Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 12, pagina 296-297

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (slotwet) (26094);

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1999 (26200 V).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Algemene Raad d.d. 7/8 december 1998 (griffienr. 123114);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake aanvullingen op de agenda UC Schengen van 16 december 1998 (griffienr. 123014.1);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 7 november 1998 aan de voorzitter van de Tweede Kamer inzake de gevolgen van invoering van de euro voor boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (griffienr. 123095);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerp Financieel Reglement Europol (griffienr. 123096);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Ecofin-Raad van 23 november 1998 (griffienr. 122948.1);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 1 december 1998 (griffienr. 122984.1);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake plaatsing in het Staatsblad van Algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit woninggebonden subsidies 1995 (griffienr. 123089);

een, van alsvoren, inzake plaatsing in het Staatsblad van de Algemene maatregelen van bestuur van de wetsvoorstellen Wijziging van het Bouwbesluit (afstemming fase 1 en fase 2) en wijziging van het Bouwbesluit (fase 2) (griffienr. 123106);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van een algemene maatregel van bestuur met betrekking tot het Reparatiebesluit Verkeer en Waterstaat (griffienr. 122290.2);

een, van alsvoren, inzake de voortgang tracéprocedure A2 Everdingen-Deil, Zaltbommel-Empel (griffienr. 120920.2);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer inzake de huidige stand van zaken met betrekking tot buitenlandse investeringsprojecten in 1998 (griffienr. 123073) (bijlage is vermeld ter vertrouwelijke kennisgeving);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake plannen van werkzaamheden van SVb en Lisv voor 1999 (griffienr. 123078);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport van het College van toezicht sociale verzekeringen inzake werkhervatting na WAO-keuring (griffienr. 123109);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake toezending wijziging Regeling hulpmiddelen 1996 (griffienr. 123074);

een, van alsvoren, inzake verstrekkingenbudgettering ZFW 1999 en Beheerskostenbudgettering ZFW/AWBZ (griffienr. 123088);

een, van alsvoren, ten geleide van het Voorlichtingsplan t.b.v. uitvoering wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) (griffienr. 123108);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, getiteld 'integratie in perspectief, advies bijzondere groepen en etnische minderheden' (griffienr. 123097).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de voorzitter van de Tweede Kamer, inzake instemming met de ontwerpbesluiten Unie-Verdrag toegezonden bij brieven 23490, nr. 110, en de ontwerpbesluiten artikel 18 Comité Overeenkomst van Dublin toegezonden bij brief 25506, nr. 4 (griffienr. 122985.2);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van de rapportage 'Europese gelden voor de grote steden' (griffienr. 123077);

een, van de Nationale Ombudsman, inzake het Jaarverslag 1997-1998 van de commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer (griffienr. 123099).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van GGZ Nederland te Utrecht, inzake wetsvoorstel 25727 (Speelautomaten) (griffienr. 122084.5);

een, van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie te Den Haag, inzake wetsvoorstel 25836 (Reparatiewet I) (griffienr. 122874.1).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van J.B. Vos te Arnhem, inzake wetsvoorstel 17141 (Erfrecht) (griffienr. 122477.4).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de bijzondere commissie voor de Herziening van het Burgerlijk Wetboek;

een, van Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten te Leiden, inzake wetsvoorstel Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (griffienr. 123093).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, inzake wetsvoorstel 26245 (belastingplan 1999) (griffienr. 122876.4);

een, van BOVIA Belangen Organisatie voor Internationale Automobielhandel te Nederhorst den Berg, inzake alsvoren (griffienr. 122876.5);

een, van NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland te Voorburg, inzake alsvoren (griffienr. 122876.6);

een, van het college van burgemeester en wethouders van Halderberge, inzake alsvoren (griffienr. 122876.7);

een, van het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel, inzake alsvoren (griffienr. 122876.9);

een, van Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf te Woerden, inzake wetsvoorstel 26249 (aanpassing fiscale faciliteit) (griffienr. 123090).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van CDA gemeenteraadsfractie te Breda, inzake de aanleg van de HSL en verbreding van de A16 (griffienr. 118629.3).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

een, van Weduwen in de Kou te Hoofddorp, inzake de Algemene Nabestaandenwet (griffienr. 119069.80);

een, van VNO NCW te Den Haag, inzake wetsvoorstel 25879 (Arbowet 1998) (griffienr. 123087);

een, van C. Nijhuis-Muller te Oldenzaal, inzake haar financiële problemen (griffienr. 123111).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een adres van L.A.W. Valkestijn te Langeweg, met betrekking tot een betalingsregeling van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (griffienr. 123100).

  • Dit adres is in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.