Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Intrekking van de Wet stimulering zeescheepvaart alsmede, in verband daarmee, het treffen van enkele overgangsmaatregelen (26116);

Goedkeuring van de op 24 november 1997 te Brussel totstandgekomen Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-staten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds (Trb. 1998, 136) (26142);

Aanpassing van de Spoorwegwet in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 96/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem (PbEG L 235) (26351);

Wijziging van de Interimwet ammoniak en veehouderij (verlenging; einde legalisering) (26370);

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer in verband met de verlenging van de periode van afwijkende bekostiging van de opleidingen op het gebied van de kunst, bepaalde lerarenopleidingen op het gebied van de kunst, de voortgezette kunstopleidingen en de voortgezette opleidingen bouwkunst (26377);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26501);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26502);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26503);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26504);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26505);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26506);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26508);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26511);

Wijziging van artikel 1a van de Wet op de economische delicten (herstel kennelijke fout) (26514);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26515);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26529);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26530);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26539);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26557).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het voornemen tot opzegging van het Verdrag betreffende het instellen van een internationaal stelsel van behoud van aanspraken en verkregen rechten, voortvloeiende uit de ouderdoms-, de invaliditeits- en de weduwen- en wezenverzekering, 1935, alsmede een toelichtende nota bij dit voornemen (griffienr. 124005);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 24 juli 1994 te Cartagena de Indias, Colombia, totstandgekomen Verdrag tot oprichting van de Associatie van Caraïbische Staten, met Bijlagen, en het op 10 december 1998 te Bridgetown, Barbados, totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Associatie van Caraïbische Staten tot vaststelling van de voorwaarden van deelneming door de Nederlandse Antillen als geassocieerd lid (Trb. 1998, 7, en 1999, 28), alsmede een toelichtende nota bij deze verdragen (griffienr. 124006);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 19 juni 1997 te Genève totstandgekomen Verdrag betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (Verdrag nr. 181, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfentachtigste zitting) (Trb. 1997, 308, en 1998, 159), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 124011);

een, van alsvoren, betreffende notawisselingen houdende verdragen inzake voorrechten en immuniteiten te verlenen aan verbindingsofficieren die vanwege hun regering bij Europol worden tewerkgesteld (griffienr. 124024);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Algemene Raad d.d. 31 mei 1999 (griffienr. 123920.1);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Algemene Raad d.d. 21/22 juni a.s. (griffienr. 124044);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de publieksversie van het Financieel Jaarverslag 1998 van het ministerie van Buitenlandse Zaken (griffienr. 124082);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches met betrekking tot mededinging, toerisme en werkgelegenheid, die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (griffienr. 124077);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake evaluatie Nederlandse Cofinanciering met de Wereldbank (griffienr. 124087);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het verslag van de JBZ-Raad van 27 en 28 mei 1999 (griffienr. 123872.4);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de nota "Wie oogsten wil, moet zaaien", met de ondertitel "Wetenschapsbudget 2000" (griffienr. 124088);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de onderhandelingen over de achtste middelenaanvulling van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds en de Nederlandse bijdrage daaraan (griffienr. 124013);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van de plandocumenten Belastingdienst 2000-2004 bestaande uit het Bedrijfsplan en de Sectorplannen Klantbehandeling en Rechtstoepassing (griffienr. 124060);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het Verslag Fonds Luchtverontreiniging over het jaar 1998 (griffienr. 124022);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) (griffienr. 124058);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van een Algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met betrekking tot de uitvoering van het startprogramma Duurzaam Veilig (griffienr. 124021);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van de ontwerpwijziging artikel 20 Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw (griffienr. 124020);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van een voorontwerp wijziging Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (griffienr. 124023);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het advies inzake Veiligheid van aminozuurtoevoeging (griffienr. 123992);

een, van alsvoren, ten geleide van het Besluit voorschrijven en bestellen opiumwetmiddelen (griffienr. 124057);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van een afschrift van haar brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer inzake modernisering AWBZ (griffienr. 124076).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de VROM-raad, ten geleide van het jaarverslag 1998 (griffienr. 124014);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Bodemsanering gasfabrieksterreinen" (griffienr. 124042);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Inspectie van de Ruimtelijke Ordening" (griffienr. 124043);

een, van alsvoren, ten geleide van rapporten bij de financiële verantwoording 1998 (griffienr. 124051);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Toezicht op het spoor" (griffienr. 124073);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Aanpak illegale arbeid" (griffienr. 124074);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Uitvoering toezicht gemeentelijke sociale-zekerheidswetten" (griffienr. 124075);

een, van het College van toezicht op de kansspelen, ten geleide van het jaarverslag 1998 (griffienr. 124053).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van Rabbijn A. Soetendorp te Den Haag, inzake actie om het leven te redden van dertien joden die in Teheran gevangen genomen zijn op beschuldiging van spionage voor Israël (griffienr. 124048).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken;

een, van de gezamenlijke fracties van CDA, PvdA en VVD uit Provinciale Staten van Overijssel, inzake wetsvoorstel 26353 (Herindeling Twente) (griffienr. 123559.17);

een, van GLTO te Rossum, inzake alsvoren (griffienr. 123559.18);

een, van VVV Rijssen, inzake alsvoren (griffienr. 123559.19);

een, van burgemeester en wethouders van Wierden, inzake alsvoren (griffienr. 123559.20);

een, van burgemeester en wethouders van Hoevelaken en Nijkerk, inzake wetsvoorstel 26366 (Samenvoeging van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk) (griffienr. 124070).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van C. Hollebrandse te Breda, inzake het lidmaatschap van Nederland van de NAVO (griffienr. 124038).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Defensie en voor Buitenlandse Zaken;

een, van Marechausseevereniging te Apeldoorn, ten geleide van het commentaar op de hoofdlijnennotitie van Defensie (griffienr. 124052).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Defensie;

een, van de voorzitter van de FNV te Amsterdam, inzake wetsvoorstel 26079 (Wijziging van titel 7.10 BW met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof) (griffienr. 123961.1);

een, van Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, inzake alsvoren (griffienr. 123961.2).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van Landelijke Vereniging voor Thuiszorg te Bunnik, inzake informatie over activiteiten terugdringing ziekteverzuim (griffienr. 124016);

twee, van Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie te Den Haag, inzake wetsvoorstel 25408 (Wet op de Geneesmiddelenvoorziening) (griffienrs. 124017 en 124017.1).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven