Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 29, item 6

6 Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie ( 35292 ).

De voorzitter:

Thans is aan de orde de behandeling van het wetsvoorstel 35292, Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie.

De beraadslaging wordt geopend.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Faber-van de Klashorst namens de fractie van de PVV.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. De klimaatwaanzin kent geen grenzen en op alle politieke niveaus is men besmet met de klimaatkoorts. En hoe hoger het politieke bestuur, des te ondoorzichtiger het wordt. Het voorliggende wetsvoorstel komt uit Europese hoge hoed en dan moet je oppassen. De kans is groot dat je te maken krijgt met een wettelijke kluwen van regels en dat is nu ook weer het geval. Ik citeer uit de memorie van toelichting: "Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de richtlijn 2018/2002/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot wijziging van de richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie (PbEU L328), hierna te noemen: de wijzigingsrichtlijn. De wijzigingsrichtlijn wijzigt de richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG, hierna te noemen: de richtlijn." Einde citaat. Bent u er allemaal nog? Goed, dan ter overdenking een citaat van de Romeinse keizer Tacitus. Ik citeer: "Hoe verdorvener de staat, des te meer wetten". Einde citaat. Ik ga nu maar over op mijn eigen jargon.

Voorzitter. Deze feitenbrij zou moeten bijdragen tot 32,5% Europese energiebesparing op het energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2005. Eindgebruikers in de lidstaten worden verplicht om van 2021 tot en met 2030 jaarlijks 0,8% energie-efficiëntieverbetering te realiseren. Dit op basis van een gemiddeld eindverbruik in de jaren 2016 tot en met 2018. De vraag aan de minister is: is dit ongeacht de bevolkingsgroei? Zo ja, dan is er nog een extra reden om de grenzen te sluiten voor de migratie.

Door de koppeling tussen klimaat en energie in het burgerlijk brein te pluggen, geflankeerd met een schuldcomplex, ontstond er een verdienmodel voor het elitaire netwerk en een uitkleedmodel voor de burgers. Met deze koppeling in de hand streeft de regering naar 49% emissiereductie van broeikasgassen, met als gevolg dat het primaire energieverbruik terug moet naar 1.950 petajoule in 2030. Totaal onrealistisch, zeker voor de economie en zelfs als je groen-religieus bent en een beetje kunt rekenen. Uitgaande van een verbruik in 2018 van 3.100 petajoule, verminderd met de te bezuinigen 925 petajoule, kom je bij lange na nog niet op de streefwaarde van 1.950 petajoule. Niet dat de PVV pleit voor extra maatregelen. Nee, daar moeten we juist vanaf — net als van de Europese Unie in de huidige vorm.

Er is niets mis mee om energie te besparen, want wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Iedereen begrijpt dat het bijvoorbeeld zin heeft om je huis te isoleren: een eenvoudige, duidelijke maatregel die direct leidt tot besparingen. Maar een eenvoudige maatregel als isoleren en het gebruik van een efficiënte hr-ketel die direct warmte levert aan de woning, is volgens de minister echt niet genoeg.

Brussel hamert op bewustwording betreffende het eigen energiegebruik, hetgeen zou kunnen leiden tot minder verbruik, en schrijft nu extra eisen voor betreffende energiemeters voor verwarming, koeling of warm water inzake huishoudelijk gebruik. Er moet meer gemeten worden, en meten is weten. Zou dit kabinet ook eens moeten toepassen op het terrein van COVID-19, maar ja, je blijft natuurlijk wel selectief.

Onder het motto "opvoeden is herhalen" zal de eindgebruiker vanaf 2022 maandelijks geconfronteerd gaan worden met zijn of haar energiegebruik en de bijbehorende broeikasuitstoot, want de burgers moeten van het gas af en die hoogrendementsketel moet, hupsakee, het raam uit, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor bijvoorbeeld energievretende warmtewisselaars of een warmtenet. En heb je helemaal pech, dan zit er een derde partij tussen jou en een warmte/koudeleverancier. Dat kan een vereniging van eigenaren zijn. Dan heb je nog enige inbreng. Of een grote verhuurder die warmte/koude doorlevert. Grote verhuurders kunnen dikwijls een mooie prijs uitonderhandelen. In hoeverre worden deze verhuurders verleidt tot het in rekening brengen van hoge doorleveringskosten of pikken de huurders hier ook een graantje van mee?

Want zoals iedere burger betaalt ook de huurder zich blauw aan energiebelasting en ODE, met daar nog eens overheen btw, maar in dit geval is de kans groot dat de huurder ook nog extra gaat opdraaien voor hoge doorleveringskosten. Het is namelijk niet inzichtelijk hoeveel doorleveringskosten er berekend worden door de verhuurders aan de huurders. De bereidwilligheid van de overheid is in dezen ver te zoeken. Huurder zijn vogelvrij, daar ze geen bescherming genieten van de ACM in dezen. Dit door een bewuste lacune in de Warmtewet.

De minister kan dan wel aangeven dat de richtlijn betreffende de energie-efficiëntie bepaalt dat de facturering en verbruikersinformatie betrouwbaar en nauwkeurig moeten zijn en gebaseerd op de huidige actuele prijzen en het werkelijk gebruik of op de meetgegevens van de warmtekostenverdelers, maar de prijzen zijn niet te controleren. De huurder weet niet voor hoeveel de verhuurder de warmte/koude inkoopt. En het zal de minister een biet zijn, want hij geeft zelf aan in de memorie van antwoord — ik citeer: "Ik zie geen redenen om nadere eisen te stellen aan de kostenspecificatie van de factuur, waaronder doorleveringskosten." Dit is het antwoord van een regent. Blijkbaar heeft de minister geen moeite om de huurder stiekem nog meer uit te knijpen voor extra inkomsten voor de verhuurder. Een cadeautje voor de corporaties, die geconfronteerd worden met een torenhoge stijging van de lasten, die ook veroorzaakt wordt door de overheid. Nogmaals de vraag aan de minister: waarom moet de verhuurder geen openheid van zaken geven? Terwijl er wel wordt voorgeschreven dat via de factuur het energieverbruik met de bijbehorende uitstoot van broeikasgassen nauwkeurig moet worden aangegeven. Dat dan weer wel. Maar ja, dat dient dan ook het doel: heropvoeden van de burger door Vadertje Staat.

Voorzitter. Ik rond af. Op alle niveaus wordt de groene indoctrinatie opgedrongen: de Verenigde Naties, de Europese Unie, de regering en lokale besturen. Rutte en zijn kameraden zijn nog roomser dan de paus. Terwijl Brussel gaat voor 49% emissiereductie gaat Rutte voor 55%. Streeft de Europese Commissie naar een primair energieverbruik van 2.500 petajoule, gaat Rutte voor 1.950 petajoule. Wellicht allemaal om de klimaatpaus Timmermans te behagen, die droomt van een klimaatneutrale socialistische heilstaat. Je moet het allemaal maar kunnen.

Voorzitter. Het zal duidelijk zijn dat de PVV-fractie tegenstemt. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de leden in eerste termijn nog het woord? Dat is niet het geval. Dan schors ik de beraadslaging tot na afronding van de behandeling van het volgende wetsvoorstel.

De beraadslaging wordt geschorst.

De voorzitter:

Ik schors de vergadering voor een kwartier, tot 14.30 uur.

De vergadering wordt van 14.12 uur tot 14.34 uur geschorst.