Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (25620);

Machtiging tot medewerking aan de oprichting van een Waarborgfonds voor de zorgsector (25627);

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten in diverse wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (Reparatiewet I) (25836);

Goedkeuring van het op 3 mei 1996 te Genève tot stand gekomen Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996), en van het op 13 oktober 1995 te Wenen tot stand gekomen Aanvullend Protocol inzake blindmakende laserwapens (Protocol IV), gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (25925);

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 1999 (26200 IV);

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1999 (26200 E);

Wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met het opnemen van een tijdelijke grondslag voor de subsidiëring van de reclassering (26218).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het op 4 maart/31 mei 1998 te Koeweit tot stand gekomen verdrag tot wijziging van de op 11 juli 1990 te Manama tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Bahrein inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden (Trb. 1998, 163), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 122923);

een, van alsvoren, inzake de op 4 maart en 19 april 1998 te Koeweit tot stand gekomen wijziging van de Bijlage bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Bahrein inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden (Trb. 1998, 163) (griffienr. 122923.1);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 14 juli 1998 te Washington tot stand gekomen Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika, met bijlagen (Trb. 1998, 207), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 122933);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 9 mei 1995 te Kaapstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen, met Protocol (Trb. 1998, 162), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 122934);

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 5 mei 1998 te La Paz tot stand gekomen administratief akkoord inzake het project betreffende het verzamelen van basisgegevens over ecologisch verantwoord landgebruik en integratie van deze gegevens in een databestand in Bolivia (ZONISIG II) (Trb. 1998, 216) (griffienr. 122935);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 14 april en 12 juni 1997 te Ankara tot stand gekomen notawisseling tot wijziging van Bijlage I bij de op 17 september 1971 te Ankara gesloten Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije (Trb. 1997, 243) (griffienr. 122936);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Algemene Raad d.d. 9/10 november 1998 (griffienr. 122837.1);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 5 maart/11 mei 1998 te Kopenhagen tot stand gekomen verdrag houdende bepalingen inzake de status van de brigadestaf van de 'United Nations Stand-by Forces High Readiness Brigade' (Shirbrig) in Denemarken, met Bijlage (Trb. 1998, 141 en 243) (griffienr. 122949);

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 1 oktober 1997 te Tegucigalpa tot stand gekomen administratief akkoord inzake een project voor de ontwikkeling naar het zelfstandig functioneren van productiebedrijven in de landhervormingssector in het departement Comayagua, fase II (Trb. 1998, 115) (griffienr. 122961);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 27 juni 1997 te Genève aangenomen wijziging van bijlage 6 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van Carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 1998, 130) (griffienr. 122967);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de rapporten van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie betreffende de evaluatie van de Nederlandse hulp aan Bolivia (griffienr. 122958);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van een workshop die op 26 mei 1998 plaatsvond over de IOB-landenevaluatie Bangladesh en de beleidsreacties van de Nederlandse en Bangladeshi autoriteiten op dit rapport (griffienr. 122960);

een, van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, ten geleide van een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, waarin de systematische verstrekking van gegevens aan de stichting, bedoeld in artikel 2 van de Wet privatisering FVP, wordt geregeld (griffienr. 122947);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van zijn brief aan de Tweede Kamer, waarmee het Werkprogramma 1999-2000 van het Rathenau Instituut en zijn standpunt daarover wordt aangeboden (griffienr. 122945);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de ontwerpagenda van de Ecofin-Raad van 23 november 1998 (griffienr. 122948);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake commentaar naar aanleiding van de notificatie van het initiatiefvoorstel van wet van het lid M. Vos (GroenLinks) tot wijziging van de Wet Milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (griffienr. 121540.5);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van een overzicht van wetgeving ten aanzien waarvan evaluatie is toegezegd (griffienr. 122929);

een, van alsvoren, ten geleide van de ontwerp-algemene maatregel van bestuur ter vaststelling van het percentage, de maximum grondslag en het maximumbedrag van de overhevelingstoeslag per 1 januari 1999 (griffienr. 122940);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Toekomstverkenning arbeidsmarkt en scholing tot 2007 (griffienr. 122979);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de publicatie Arbobalans '98: een kwantitatief overzicht op hoofdlijnen van risico's en maatregelen op arbeidsomstandighedenterrein, de arbomonitoring over 1997 (griffienr. 122950);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake verdeling van de procentuele ziekenfondspremie over werkgever en werknemer (griffienr. 122970);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhangprocedure AWBZ (griffienr. 122937).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de directeur van de Directie Westelijk Halfrond te Den Haag, ten geleide van het regiobeleidsdocument Caraïbisch gebied (griffienr. 122959);

een, van de Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, ten geleide van het verslag van zijn activiteiten over de periode september 1996 tot en met december 1997 (griffienr. 122969).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van Schuldhulp Projekt Oldenzaal, inzake wetsvoorstel 22969 (Wet sanering natuurlijke personen) (griffienr. 117222.16);

een, van der Wouden te Haarlem, inzake verblijfsstatus - dreiging tot ontvoering e.d. (griffienr. 122939).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie.

een, van C.P. Smit van de Vaart te Amsterdam, inzake het belang van talk radio (griffienr. 122968).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Cultuur;

een, van A.T. Keizer te Leeuwarden, inzake satellietencommunicatie (griffienr. 122972).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van de voorzitter van CDA Gemert-Bakel, inzake problemen met de varkenshouderij (griffienr. 122372.1).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

een, van Informatiecentrum Nabestaandenpensioenen en -uitkeringen te Venlo, inzake cliëntenparticipatie (griffienr. 122963);

een, van J. Hamaker te Oude Pekela, inzake de Algemene nabestaandenwet (griffienr. 122980);

een, van R. Haustein te Hengelo, inzake armoedebeleid in Nederland (griffienr. 122975).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van R. Haustein te Hengelo, inzake weigering van kinderen door academische ziekenhuizen in verband met plaatsgebrek en gebrek aan personeel (griffienr. 122930).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een adres van F. Senz Suazabal te Rotterdam, inzake betalingsregeling van een belastingaanslag (griffienr. 122946);

een adres van H.G. Esser te Heerlen, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (griffienr. 122962).

  • Deze adressen zijn in handen gesteld van de leden en plv. leden van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven