Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 17, item 6

6 Brief instemmingsverzoek procedure geregistreerde partnerschappen

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie d.d. 20 januari 2016 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal houdende het advies in te stemmen met het verzoek verwoord in de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 15 januari 2016 inzake EU-voorstellen: Verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen COM(2011)126 en COM(2011)127 (33089, D) (33089, letter D). 

De voorzitter:

De brief van de commissies Immigratie en Asiel/JBZ-raad en Veiligheid en Justitie stond in eerste instantie voor stemming geagendeerd. Inmiddels heb ik begrepen dat de brief als hamerstuk kan worden afgedaan. Kan de Kamer zich met het advies van de commissies Immigratie en Asiel/JBZ-raad en Veiligheid en Justitie verenigen? Ik constateer dat dat het geval is. 

Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. 

De aanwezige leden van de fracties van de SGP en de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel te hebben kunnen verenigen.