4 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Op verzoek van de fractie van Forum voor Democratie heb ik op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer aangewezen:

  • -het lid Frentrop als lid van de commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V), de commissie voor Europese Zaken (EUZA), de commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) en de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);

  • -het lid Dessing als lid van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Naar boven