Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 4, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 14 oktober 2014: 

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2012/26/EU, wat de geneesmiddelenbewaking betreft (33937); 

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 28 oktober 2014: 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) (33950); 

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 4 november 2014: 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden (33928). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker (33800); 

Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PbEU 2012, L 201) (Uitvoeringswet Verordening erfrecht) (33851); 

Wijziging van enkele wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het invoeren van de mogelijkheid tot het heffen van kostendekkende tarieven voor op grond van deze wetten verrichte werkzaamheden (33867); 

Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a) (33902); 

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2012/26/EU, wat de geneesmiddelenbewaking betreft (33937); 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden (33928); 

Wijziging van de Visserijwet 1963 (elektronische toestemming sportvisserij) (33947); 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) (33950); 

Wijziging van de Wet Justitiesubsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling (33960); 

Goedkeuring van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143 en Trb. 2014, 45) (33968 (R2033)); 

Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143) (33969). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, ten geleide van het verslag van de NAVO-top in Newport, Verenigd Koninkrijk d.d. 4 en 5 september 2014 (griffienr. 155974); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het werkprogramma CAVV 2015 (griffienr. 155986); 

een, van alsvoren, ten geleide van een lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 30 september 2014 (griffienr. 155994); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 7 oktober 2010 te Parijs tot stand gekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake eilandbrede samenwerking op politiegebied op Sint Maarten (Trb. 2010, 311), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 155975); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 2 oktober 2014 te Amman tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië (Trb. 2014, 175) (griffienr. 1554973); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 29 september 2014 (griffienr. 155829.01); 

een, van alsvoren, inzake AIV-advies 'De toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie?' (griffienr. 156039); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 24 april 2014 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk België inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2014, 102 en 140), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 156030); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met een indexering van de tarieven en de aanpak veelplegers in het verkeer (griffienr. 156035); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake kabinetsreactie consultatie Europese Commissie over stedelijke dimensie in EU-beleid (griffienr. 155970); 

een, van alsvoren, inzake CTIVD Toezichtsrapport 40 (griffienr. 156037); 

een, van alsvoren, inzake voorhang van het Besluit tot wijziging van het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming (griffienr. 156031); 

een, van alsvoren, inzake Eindrapport visitatie ProDemos (griffienr. 156032); 

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Toekomstvisie wetenschap (griffienr. 155969); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (bewegwijzering) (griffienr. 156029); 

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake afwezigheid tijdens Algemene Politieke Beschouwingen (griffienr. 154432.08); 

een, van alsvoren, inzake uitstelbrief BNC-fiche, Verordening diergeneesmiddelen en gemedicineerd diervoeder COM (2014 556, 557 en 558 (griffienr. 156036); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Verzekerdenmonitor 2014 van het Ministerie van VWS (griffienr. 156038); 

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake tussenevaluatie experiment regelarme instellingen (griffienr. 155997). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missives: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Besteding van aardgasbaten; feiten, cijfers en scenario's (griffienr. 156044); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2015 van de Ministers van Economische Zaken (griffienr. 156040). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van E.A.R. te B., inzake sterkte politie Barendrecht (griffienr. 155988); 

een, van R.R., inzake verzoek om hulp bij het verkrijgen van schadevergoeding (griffienr. 156034). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van R. en W. van O., inzake verplichten dode hoekcamera voor vrachtwagens (griffienr. 155990). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening; 

een, van D.de.H. en C.M., inzake gaswinning in Groningen (griffienr. 156043). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken; 

een, van C.W., inzake IOAW (griffienr. 155493.01). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van V.P.J., inzake aandacht voor verlofregels voor ouders van een prematuur (griffienr. 155991). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.