14 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de afhandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 9 februari 2021:

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling) (35539);

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (35610);

b. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en moties te doen plaatsvinden op 9 februari 2021:

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042);

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35453);

Motie van het lid Van Kesteren (PVV) c.s. over een onderzoek naar de journalistieke norm en programmering bij de NPO (35042, L);

Motie van het lid Vos c.s. over het ontwikkelen van een nieuwe grondslag voor indexatie (35042, M);

c. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving te doen plaatsvinden op 9 februari 2021:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35293);

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112) (35461);

d. de plenaire behandeling van het volgende verslag van een nader schriftelijk overleg te doen plaatsvinden op 23 februari 2021 onder voorbehoud:

Verslag van een nader schriftelijke overleg met de minister van VWS over de uitvoering van de motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526, AC);

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 2 maart 2021:

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600);

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 16 maart 2021:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van

een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112);

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod) (35528);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars (35599);

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (35605);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35634);

Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18) (35656);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35683).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake afschriften van Koninklijke besluiten van 15 januari, 20 januari en 22 januari 2021 (griffienr. 168368);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021(griffienr. 168280.01);

een, van alsvoren, inzake acht fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling EU Gender Actie Plan III (griffienr. 168352);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake stand van zaken voorbereiding Tweede Kamerverkiezing (griffienr. 168136.03);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minster van Economische Zaken en Klimaat a.i., inzake verslag Milieuraad 17 december 2020 (griffienr. 168016.02);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake kabinetsappreciatie Mededeling Europese Commissie: COVID-19: Veilig de winter door (griffienr. 168389);

een, van alsvoren, inzake aanbieding afschrift verzamelbrief SARS-CoV-2 bij dieren (griffienr. 168384).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake EU-btw e-commerce (griffienr. 168377);

een, van alsvoren, inzake rapport Aandacht voor algoritmes (griffienr. 168371);

een, van alsvoren, inzake rapport Een onzichtbaar probleem; Gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen (griffienr. 168378);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief d.d. 27 januari 2021 aan de Tweede Kamer inzake Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer (griffienr. 168379);

een, van alsvoren, inzake afschrift honoreren verzoek Tweede Kamer onderzoek informatiebeveiliging VWS (griffienr. 168380);

een, van alsvoren, inzake afschrift derde publicatie coronarekening (griffienr. 168381).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden.

4. de volgende geschriften:

een, van G.v.E., inzake geweldsaanwending opsporingsambtenaren (griffienr. 165736.25);

een, van B.S., te D., inzake drie maanden zitten (griffienr. 168351);

een, van B.B., inzake verzoekschriften aan het kabinet (griffienr. 168372);

een, van P.G., inzake meer bevoegdheden voor de politie om geweld te gebruiken (griffienr. 165736.24);

een, van L.S., inzake alsvoren (griffienr. 165736.23);

een, van J.H. te B, inzake geweldsaanwending opsporingsambtenaar (griffienr. 165736.19);

een, van D.S., inzake alsvoren (griffienr. 165736.20);

een, van R.J., inzake alsvoren (griffienr. 165736.21);

een, van H.A., inzake alsvoren (griffienr. 165736.22).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van K.W.E.T. te S., inzake akkoordverklaring Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (griffienr. 167290.164).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van J.v.d.O., inzake juridische kennisgeving in voortdurend pro forma bezwaar (griffienr. 168391).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van M.A.K.v.d.V. te S., inzake volksvertegenwoordigers (griffienr. 168362).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van M.I., inzake kinderen hebben geen angst voor de dood, maar liefde voor het leven (griffienr. 167290.165).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van D. en D.W.R. te N., inzake hulp inzake corona (griffienr. 168383).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van M.v.d.G., inzake gegevens op straat (griffienr. 168376).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van I.P., inzake stikstof omgevingswet (griffienr. 165639.23);

een, van M.v.d.S., inzake gezondheid en EMS vertrouwen en vergoedingen (griffienr. 168161.02).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van S.M., inzake verzoek tot controversieel verklaren van besluiten Pensioenakkoord en de behandeling van het conceptvoorstel van wet Pensioenwet (griffienr. 167020.09).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven