk X) van het ministerie van Defensie (griffienr. 167612.02);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) (griffienr. 167618);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Financiën, begrotingshoofdstuk IX (Financiën en Nationale Schuld) (griffienr. 167617);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (griffienr. 167616);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk XVII) van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (griffienr. 167612.01);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk V) van de minister van Buitenlandse Zaken (griffienr. 167612);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (griffienr. 167615);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (griffienr. 167614);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (griffienr. 167613);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (griffienr. 167608.01);

een, van alsvoren, inzake publicatie Testen op corona; wat er in het voorjaar gebeurde (griffienr. 167619).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van M.R., inzake help tegen spoedwet (35526) (griffienr. 167290.50);

een, van A.H.L.d.S., inzake spoedwet Corona (35526) (griffienr. 167290.51);

een, van A.S., inzake nee tegen Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35526) (griffienr. 167290.52);

een, van P.v.d.V, inzake wetsvoorstel 35526 (griffienr. 167290.53);

een, van L.A. d.P.d.l.W.S. inzake bezorgde burger noodwet (griffienr. 167290.54);

een, van S.v.E., inzake wetsvoorstel 35434 (griffienr. 167290.55).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van J.V., inzake wisseling zomertijd naar wintertijd (griffienr. 167587).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van R.v.N., inzake coronamelder smartphone (griffienr. 167434.03).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van I.D., inzake asielprocedure (griffienr. 167586).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven