Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 4, item 4

4 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Ingekomen is een brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 7 oktober 2014 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, houdende het advies om de artikel 100-brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Veiligheid en Justitie en van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 juli 2014 inzake de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de EU-missie EULEX Kosovo, voor kennisgeving aan te nemen. De brief ligt in de zaal ter inzage. 

Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met het advies van de commissie voor BDO, oftewel Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, heeft verenigd.