15 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 6 juli 2021:

Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU (35693);

Regels voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europese Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (Wet implementatie EETS-richtlijn) (35762);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35767);

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State met betrekking tot het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447, E);

b. De stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de volgende moties te doen plaatsvinden op 6 juli 2021:

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (35668);

motie van het lid Van der Linden c.s. over het stoppen van verbranden van bomen voor industriële energieopwekking (35668, D);

motie van het lid Schalk c.s. over wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2 (35668, E);

motie van het lid Koffeman c.s. over subsidies op het stoken van houtige biomassa (35668, F);

motie van het lid Koffeman c.s. over de verlenging van de reductie van kolenstook tot 2030 en over het verbieden van het stoken van houtige biomassa (35668, G);

c. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de volgende moties te doen plaatsvinden op 13 juli 2021:

motie van het lid Van Rooijen c.s. over het in dezelfde mate laten stijgen van de arbeidskorting en de ouderenkorting (35570, K);

motie van het lid Van Rooijen c.s. over indexatie van pensioenen (35570, J);

motie van het lid Van Rooijen c.s. over pensioenkortingen (35570, I);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 13 juli 2021:

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (35593);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 13 juli 2021:

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35680);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 13 juli 2021:

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145);

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel en de volgende moties te doen plaatsvinden op 28 september 2021:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen. (35628);

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328);

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112);

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen en het toevoegen van een griffierechtcategorie voor hoge geldvorderingen (35439).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35680);

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking) (35216);

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake Aanbieding vijfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (griffienr. 169458);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bsa, tussenrapportage Ad-monitor (griffienr. 169410);

een, van alsvoren, inzake aanbieding onderzoekkaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld (griffienr. 169435);

een, van alsvoren, inzake jaarverslag Rathenau Instituut 2020 (griffienr. 169429);

een, van de minister van Financiën, inzake aanbieding Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen (griffienr. 169411);

een, van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane, inzake aanbieding zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag (griffienr. 169456);

een, van alsvoren, inzake verslag financieel stabiliteitscomité 4 juni (griffienr. 169443);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake verslag Transportraad d.d. 3 juni 2021 te Luxemburg (griffienr. 169204.01);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inzake Ontwerp Regeling bevordering schone wegvoertuigen (griffienr. 169414);

een, van alsvoren, inzake verslag Milieuraad 10 juni 2021, (griffienr. 169196.02);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en klimaat, inzake verslag formele Telecomraad 4 juni 2021 (griffienr. 169212.01);

een, van alsvoren, inzake beroep op CW-artikel 2.27 t.a.v. maatregelen steun- en herstelpakket (griffienr. 169395.01);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en klimaat- Klimaat en energie, inzake verslag van de energieraad van 11 juni 2021 (griffienr. 169450);

een, van de minister voor medische zorg en sport, inzake Ontwerpregeling beschikbaarheid en bereikbaarheid acute zorg, (griffienr. 169428);

een, van alsvoren, inzake Aanbieding ontwerpregeling Wgp-maximumprijzen oktober 2021 (griffienr. 169409).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake "Rapport Handhaven in het duister; De aanpak van milieucriminaliteit en overtredingen, deel 2".

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van S.S. inzake "Democratisch vormen van een juiste coalitie" (griffienr. 169408);

een, van P.M. inzake Kamerstuk 35619 (griffienr.168724.25);

een, van L.M. inzake Zorgen t.a.v. WKB-dossier (griffienr.166662.26).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken;

een, van E.H. inzake "toekomst" (griffienr. 169434);

een, van T.S. inzake 'Bestuur en toezicht rechtspersonen' (griffienr. 167788.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van R.A.J. v.d. P. inzake "Watersnood door aardbevingen in Groningen" (griffienr. 169243.04).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven