Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1999-2000nr. 26, pagina 1241-1244

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Algemene Raad d.d. 10 april 2000 (griffienr. 125444.1);

een, van alsvoren, ten geleide van de volgende verdragen:

 • - Verdrag met de FAO betreffende de 32ste zitting van het Codex Comité reststoffen van pesticiden te 's-Gravenhage van 1 tot 8 mei 2000; Rome, 24 september en 20 oktober 1999;

 • - Verdrag met de Filippijnen inzake de financiering van technische bijstand betreffende een project ten behoeve van duurzame ontwikkeling van het milieu in de regio van Laguna Bay; Manilla, 15 december 1999 (griffienr. 125505);

een, van alsvoren, inzake het voornemen tot het sluiten van een tweetal administratieve akkoorden betreffende projecten in het kader van de uitvoering van het raamverdrag inzake technische samenwerking met Burkina Faso (Trb. 1976, 98) en Jemen (Trb. 1978, 182) (griffienr. 125524);

een, van alsvoren, ten geleide van de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen, met als peildatum 31 maart 2000 (griffienr. 125535);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake Balansstudie Programma-Evaluaties 1980-1999 (griffienr. 125529);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een fiche van de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) inzake voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een EU energie-efficiëntie etiketteringsprogramma voor kantoor- en communicatieapparatuur (griffienr. 125507);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het verslag plus documenten van de JBZ-Raad van 27 maart 2000 (griffienr. 125339.5);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het Onderwijsverslag 1999 (griffienr. 125538);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Informele Ecofin Raad van 7 en 8 april 2000 (griffienr. 125487);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 8 mei 2000 te Brussel (griffienr. 125498);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake fiscale behandeling fondswervende instellingen (griffienr. 125514);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het Besluit tot wijziging van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen (bedrijven die na 31 december 1989 zijn gevestigd op potentieel verontreinigde bedrijfsterreinen) (griffienr. 125548);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake Inwerkingtreding "voorrang fietser van rechts" (griffienr. 125496);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake uitgangspunten overgang waterstaatswerken (griffienr. 125523);

een, van alsvoren, ten geleide van de nota "Netwerken in de Delta" (griffienr. 125545);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het rapport van de werkgroep Loonbegrip (werkgroep De Boer) getiteld "Het loont de moeite: eenheid en eenvoud in de loonbegrippen" (griffienr. 125539);

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake voortgang kabinetsstandpunt pachtbeleid (griffienr. 125122.1);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, ten geleide van het convenant instroom etnische minderheden in het MKB (griffienr. 125520);

een, van alsvoren, ten geleide van de begroting 2000 en het beleidsplan 2000 van de Arbeidsvoorziening (griffienr. 125543);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het onderzoeksrapport "Professionalisering van de verzekeringsgeneeskunde" (griffienr. 125513);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerp-Besluit stralingsbescherming (implementatie richtlijn 96/29 Euratom tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen stralingsgevaar) (griffienr. 125544);

een, van alsvoren, ten geleide van de rapporten "Evaluatie van de verlenging van de wachtgeldperiode in de WW en Nieuwe financieringsvormen in de WW" (griffienr. 125547);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake het kabinetsstandpunt op adviezen Geneesmiddelenbeleid (Commissie De Vries, MDW werkgroep) (griffienr. 125501);

een, van alsvoren, ten geleide van het advies van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, betreffende Professionals in de gezondheidszorg en de bijbehorende publicatie "Gender en professionals in de gezondheidszorg" (griffienr. 125503);

een, van alsvoren, inzake oprichting Stichting Fonds Slachtoffers Legionella-epidemie (griffienr. 125546).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

2. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Integriteitsbeleid bij gevangenissen" (griffienr. 125506);

een, van alsvoren, ten geleide van de rapportage "Administration of arable area payments in the Netherlands, Sweden and England" (griffienr. 125526);

een, van alsvoren, ten geleide van de rapportage Informatievoorziening klachtrecht en medezeggenschap patiënten zorgsector (griffienr. 125537);

een, van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ten geleide van Cahier 167, getiteld "Digitalisering van de leefwereld. Een onderzoek naar informatie- en communicatietechnologie en sociale ongelijkheid" (griffienr. 125536).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van dr. M. Gerstenfeld en Y. Yannay te Jeruzalem, inzake restitutie van geroofd Joods bezit (griffienr. 125153.1).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van burgemeester en wethouders van Bathmen, inzake rapport "Gemeenten: méér dan lokaal bestuur" (griffienr. 125453.1);

een, van fam. H. Post te Genemuiden, inzake wetsvoorstel 26657 (Gemeentelijke herindeling van West-Overijssel) (griffienr. 124476.14);

een, van J. Tuut te Dedemsvaart, inzake alsvoren (griffienr. 124476.15);

een, van de stuurgroep Zelfstandig Brederwiede te Vollenhove, inzake alsvoren (griffienr. 124476.16);

een, van Wijhe kan het Zelfstandig, inzake alsvoren (griffienr. 124476.17);

een, van burgemeester en wethouders van Brederwiede, inzake alsvoren (griffienr. 124476.18);

een, van R. van der Hoek te Dedemsvaart, inzake alsvoren (griffienr. 124476.19);

een, van burgemeester en wethouders van Oldenzaal, inzake wetsvoorstel 26353 (Gemeentelijke herindeling van Twente) (griffienr. 123559.80);

een, van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel, inzake alsvoren (griffienr. 123559.81);

een, van burgemeester en wethouders van Bathmen, inzake alsvoren (griffienr. 123559.82);

een, van Vereniging Oost-West Tangent Hengelo, inzake alsvoren (griffienr. 123559.83);

een, van H. van Lier inzake alsvoren (griffienr. 123559.84);

een, van burgemeester en wethouders van Vleuten-De Meern, inzake wetsvoorstel 26904 (gemeentelijke herindeling in een deel van de provincie Utrecht) (griffienr. 125227.2).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van burgemeester en wethouders van Ferwerderadeel, inzake wachtlijsten in het speciaal basisonderwijs (griffienr. 125321.1).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Onderwijs;

een, van CMS Derks Star Busmann Hanotiau te Utrecht, inzake commentaar wetsvoorstel 26820 (belastingplan 2000) (griffienr. 124352.14);

drie, van All Arts te Rotterdam, inzake het belastingplan 2001 (26727 en 26728) (griffienrs. 124609.47 en 124609.56 en 124609.67);

een, van C. Pabst te Eindhoven, inzake alsvoren (griffienr. 124609.48);

een, van mevrouw A. Schuurman te Almere-Haven, inzake alsvoren (griffienr. 124609.49);

een, van Westland/Utrecht Hypotheekbank N.V. te Amsterdam, inzake alsvoren (griffienr. 124609.50);

een, van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te Den Haag, inzake alsvoren (griffienr. 124609.51);

een, van P.F.G. Hendriks te Oploo, inzake alsvoren (griffienr. 124609.52);

een, van A. Verduijn te Zwolle, inzake alsvoren (griffienr. 124609.53);

een, van M. van Leeuwen te Maassluis, inzake alsvoren (griffienr. 124609.54);

twee, van FBN te Den Haag, inzake alsvoren (griffienrs. 124609.55 en 124609.62);

een, van N. Stet te Castricum, inzake alsvoren (griffienr. 124609.57);

een, van mr. A.R. Koops te Rotterdam, inzake alsvoren (griffienr. 124609.58);

een, van Consumentenbond te Den Haag, inzake alsvoren (griffienr. 124609.59);

een, van De Goede Raad Artiestenadviseurs te Rotterdam, inzake alsvoren (griffienr. 124609.60);

een, van Federatie van Nederlandse Concertdirecties en Impresario's te Amsterdam, inzake alsvoren (griffienr. 124609.61);

een, van Beroepsvereniging van Improviserende Musici te Amsterdam, inzake alsvoren (griffienr. 124609.63);

een, van Federatie van Kunstenaarsverenigingen te Den Haag, inzake alsvoren (griffienr. 124609.64);

een, van C. Pabst te Eindhoven, inzake alsvoren (griffienr. 124609.65);

een, van F. Wiersema te Eelde, inzake alsvoren (griffienr. 124609.66);

een, van Vereniging Nederlandse Poppodia te Amsterdam, inzake alsvoren (griffienr. 124609.68).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van burgemeester en wethouders van Muiden, inzake wetsvoorstel 25334 (doorwerking ruimtelijk beleid) (griffienr. 123067.23);

een, van burgemeester en wethouders van Oudewater, inzake alsvoren (griffienr. 123067.24);

een, van Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland te Voorburg, inzake wetsvoorstel 27063 (Wijziging Huurprijzenwet woonruimte) (griffienr. 125549).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting;

een, van Vereniging FME-CWM te Zoetermeer, inzake wetsvoorstel 26552 (Wijziging van de Wet milieubeheer) (griffienr. 125519);

een, van L.H. van der Kallen te Bergen op Zoom, inzake reductie van vuilemissies van de rioolverstorten met minimaal 50% (griffienr. 125521);

een, van Bureau Milieuzaken BMRO van de Vereniging VNO-NCW te Den Haag, inzake wetsvoorstel 26161 (Uitbreiding van de Wet milieubeheer) (griffienr. 124265.2).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

een, van de secretaris van de gemeente Jacobswoude, ten geleide van een motie met betrekking tot de HSL-Zuid/A4 (griffienr. 119032.27);

een, van Stichting Mooi Stameren te Maarn, inzake overkluizing "Zanderij" bij Maarn (griffienr. 125516);

een, van Woningbouwvereniging Goed Wonen Assendelft, inzake project geluidsisolatie Schiphol (griffienr. 125518).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van EnergieNed te Arnhem, inzake wetsvoorstel 26463 (Gaswet) (griffienr. 123693.5);

een, van LTO Nederland en Productschap Tuinbouw, inzake alsvoren (griffienr. 123693.6);

een, van NOGEPA te Den Haag, inzake alsvoren (griffienr. 123693.7).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van drs. F. Hollinger te Roermond, inzake zijn WAO (griffienr. 125522);

een, van R. van Dijk en T. van Dijk-Wollwinder te Dordrecht, inzake bijstelling wet op afschaffing partnertoelage AOW (griffienr. 125517);

een, van J. Loderus de Leeuw te Maasbommel, inzake de nieuwe A.N.W. (griffienr. 121900.18).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van Katholieke Vereniging van Zorginstellingen te 's-Hertogenbosch, inzake de toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (griffienr. 124297.7).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Justitie;

een adres van J.P. van den Berg te Haarlem, inzake betalingsregeling voor een belastingschuld (griffienr. 125540).

 • Dit adres is in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.