33 089 EU-voorstellen: Verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen COM(2011)126 en COM(2011)127

D BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR IMMIGRATIE & ASIEL / JBZ-RAAD EN VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2016

De vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie hebben op 19 januari 2016 de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 januari 20161 besproken waarin hij verzoekt in te stemmen met het indienen van een verzoek aan de Europese Commissie om bij de Raad een voorstel in te dienen tot machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op basis van de reeds bereikte compromisteksten in de volgende dossiers:

  • Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van het huwelijksvermogensstelsels (Interinstitutioneel nummer 2011/0059 (CNS));

  • Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Interinstitutioneel nummer 2011/0060 (CNS)).

De commissies hebben zich over het voorliggende verzoek beraden en hebben in meerderheid2 besloten de Kamer te adviseren om hiermee in te stemmen en de Minister hiervan bericht te zenden.

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad, G. Markuszower

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, A.W. Duthler


X Noot
1

EK 2015–2016, 33 089, C. Zie ook de edossiers met nummers E110016 en E110017 op www.europapoort.nl.

X Noot
2

De leden van de fractie van de SGP hebben aangegeven niet te willen instemmen met het verzoek.

Naar boven