10 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 15 maart 2016: 

Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel (34296); 

b. de stemmingen over de volgende moties te doen plaatsvinden op 15 maart 2016: 

Motie van het lid Atsma c.s. inzake het aanhouden van het huidige wetsvoorstel en op korte termijn te komen met een aanvullend wetsvoorstel (34264, Q); 

Motie van het lid Ten Hoeve c.s. inzake het extra waarborgen van de positie en belangen van de Omrop Fryslân binnen de Regionale Publieke Omroep (34264, K); 

Motie van het lid Teunissen c.s. inzake de positie van de regionale omroepen bij het geen doorgang vinden van de RPO (34264, L); 

Motie van het lid Bikker c.s. inzake het opnemen van budget en ruimte in de prestatieovereenkomst tussen de regering en de NPO voor levensbeschouwelijke programmering (34264, M); 

Gewijzigde motie van het lid Atsma c.s. inzake wettelijke waarborgen voor het produceren 

en uitzenden van programma's door de omroepen (34264, N); 

c. de hoofdelijke stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 15 maart 2016: 

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34264); 

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 15 maart 2016: 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (gegevensverstrekking Belastingdienst) (34374); 

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel incl. eventuele stemming te doen plaatsvinden op 22 maart 2016 (onder voorbehoud): 

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) (34401); 

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 5 april 2016: 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden (34082). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen; 

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen) (34237 (R2054)); 

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES (34239); 

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling) (34255); 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34) (34292); 

Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel (34296). 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 8 maart 2016 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden op vragen van het lid Leijten d.d. 8 maart 2016 (griffienr. 158925); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 8 maart 2016 inzake antwoorden op vragen van het lid Pechtold d.d. 18 februari 2016 (griffienr. 158917); 

een, van alsvoren, inzake antwoorden op vragen van het lid Van Raak d.d. 17 februari 2016 (griffienr. 158918); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening Leveringszekerheid Aardgas (griffienr. 158910); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 14 maart 2016 (griffienr. 158921); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag informele Raad Buitenlande Zaken Handel op 2 februari 2016 (griffienr. 158921); 

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, ten geleide van de kabinetsreactie AIV/CAVV-advies Autonome wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle (griffienr. 158156.01); 

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake humanitaire crisis op de Balkan - afschrift (griffienr. 158913); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake antwoorden op schriftelijke vragen van mevrouw A. Oosenbrug en de heer O. van Dijk aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de toegankelijkheid van Mijnoverheid.nl en apps van de overheid.nl (griffienr. 158927); 

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake uitstelbericht beantwoording vragen Eerste Kamer over het Europese pakket inzake de Circulaire Economie (griffienr. 158831.01); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime (griffienr. 158928). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende geschriften: 

een, van R.E.R., inzake protect schools, Universities in War (griffienr. 158941). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking; 

een, van J.B., te A., inzake klacht, poging tot diefstal en/of oplichting (griffienr. 158945). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van C.A., inzake verzoek om hulp en steun voor het recht op een eerlijke proces en bescherming van onze bedrijven in Roemenië (griffienr. 158590.03). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Europese Zaken; 

een, van L.v.R., te R., inzake de gebeurtenissen rondom de kaartverkoop van concerten en evenementen die er op dit moment zijn (griffienr. 50883.22). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Economische Zaken; 

een, van A.S., inzake wetsvoorstel 34373 (Wet doorstroming huurmarkt 2015) (griffienr. 158810.08); 

een, van M.B, inzake schuldbrieven Vestia (griffienr. 158449.01); 

een, van D.Z., inzake waarom inflatiepercentage in basishuurverhoging (griffienr. 1578914). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van J.H., inzake dyslexie (griffienr. 158886). 

een, van M.B. v.d.B., inzake internationale vrouwendag (griffienr. 158933). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

een, van J.K., inzake Var (griffienr. 158903). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën; 

een, van L.H.- v.d. H. te R., inzake opdringen van de zogenaamde slimme meter (griffienr. 147696.13). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken; 

een, van R.B., inzake vergoeding werkervaringsplek (griffienr. 158932); 

een, van G.P., inzake doorzendbrief over pensioenproblematiek (griffienr. 158783.07). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven