Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 26, item 5

5 Stemming Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) (33981). 

(Zie vergadering van 24 maart 2015.) 

De voorzitter:

Ik stel voor om te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Elzinga (SP):

Voorzitter. De banenafspraak met werkgevers en overheid voor 100.000 respectievelijk 25.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking over een periode van tien jaar is hard nodig, maar helaas nog veel te beperkt om de gevolgen van de miljardenbezuiniging in het kader van de Participatiewet op te vangen. Door de Participatiewet worden jonge mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen overgeleverd aan de WWB en zien ze hun kansen op economische zelfstandigheid vanwege de middelen- en vermogenstoets vervliegen. 

Eerdere afspraken over aantallen of percentages werknemers met een arbeidsbeperking in een reguliere baan bleken ook in gunstigere economische tijden zonder stok achter de deur te vrijblijvend. De afspraken werden niet nagekomen. Een quotumregeling met sanctie is dan ook hard nodig. De SP-fractie houdt grote zorgen over de uitwerking en de effectiviteit van deze quotumregeling. Maar nu de staatssecretaris een aantal relevante toezeggingen heeft gedaan en de Kamer haar goedkeuring heeft gegeven aan de door ons ingediende motie over een snelle evaluatie, zal mijn fractie voor het wetsvoorstel stemmen. 

De heer Backer (D66):

Voorzitter. Ik aarzelde even of ik wel een stemverklaring zou afleggen, omdat in het debat onze positie zo langzamerhand wel duidelijk is geworden. Daarin vroegen we ons af of het betere niet de vijand van het goede zou zijn. We dachten: dit is het minimale en goede dat haalbaar is en ook verstandig om te doen. Daarom zullen we voorstemmen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, D66 en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de OSF ertegen, zodat het is aangenomen.