Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 27, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 19 mei 2020:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (35188);

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (35153);

Regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds) (35280);

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod (35321);

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (35328);

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (35336);

b. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 19 mei 2020:

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (35050);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 19 mei 2020:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis) (35441);

d. het debat over de uitvoering van de motie van het lid Kox c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling ten einde de armoede onder kinderen structureel te verlagen (34775, letter D) te doen plaatsvinden op 26 mei 2020;

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 26 mei 2020:

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (35357);

f. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 26 mei 2020:

Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (35344);

Splitsing van de gemeente Haaren (35345);

Raming der voor de Eerste Kamer in 2021 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CXL);

g. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 2 juni 2020:

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (35283);

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiënt (35292);

h. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 23 juni 2020:

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen) (35122);

i. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 30 juni 2020:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) (34985);

j. de Algemene politieke beschouwingen te doen plaatsvinden op 27 oktober 2020;

k. de Algemene financiële beschouwingen te doen plaatsvinden op 17 november 2020.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (35153).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (griffienr. 166753);

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie Commissiemededeling over EU-steunpakket voor de Westelijke Balkan voor de bestrijding van COVID-19 (griffienr. 166750);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake kennisgeving op basis van de Comptabiliteitswet en afschrift brief Tweede Kamer over het warmtefonds (griffienr. 166811);

een, van alsvoren, inzake voorhang wijziging van diverse besluiten i.v.m. de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (griffienr.166810);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake aanbieding jaarverslag 2019 van de Inspectie SWZ (griffienr. 166809);

een, van de minister van Financiën, inzake geannoteerde agenda extra ingeplande eurogroep 15 mei 2020 (griffienr. 166805);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (griffienr. 166806);

een, van de minister van Algemene Zaken, inzake Koninklijk Besluit nr. 2020000980 d.d. 12 mei 2020 houdende benoeming van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties drs. K.H. Ollongren tot viceminister-president en van het koninklijk besluit nr. 20200000981 d.d. 12 mei 2020 houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister/ (griffienr. 166807);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake afschrift kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek deeltijdwerk/min SZW (griffienr. 166808).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake Rijksrekening 2014 (griffienr. 166762);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief d.d. 1 mei 2020 aan de Tweede Kamer inzake toekomst accountancysector (griffienr. 166761);

een, van alsvoren, inzake Jaarverslag 2019 (griffienr. 166740).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.B., inzake leugens rond de Karel Doorman (griffienr. 166786).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van U.v.R., inzake vakantiegeld (griffienr. 166788);

een, van P.Q., inzake rechtszaken (griffienr. 166790).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van E.A., inzake klacht over een eerlijk proces (griffienr. 166723);

een, van M.L., inzake Wet versimpeling Wajong (griffienr. 165946.53).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van E.N., inzake COVID-19 (griffienr. 166322.33).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van B.H., inzake beantwoording klacht (griffienr. 166787).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad;

een, van F.D., inzake aansprakelijkheid veroorzaken paniek crisis COVID-19 RIVM(griffienr. 166322.42);

een, van J.R., inzake brief van dank i.v.m. coronacrisis (griffienr. 166322);

een, van W.W., inzake COVID-19 (griffienr. 166322.35).

Deze geschriften worden van belang geacht voor alle leden.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.