13 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 22 september 2015: 

Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie) (33802); 

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer (34042); 

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2014 (34200-I); 

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2014(34200-IIA); 

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014 (34200-IIB); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2014 (34200-III); 

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2014 (34200-IV); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014 (34200-V); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 (34200-VI); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 (34200-VII); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (34200-VIII); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014 (34200-IX); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014 (34200-X); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 (34200-XII); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014 (34200-XIII); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (34200-XV); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 (34200-XVI); 

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2014 (34200-XVII); 

Jaarverslag en slotwet Wonen en Rijksdienst 2014 (34200-XVIII); 

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2014 (34200-A); 

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2014 (34200-B); 

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2014 (34200-C); 

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2014 (34200-F); 

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2014 (34200-H); 

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014 (34200-J); 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-I); 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-IIA); 

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-IIB); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-III); 

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-IV); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-V); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-VI); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-VII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-VIII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-IX); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-X); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-XII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-XV); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-XVI); 

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-XVII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-XVIII); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-A); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-B); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-C); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-H); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-J); 

Wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht(34217); 

b. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 22 september 2015: 

Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (33965); 

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Economische Zaken te doen plaatsvinden op 29 september 2015: 

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (33348); 

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 6 oktober 2015 in plaats van op 29 september 2015: 

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (34105); 

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 27 oktober 2015 i.p.v. 6 oktober 2015: 

Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538); 

f. het plenaire debat over eventueel in te stellen Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel te doen plaatsvinden op 3 november 2015; 

g. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening te doen plaatsvinden op 3 november 2015: 

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) (33962). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond) (33839); 

Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao) (33955 (R2032)); 

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart (34084); 

Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244) (34141 (R2047)); 

Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol) (34142); 

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang (34195); 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173), alsmede ter implementatie van verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225) (Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen) (34208). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 14 september 2015 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden op vragen van het lid Van Raak d.d. 14 september 2015 (griffienr. 157864); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 17 september 2015 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden Kamervragen van het debat Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 16 september 2015 (griffienr. 157863); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 157827); 

een, van alsvoren, inzake voornemen tot verlenging van verdragen (griffienr. 157826); 

een, van alsvoren, inzake Wijziging van artikel 14 van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR); Genève, 18 februari 2015 (griffienr. 157830); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 4 en 5 september 2015 (griffienr. 157759.01); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA; Willemstad, 16 december 2014 (griffienr. 157894); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Kazachstan betreffende terug- en overname; Brussel, 2 maart 2015 (griffienr. 157893); 

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 157892); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Argentinië voor de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Buenos Aires, 14 mei 2015 (griffienr. 157891); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Panama, Panama-Stad, 11 april 2015 (griffienr. 157890); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het Verdrag inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Panama; Panama-Stad, 11 april 2015 (griffienr. 157878); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring inzake Wijzigingen van de Overeenkomst tot instelling van het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen, zoals opgenomen in Besluit CFC/GC/XXVBI/1 van 10 december 2014 (griffienr. 157877); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 22 juli 2015 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, ten einde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb. 2015, 145) (griffienr. 157867); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van het Aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Riga, 27 maart 2015 (griffienr. 157868); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het werkprogramma Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2016 (griffienr. 157880); 

een, van alsvoren, ten geleide van de Evaluatie CT-strategie 2011-2015 (griffienr. 157879); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake toekennen incidentele financiering taken Nationale ombudsman in Caribisch Nederland (griffienr. 157831); 

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 14 september 2015 (griffienr. 157808.01); 

een, van alsvoren, inzake aanbieding plan van aanpak Sint Eustatius (griffienr. 157851); 

een, van alsvoren, ten geleide van de Evaluatieadvies Kiesraad Eerste Kamerverkiezing (griffienr. 157899); 

een, van alsvoren, inzake Mededeling van de plaatsing in het staatsblad van het wijzigingsbesluit van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het groot onderhoud gemeentefonds (eerste fase), het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven voor het provinciefonds (griffienr. 157866); 

een, van alsvoren, ten geleide van de circulaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 (griffienr. 157872); 

een, van alsvoren, ten geleide van het Werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur (griffienr. 157887); 

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het werkprogramma 2015-2016 Raad voor Cultuur (griffienr. 157870); 

een, van alsvoren, ten geleide van het werkprogramma 2016 Onderwijsraad (griffienr. 157871); 

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Werkprogramma AWTI (griffienr. 157869); 

een, van de minister van Defensie en de minister van Economische Zaken, ten geleide van de Voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (griffienr. 157889); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het werkprogramma Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (griffienr. 157865); 

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het Werkprogramma Actal 2016 (griffienr. 157886); 

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van het Besluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen en andere optredens - afschrift advies Afdeling advisering van de Raad van State (griffienr. 156454.03); 

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (vrijstelling windparken en hoogspanningsverbindingen op land) (griffienr. 157844); 

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het Jaarplan 2016 Inspectie SZW (griffienr. 157882); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2016 (griffienr. 157881). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missives: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis; Inzet van de Europese noodfondsen tussen 2010 en 2015 (griffienr. 157846); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 14 september 2015 aan de Tweede Kamer betreffende Actualisering webdossier EU-governance (griffienr. 157885); 

een, van alsvoren, inzake aandachtspunten bij de organisatie van op afstand geplaatste publieke taken (griffienr. 157897). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van W.S. te G. (Duitsland), inzake kwelling in Duitsland, kwelling in Europa (griffienr. 157835); 

een, van E.v.d.B., inzake plannen tegen Griekse crisis (griffienr. 157900). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken; 

een, van S.M.S., inzake dubieuze wetten in Nederland of dubieuze handelen van LBIO Rotterdam (griffienr. 157858). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van M.B. te D., inzake Vestia Delft schulddocument (griffienr. 157860). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van J.I. te R., inzake hervorming rendementsheffing (griffienr. 156645.01). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën; 

een, van R.E.K. te S., inzake privacyproof systeem voor uitwisseling van behandelinggerelateerde patiëntgegevens (griffienr. 149541.06); 

een, van G.K., inzake reactie op wetsvoorstel 32402 (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) (griffienr. 156329.04). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

een, van J.K. sr. te D., inzake een verblijfsvergunning voor een Angolese familie na 15 jaar (griffienr. 157901). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven