Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 8, item 4

4 Mededelingen

De voorzitter:

Ingekomen is een brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), d.d. 20 november 2018, aan de Voorzitter van de Eerste Kamer houdende het verzoek aan de Kamer om in te stemmen met het vragen van voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State, in de zin van artikel 21a van de Wet op de Raad van State. Het verzoek om voorlichting ziet op de tweede nota van wijziging zoals ingediend bij het wetsvoorstel ter implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) (34934).

Deze brief, met daarbij gevoegd de brief aan de Raad van State, ligt in de zaal ter inzage. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met het verzoek van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verenigd.