Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 27 februari 2009 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het rapport van de Stuurgroep herziening stelsel kosten Koninklijk Huis (griffienr. 143428);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Richtlijn betreffende bescherming van dieren en inzake Verordening betreffende passagiersrechten bus (griffienr. 143417);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het Besluit van 21 januari 2009, houdende wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (herstel oneffenheden) (griffienr. 143412);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (griffienr. 143434).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

2. de volgende geschriften:

een, van L. v. D. te H., inzake opleiding die door de Lufthansa i.o.v. de luchtmacht wordt gegeven bij de ROC in Hoofddorp (griffienr. 143421);

een, van F.B., inzake onderzoek commissie-Davids (griffienr. 141200.11).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van T.W. te L., inzake Gabriel Gaou (griffienr. 143442).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie;

een, van C. v. H., inzake "zouden Balkenende en Bos dit niet moeten weten?".

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Financiën en voor Economische Zaken;

een, van H.H., inzake de politiek en de huizenmarkt (griffienr. 143416).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van S. de R. en A. v.d. B., inzake dringend verzoek om concept Kyoto in de praktijk te brengen (griffienr. 143419).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van H.G., inzake Drinkwaterwet (30895) (griffienr. 142259.06.1);

een, van A.G.A. R. te H., inzake verwerking van asbest (griffienr. 143429).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van R.G., inzake RWE en Vattenfall voor kerncentrales in Nederland (griffienr. 143436);

een, van P.A. v.d. G., inzake liberalisatie van de post (griffienr. 139888.22).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken;

een, van C.S. E. te L., inzake het krijgen van een uitkering voor verplicht vrijwilligerswerk (griffienr. 143423).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van A.B. te B., inzake vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (griffienr. 143422).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven