Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 36, item 7

7 Stemmingen moties Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar),

te weten:

  • -de motie-Dittrich c.s. over een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld (34641, letter M);

  • -de motie-Nicolaï c.s. over de mogelijkheid van beroep voor slachtoffers die geen lichamelijk letsel hebben opgelopen (34641, letter N).

(Zie vergadering van 20 april 2021.)

De voorzitter:

Dan stemmen wij als eerste over de motie 34641, letter L, van het lid Dittrich cum suis over stringentere clausulering van de inzet van de politiehond. Ik heb begrepen dat deze motie niet wordt aangehouden? O, zij wordt wel aangehouden. En motie 34641, letter M, van het lid Dittrich wordt niet aangehouden. Dat klopt?

Mevrouw Bredenoord (D66):

Exact. De motie met letter L wordt aangehouden en die met letter M wordt gewoon in stemming gebracht. En nu ik hier toch sta: graag voordat we het wetsvoorstel behandelen.

De voorzitter:

Kan de Kamer zich vinden in dat verzoek? Dat is het geval. Dan gaan we nu stemmen over de motie 34641, letter M, van het lid Dittrich cum suis over een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan over deze motie. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (34641, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, de VVD, Fractie-Otten en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Dan stemmen we over de motie 34641, letter N, van het lid Nicolaï cum suis over de mogelijkheid van beroep voor slachtoffers die geen lichamelijk letsel hebben opgelopen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (34641, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.