Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 27, item 6

6 Stemming Meer ruimte voor nieuwe scholen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (35050).

(Zie vergadering van 12 mei 2020.)

De voorzitter:

Aan de orde is de stemming over wetsvoorstel 35050, Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod, kortweg de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Ik heet de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van harte welkom in de Eerste Kamer. De staatssecretaris had ik al welkom geheten vanochtend. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Bredenoord (D66):

Dank, voorzitter. Namens collega Pijlman, namens de gehele D66-fractie graag een stemverklaring. De Wet ruimte voor nieuwe scholen is een verbetering ten opzichte van de huidige wet voor het stichten van nieuwe scholen. Er zijn nu voor de eventuele opname in de bekostiging zes kwaliteitseisen geformuleerd waaraan onder toezicht van de inspectie moet worden voldaan. Wel vinden de leden van de D66-fractie dat de overheid tekortschiet waar het de waarborgfunctie van het openbaar onderwijs betreft, artikel 23, lid 4. Alles afwegende stemt D66 voor dit wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bredenoord. Zijn er meer leden die een stemverklaring willen afleggen? Ik constateer dat dat niet het geval is. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, de VVD en Fractie-Otten voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdA, FvD en 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik schors de vergadering voor een minuutje.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.