5 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: 

Vos, wegens ziekte. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter:

De overige afwezigen heb ik vanochtend reeds gememoreerd. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Ingekomen zijn twee brieven van de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 8 september 2015 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer. 

Eén houdende het advies om de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 19 juni 2015 inzake de verlenging aan de internationale strijd tegen ISIS voor kennisgeving aan te nemen, en één houdende het advies om de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 19 juni 2015 inzake de deelneming aan de NAVO-missie Resolute Support voor kennisgeving aan te nemen. 

De brieven liggen in de zaal ter inzage. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de adviezen van de commissie voor BDO heeft verenigd. 

Naar boven