7 Stemming Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (35668).

(Zie vergadering van 29 juni 2021.)

De voorzitter:

Wij gaan nu stemmen. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen als eerste over het wetsvoorstel 35668, Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Via deze Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie gaat Nederland de schoonste en modernste kolencentrales ter wereld, die pas enkele jaren in bedrijf zijn, sluiten. Nederland stoot slechts 0,3% van de wereldwijde CO2 uit, China 30%. China heeft 1.058 kolencentrales en in Azië worden nog 600 extra kolencentrales bijgebouwd. Wij willen dat eerst de smerigste kolencentrales worden gesloten in plaats van de schoonste. Deze wet is symboolpolitiek, waar de wereld niets mee opschiet. Daarom zullen wij tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. De heer Crone namens de Partij van de Arbeid.

De heer Crone (PvdA):

Voorzitter. De Partij van de Arbeid-fractie steunt het wetsvoorstel. We moeten echt grote stappen zetten om Parijs te halen. Wij steunen niet de moties, behalve die van de heer Schalk, omdat de moties soms iets categorisch afwijzen, dan wel mogelijk maken, terwijl we juist wachten op de certificeringsmaatregelen, voorgesteld door de SER. Een nieuw kabinet moet erover beslissen, want het is controversieel. Ook Europa heeft gezegd dat het veel strengere criteria gaat maken. Als we die hebben, willen we graag een debat voeren in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over wat we precies gaan doen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Crone. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Kluit namens GroenLinks.

Mevrouw Kluit (GroenLinks):

Ik aarzelde even of het niet nog apart over de moties zou gaan, maar mijn voorganger had het ook over de moties en daar hebben wij ook iets over te zeggen.

Wij zullen het wetsvoorstel steunen. Het ging over de beperking van koleninzet in kolencentrales, maar in de moties is een heleboel over biomassa gezegd. Daar wensen wij over alle moties achter elkaar iets van te zeggen. Is dat akkoord, voorzitter?

De voorzitter:

Gaat uw gang.

Mevrouw Kluit (GroenLinks):

Allereerst over de motie-Van der Linden. Onze fractie heeft zeker dezelfde zorgen over de inzet van houtige biomassa, maar deze motie is te globaal om daadwerkelijk tot resultaat te leiden. Deze zullen wij dan ook niet steunen. Onze zorgen worden voldoende geadresseerd in de motie-Schalk en de motie-Koffeman, met letter F. Daar zullen wij dan ook voor stemmen.

De laatste motie-Koffeman, met letter G, vinden wij voortijdig. Deze discussies gaan wij nog met elkaar voeren. Deze motie kan grote implicaties hebben, waaronder financiële, zonder dat de impact op de inhoud duidelijk is. Deze zullen wij dan ook niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Kluit. Mevrouw Huizinga namens de ChristenUnie.

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):

Voorzitter. Omdat nu ook direct de moties erbij genomen worden, doe ik dat ook. Wij gaan het wetsvoorstel steunen. De motie-Van der Linde steunen we niet, omdat we die te globaal vinden. Met de motie-Koffeman, met letter F, zijn we het inhoudelijk eens, maar omdat het afbouwpad voor biomassa in de Tweede Kamer controversieel is verklaard, kunnen we op dit moment eigenlijk niets met de motie. Daarom zullen we haar nu niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Huizinga. Wenst een van de overige leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we als eerste over het wetsvoorstel. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven