Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 11, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 8 december 2015: 

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (33872); 

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 8 december 2015: 

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (34262); 

Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES) (34275); 

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties te doen plaatsvinden op 8 december 2015: 

Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES) (34089); 

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Economische Zaken te doen plaatsvinden op 15 december 2015: 

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima (34190); 

e. de gezamenlijke plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 21/22 december 2015: 

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) (34117); 

Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (34320); 

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 19 januari en de stemming op 26 januari 2016: 

Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) (34036). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (33865 (R2024)); 

Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (33866); 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs(34184); 

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima (34190); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 (34300-I); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 (34300-IIA); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (34300-IIB); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 (34300-IIB); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (34300-IV); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (34300-V); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (34300 -II); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (34300-VIII); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (34300-IX); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (34300-X); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (34300-XII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (34300-XV); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (34300-XVI); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (34300-XVII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (34300-XVIII); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (34300-A); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 (34300-B); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 (34300-C); 

Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen (34321). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 17 november 2015 (griffienr. 158212.01); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 november 2015 (griffienr. 158213.01); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag VN-top Global Goals (griffienr. 158333); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking 9 en 10 december 2015 (griffienr. 158383); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake verankering ambtelijke kernwaarden in de wet (griffienr. 158370); 

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie op rapport evaluatiecommissie Spies (griffienr. 158061.02); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake onderhandelingen EU-gegevensbeschermingspakket 3de kwartaal 2015 (griffienr. 157160.02); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het CTIVD-toezichtsrapport nr. 45 (griffienr. 158382); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake verkenning door de heer Van de Donk (griffienr. 158376); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep van 23 november 2015 te Brussel (griffienr. 158279.01); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 7 en 8 december 2015 te Brussel (griffienr. 158362); 

een, van alsvoren, inzake verkoopplannen ASR Nederland N.V. (griffienr. 158357); 

een, van alsvoren, inzake opheffen vertrouwelijkheid van het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op de aanbevelingen van het auditcomité van het ESM (griffienr. 157582.01); 

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het jaarverslag 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek (griffienr. 158366); 

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake staat van de zorg in Caribisch Nederland (griffienr. 158345). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende geschriften: 

een, van J.G. te M., inzake handhaving papieren informatie, aanslagen en betalingen voor de groep burgers van voor, in en direct na de Tweede Wereldoorlog (griffienr. 158354); 

een, van R.W., inzake voorgestelde belastingverlagingen (griffienr. 157992.09); 

een, van T.v.V., inzake belasting 2914 (griffienr. 158341); 

een, van P.v.d.W. te R., inzake het rendementsheffingplan (griffienr. 158339); 

een, van B.P.M.N, inzake arbeidskorting in strijd met grondwet (griffienr. 158367); 

een, van H.H. te O., inzake het ongecorrigeerd verslag over belastingplan 2016 netto AOW-premiedruk (griffienr. 157992.15); 

een, van J.G.V. te B., inzake het rendementsheffingplan (griffie nr. 157992.16). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën; 

een, van W.B. te R., inzake invoer granen (griffienr. 158340). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken; 

een, van G.H., inzake ziektekosten (griffienr. 158351); 

een, van M.v.B., inzake zorgwijzer voor 65 plussers en zorgverleners (griffienr. 158352). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.