Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 11, item 4

4 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Ik deel aan de Kamer mee dat de Eerste Kamer op 30 november 2015 twee brieven van de minister van Veiligheid en Justitie heeft ontvangen met het verzoek om in te stemmen met een vijftal ontwerpbesluiten waarmee lidstaten worden gemachtigd, de toetreding van Albanië, respectievelijk Marokko, Seychellen, Rusland en Armenië tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (HKOV) te aanvaarden en voorts het verzoek, in te stemmen met twee ontwerpverordeningen betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensrechtstelsels en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen die voor akkoord stonden geagendeerd voor de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 december 2015. 

Het betreft de volgende ontwerpbesluiten: 

  • -voorstel voor een besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Albanië tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (HKOV) te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0448 (NLE)); 

  • -voorstel voor een besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Marokko tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0451 (NLE)); 

  • -voorstel voor een besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Seychellen tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0444 (NLE)); 

  • -voorstel voor een besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Rusland tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0447 (NLE)); 

  • -voorstel voor een besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Armenië tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0452 (NLE)); 

  • -voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensrechtstelsels (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0059 (CNS)); 

  • -voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0060 (CNS)). 

De commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad heeft zich heden nader beraden over de ter instemming voorgelegde ontwerpbesluiten en ontwerpverordeningen en zij adviseert de Kamer, hiermee in te stemmen. 

Ik stel voor, dat de Kamer dit advies volgt. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Geldt dit nu als een hamerstuk? 

De voorzitter:

Zeker. 

De heer Kuiper (ChristenUnie):

En het is dossiernummer 33089? 

De voorzitter:

Zo ver zijn we nog niet. Ik kom nu bij de hamerstukken.