Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 5, item 9

9 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthavens) (31898);

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking (32840);

Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) (33108);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (33131);

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken (33208).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Europese Raad d.d. 18 en 19 oktober 2012 (griffienr. 151379.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2012 (griffienr. 151343.03);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 16 oktober 2012 (griffienr. 151362.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake de goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (griffienr. 151480);

een, van alsvoren, ten geleide van de tekst van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Buenos Aires, 26 september 2012 (griffienr. 151479);

een, van alsvoren, ten geleide van het Werkprogramma AIV 2013 (griffienr. 151492);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 15 oktober 2012 (griffienr. 151343.02);

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling Blauwe groei (griffienr. 151489);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, ten geleide van de geannoteerde agenda JBZ-Raad 25-26 oktober 2012 (griffienr. 151474);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake voorhang wijziging Bouwbesluit 2012 (griffienr. 151502);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Besluit van ... tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O., in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een technische aanpassing (griffienr. 151491);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep van 8 oktober 2012 te Luxemburg (griffienr. 151363.01);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van het Interimrapport Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (griffienr. 151487);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake advies van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS: Remmende Voorsprong (griffienr. 151505);

een, van alsvoren, inzake nahang Besluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (griffienr. 151504);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake nahangprocedure wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden (griffienr. 151495);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Regeling voorschrijven geneesmiddelen (griffienr. 151500);

een, van alsvoren, inzake beschikbaarheidsbijdrage kapitaallasten academische zorg (griffienr. 151501).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer d.d. 17 oktober 2012 over het ontbreken van de verplichting tot schatkistbankieren door de Stichting Depositogarantiefonds (griffienr. 151483).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van W.v.d.Z. te A., inzake het krijgen van AOW na 65 jaar (griffienr. 150707.29).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van A.S. te H., inzake prijsbeleid zorgverzekeraars (griffienr. 151496).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.