Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 23, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 10 maart 2015: 

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32476); 

b. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 10 maart 2015: 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (34010); 

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 24 maart 2015: 

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) (33981); 

d. de plenaire behandeling van de Algemene Politieke Beschouwingen te doen plaatsvinden op 13 oktober 2015. 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.) (33970); 

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies) (34108). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een kopie van zijn brief d.d. 27 februari 2015 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake versterking veiligheidsketen (griffienr. 156877); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de informele Raad van Buitenlandse Zaken van 6 en 7 maart 2015 (griffienr. 156873); 

een, van alsvoren, inzake de notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens inzake de registratie van stagiairs; ''s-Gravenhage, 10 februari 2015 (griffienr. 156860); 

een, van alsvoren, ten geleide van de Staat van de Europese Unie 2015 (griffienr. 156864); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over het rapport Beschikt en Gewogen van de procureur-generaal Hoge Raad (griffienr.4. 153079.07); 

een, van alsvoren, inzake ondertekening Memorandum of Understanding Verenigd Koninkrijk (griffienr. 156867); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda informele Raad van Buitenlandse Zaken ("Gymnich") van 6 en 7 maart 2015 (griffienr. 156873.01); 

een, van alsvoren, houdende Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Addis Abeba, 18 augustus 2014, alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 156907); 

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 14 november 1975 (griffienr. 156896); 

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlande3n en de Republiek Somalië betreffende de steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming van humanitaire hulp voor Somalië tegen piraterij; Nairobi, 17 februari 2015 (griffienr. 156897); 

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie rapporten van de Europese Commissie inzake Coöperatie- en Verificatiemechanisme Roemenië en Bulgarije (griffienr. 156888); 

een, van alsvoren, ten geleide van 2 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Aanpassing verordening Europees Sociaal Fonds ten bate van voorfinanciering Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (griffienr. 156894); 

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 156895); 

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake voorstel tot wijziging van de Dublin-Verordening (griffienr. 156626.03); 

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Verplichtingenmutaties na Najaarsnota (griffienr. 156875); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het Verslag telefonische vergadering van de Eurogroep van 24 februari 2015 over Griekenland (griffienr. 156863); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de extra ingelaste Eurogroep op 20 februari 2015 te Brussel (griffienr. 156753.02); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 9 en 10 maart 2015 te Brussel (griffienr. 156891); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota (griffienr. 156859); 

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 (griffienr. 156893); 

een, van de minister van Economische Zaken, inzake voornemen tot verstatelijking Verispect B.V. (griffienr. 156898); 

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (griffienr. 156906); 

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Rapportage Inspectie SZW Uitvoering Wwb voor jongeren (griffienr. 156887); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake beleidsreactie evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet Opsporing en verzekering onverzekerden (griffienr. 156882). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missives: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van Rapporten Investeringen TenneT in Nederlandse hoogspanningsnet en Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT (griffienr. 156865); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 26 februari 2015 aan de Tweede Kamer inzake erratum bij rapport Belastingontwijking (griffienr. 156395.01). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden.