Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning (30584, R1811);

Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto's (Wet wegvervoer goederen) (30896);

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met invoering van de leerlinggebonden financiering voor deelnemers in het beroepsonderwijs (31037).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van de interim-rapporten van de Europese Commissie inzake het Coöperatie en Verificatie mechanisme voor Roemenië en Bulgarije (griffienr. 140586);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de Rusland-notitie (griffienr. 140585);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot verlenging van twee verdragen (griffienr. 140588);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van vier fiches (griffienr. 140616);

een, van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het Kwartaalbericht Arbeidsmarkt december 2007 (griffienr. 140587);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de beleidsbrief Sport en Ontwikkeling (griffienr. 140589).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van de vastgestelde uitgaven Bestuur op afstand in beeld en Kaders voor toezicht en verantwoording (griffienr. 140503);

een, van de secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake stand van zaken toezeggingen VWS (griffienr. 140105.12);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken toezeggingen J&G (griffienr. 140105.12.1).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van M. van Dinther te Heesch, inzake job bij de politie (griffienr. 140611).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van R. van Milt te Deventer, inzake vader die onschuldig vast zit in de gevangenis op Bali (griffienr. 140618).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Justitie;

een, van H. van der Mark, inzake steekpartij Purmerend en het onrecht (griffienr. 140599).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van H. Jonckheer te Curaçao (griffienr. 140247.01).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken;

een, van M. Pijnakker te Zoetermeer, inzake versoepeling wonen (griffie nr. 140580).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van A. en S. van Berkum te Dordrecht, inzake hulp (griffienr. 140591).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin;

een adres van Albert Smeets BV te Roermond, inzake een aanslag vennootschapsbelasting over het jaar 2003 (griffienr. 140637);

een adres van C. de Jager te Den Haag, inzake verlaging boete voor een snelheidsovertreding in Den Haag (griffienr. 140677).

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven