Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 17, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 26 januari 2016: 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-I); 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-IIA); 

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-IIB); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-III); 

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-IV); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-V); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-VI); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-VII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (34350-VIII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-IX); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-X); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-XII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de 

Najaarsnota) (34350-XIII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-XV); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-XVI); 

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-XVIII); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-A); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-B); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-C); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-H); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-J); 

b. de stemming over de volgende brief te doen plaatsvinden op 26 januari 2016: 

Brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie van 20 januari 2016 aan de Kamervoorzitter betreffende 

Instemmingsverzoek procedure nauwere samenwerking inzake huwelijksvermogensstelsels en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (33089, D); 

c. de stemming over de volgende gewijzigde motie te doen plaatsvinden op 2 februari 2016: 

Gewijzigde motie van het lid Duthler (VVD) c.s. over de wenselijkheid van overleg met de Tweede Kamer om te komen tot een verzoek aan de regering tot het instellen van een Staatscommissie (34000, Q); 

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 15 maart 2016 in plaats van op 16 februari 2016: 

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) (33962). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken (33675); 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (33799); 

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33990); 

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (33992 (R2034)); 

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130) (34052); 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (34228); 

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU (34260); 

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid) (34271). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende mededeling van de op 18 december 2015 te Bujumbura tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi (Trb. 2015, 201) (griffienr. 158653); 

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van het Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, zoals gewijzigd; Londen, 11 juni 2015 (griffienr. 158650); 

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 18 januari 2016 (griffienr. 158611.01); 

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche 1: Voorstel voor een verordening betreffende het prospectus (griffienr. 158641); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voordracht kroonbenoeming van de heer Akerboom als korpschef van politie (griffienr. 158648); 

een, van alsvoren, inzake uitspraak Hoge Raad over verhoorbijstand (griffienr. 158634); 

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg Raad van Buitenlandse Zaken van 18 januari 2016 (griffienr. 158611.02); 

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Richtlijn terrorismebestrijding (griffienr. 158665); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken over Handel op 19 december 2015 in Nairobi, Kenia (griffienr. 158670); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake rapportage EU-regelgeving gegevensbescherming 2015 vierde kwartaal (griffienr. 158660); 

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, inzake enkele toezeggingen en stand van zaken verbeteren bedrijfsvoering en informatiestromen in de woningcorporatiesector (griffienr. 158640); 

een, van de staatssecretaris van de minister van Financiën, inzake Evaluatie bankenbelasting (griffienr. 158654); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 14 en 15 januari 2016 te Brussel (griffienr. 158613.01); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake toezending Besluit van 3 december 2015 tot wijziging van de bijlagen I en II bij de Waterwet van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (Stb. 2015, 110) (aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2016) (griffienr. 158647); 

een, van alsvoren, inzake bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven over 2014 (griffienr. 158643); 

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in verband met de herziening van de Beleidslijn kust en enige andere wijzigingen (griffienr. 158659); 

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake voorhang ontwerpregeling houdende vaststelling van regels inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter uitvoering van Verordening (EUI) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG (griffienr. 158671); 

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Evaluatie financiering SER (griffienr. 158646); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhangbrief herziene opbrengstverrekening ggz 2012 (griffienr. 158658). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missive: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer betreffende Monitoring Vervanging F-16/Verwerving F-35 (griffienr. 158666). 

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van N.A., inzake servicekosten in de ban (griffienr. 1508883.21). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Economische Zaken; 

een, van E.G. te N., inzake gratis advies over onderzoek parlementair stelsel (griffienr. 158672). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van J.TH.D, inzake deregulering arbeidsrelaties ter vervanging VAR (griffienr. 157783.33); 

een, van M. en H.M. te T., inzake DigiD Dwang van Belastingdienst/overheid (griffienr. 158668). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën; 

een, van L.V.E., inzake Eerste Kamer en energietransitie (griffienr. 158673). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken; 

een, van J.M. d.M. te W., inzake ouderenzorg (griffienr. 158655). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

een, van L.W., inzake aangerande dochter (griffienr. 158347.06). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad. 

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.