Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op:

  • 10 maart 2009 (hamerstuk)

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen) (31446);

Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen) (31589);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 (31700-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (31700-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700-XVIII);

  • 24 maart 2009

Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) (31320);

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (31374);

  • 24 maart 2009 (onder voorbehoud tijdige en adequate beantwoording)

Wijziging van de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet in verband met de vereenvoudiging van de onderzoekslast (Wet versnelling besluitvorming wegprojecten) (31721);

  • 19 mei 2009 (i.p.v. 12 mei 2009)

Staatkundig proces Nederlandse Antillen (beleidsdebat) (31568);

  • 9 juni 2009

Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid van schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten (28781);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste commissies voor

  • Financiën

  • op 24 maart 2009:

Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving) (31458);

  • Verkeer en Waterstaat

  • op 31 maart 2009:

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de structurele regeling van de overgang van werknemers bij de overgang van een concessie voor openbaar vervoer alsmede van de Spoorwegwet in verband met de begrenzing van stamlijnen (31569).

Naar boven