Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 23, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 10 maart 2020 onder voorbehoud:

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën van 3 maart 2020 met een voorstel om voorlichting over het wetsvoorstel te vragen aan de Raad van State (35179, E);

b. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 10 maart 2020:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) (35133);

c. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te doen plaatsvinden op 17 maart 2020:

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (35283);

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie (35292);

d. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking te doen plaatsvinden op 31 maart 2020:

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) (35154);

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190) (35155).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049);

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo) (35195).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake briefwisseling houdende een verdrag tot wijziging van het Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Humanitarian Data Centre; New York Centre; New York, 19 februari 2020 (griffienr. 166409);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van de Bijlagen II, VIII en IX van het Verdrag van Bazel; Genève, 10 mei 2019 (griffienr. 166408);

een, van alsvoren, inzake Verslag Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020 (griffienr. 166336.01);

een, van alsvoren, inzake verslag extra Europese Raad 20 en 21 februari 2020 (griffienr. 166384);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 12 maart 2020 (griffienr. 166402);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake Besluit kansspelen op afstand (griffienr. 166397);

een, van de minister van Financiën, inzake telefonische eurogroep - Inventarisatie economische en financiële ontwikkelingen COVID-19 (griffienr. 166322.02);

een, van de minister van Defensie, inzake feitelijke vragen over de bewustwordingscampagne PTSS (griffienr. 166399);

een, van de ministers voor Milieu en Wonen en van Economische Zaken en Klimaat, inzake geannoteerde agenda Milieuraad 5 maart 2020 (griffienr. 166406);

een, van alsvoren, inzake beantwoording schriftelijk overleg Milieuraad 27 februari 2020 (griffienr. 166407);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake instelling adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen (griffienr. 166401);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda informele EU-bijeenkomst transportministers, 11 maart 2020 (griffienr. 166398);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake brief geannoteerde agenda Raad WSBVC 19 maart 2020 (griffienr. 166389).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake vacature collegelid van de Algemene Rekenkamer (griffienr. 166396).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden.

4. de volgende geschriften:

een, van E.G.A.. te C., inzake brief met betrekking tot aangifte 2017 (griffienr. 166388).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van M.H., inzake Ceta (griffienr. 165792.24);

een, van M.v.B.S, inzake CETA-verdrag (griffienr. 165792.23);

een, van R.K., inzake CETA (griffienr. 165792.22).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van A.d.P., inzake recent optreden EU in Griekenland (griffienr. 166404).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken;

een, van L.J.M.S. te B., inzake besluitvorming fusie Beemster met Purmerend (griffienr. 166412).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van S.v.R., inzake wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (35195) (griffienr. 166378);

een, van M.B., inzake Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwilliger geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35063) (griffienr. 165725.04).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van H.v.L., inzake vrijwilligerswerk bij een anbi (griffienr. 166070.09).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van C.K., inzake minimumloon (griffienr. 166378);

een, van S.M., inzake idee/voorstel wijzigingen huidige pensioenwet (griffienr. 166411);

een, van J.M., inzake Wajong (griffienr. 165946.41).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van P.H. te E., inzake melding niet-werkend derdenbeding inzake WLZ, WMO en ZvW (griffienr. 166381).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van G.F., inzake gehandicapte Tamara heeft nu €18.000 onterechte boete (griffienr. 166385).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.