Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 8, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende moties te doen plaatsvinden op 20 november 2018:

Motie van het Schalk (SGP) c.s. over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie (34716, J);

Motie van het lid Rombouts (CDA) c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters (34716, I);

b. de hoofdelijke stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 20 november 2018:

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (34716);

c. de plenaire behandeling van het GRECO-advies aan de Eerste Kamer over verdere afspraken bevorderen integriteit Kamerleden te doen plaatsvinden op 18 december 2018.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van fiche 1: Verordening oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (griffienr. 164052);

een, van alsvoren, inzake Besluit van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976; Brussel, 13 juli 2018, alsmede een toelichtende nota bij het Besluit (griffienr. 164046);

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2019 (griffienr. 164063);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 november 2018 (griffienr. 164062);

een, van alsvoren, houdende verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Belarus inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Minsk, 12 juni 2018, alsmede een toelichtende nota bij dit Verdrag (griffienr. 164108);

een, van alsvoren, houdende verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; San José, 18 juni 2018, alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 164107);

een, van de minister voor Rechtsbescherming GRECO over wettelijk verbod combinatie rechterschap en lidmaatschap van het parlement (griffienr. 162381.02);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur (griffienr. 163407.02);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van de geannoteerde agenda OJCS-Raad 26 en 27 november 2018 (griffienr. 164102);

een, van de minister van Financiën, inzake voorhang van het besluit inzake de aanwijzing organisaties van openbaar belang (griffienr. 163942.01);

een, van alsvoren, inzake inzet Ecofin-begrotingsraad 16 november 2018 (griffienr. 164109);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Financieel Stabiliteitscomité november 2018 (griffienr. 164101);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda eurogroep 19 november 2018 (griffienr. 164118);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van het verslag Milieuraad 9 oktober 2019 (griffienr. 164054);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 november 2018 (griffienr. 164061);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Meerjarenplan 2019-20922 en Jaarplan 2019 Inspectie SZW (griffienr. 164119);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de geannoteerde agenda EU-OJCS-Raad 26-27 november 2018 (griffienr. 164106).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

2. de volgende geschriften:

een, van A.F.U., inzake tegenargumenten op het voorstel van minister Dekker (griffienr. 164057).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van N.M.M., inzake grondwetswijziging burgemeester (griffienr. 163158.08).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van C.M.D. te D.H., inzake artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht over de implicaties van de afschaffing van de monumentenaftrek (griffienr. 164113).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Financiën en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van R.G., inzake dossier beleggingsverzekeringen (griffienr. 164056).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van M.V., te V., inzake armoede (griffienr. 164117).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van E.G., inzake dodelijk virus vaccinaties (griffienr. 164059).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.