Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 34, item 14

14 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire afhandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 30 juni 2020:

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) (35102);

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen (35152);

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (35252);

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (35357);

Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn) (35358);

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (35392);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1) (35402);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35442);

b. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 30 juni 2020:

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130);

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo's ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35173);

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties) (35218);

Motie van het lid Nicolaï c.s. over slavernijverleden (35300-VI, Y).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079);

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130 (R2119));

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties) (35218);

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (35392);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19) (35460);

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling alsmede een O/GS-tegemoetkomingsregeling (Wet hardheidsaanpassing Awir) (35468);.

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verslag Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2020 (griffienr. 166907.01);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake kabinetsreactie Opinie van de Commissie op voorstel van het Europees Parlement om het mandaat van de Europese Ombudsman aan te passen (griffienr. 167000);

een, van alsvoren, inzake aanbieding CTIVD-rapport intrekking Nederlanderschap (griffienr. 167001);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake verslag ministeriële videoconferentie over onderzoek en innovatie, 29 mei 2020 (griffienr. 166993);

een, van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, inzake Notitie Fiscaal verdragsbeleid 2020 (griffienr. 166998);

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake financiële verantwoording 2019 project Verwerving F-35 (griffienr. 166999);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake geannoteerde agenda informele ministeriele videoconferentie cohesiebeleid (griffienr. 167002);

een, van alsvoren, inzake verslag informele Telecomraad 5 juni 2020 (griffienr. 166905.01).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een van B.M., inzake vragen om herstelbetaling is vragen om gerechtigheid (griffienr. 166922.03);

een van A.D.M. te A., inzake generaliteitslanden en excuus (griffienr. 167016).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van E.P., inzake behandeling wet franchise (35392) (griffienr. 167005.02);

een, van G.B., inzake voorgenomen aanpassingen Telecomwet (griffienr. 166601.08);

een van J.W., inzake 5G (griffienr. 166601.07);

een, van B.O.L., inzake Telecomwet (griffienr. 166691.06);

een, van M.P. te Z., inzake 5G (griffienr. 166601.05);

een, van T.P., inzake zorgen om 5G (griffienr. 166601.04);

een, van Y.N., inzake uitrol 5G (griffienr. 16601.03);

een, van W.v.G., inzake veilingen van de 5G frequenties (griffienr. 166601.02).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van S.M., inzake nieuwe pensioenwet (griffienr. 167020);

een, van Y.M., inzake rapport Olthof (griffienr. 167017).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van H.H.K., inzake steunfonds noodfonds kermisbedrijf? (griffienr.166981).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor de vaste commissie voor Financiën.

een, van H.L., inzake vervoer via Wmo-indicatie (griffienr. 167015);

een, van T.v.S., inzake verzoek behandeling voorstel term als Sociaal huishouden in Coronawet (griffienr. 166977.04);

een, van K.C.G., inzake het bedrog van het WHO over veiligheid van vaccins (griffienr. 166978);

een, van J.W., inzake mogelijke deeloplossing voor coronavirus crisisbestrijding (griffienr. 166979);

een, van I.v.h.H. te A., inzake dood (griffienr. 166983).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van R.S., inzake werken aan oplossing voor de vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden (griffienr. 166454.05).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.