Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone) (25446);

Wijziging van bepalingen in de Wet milieubeheer met betrekking tot milieu-effectrapportage (26350).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de najaarszitting van de 53ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (griffienr. 122184.5);

een, van alsvoren, inzake viering van eeuwfeest van eerste Haagsche Vredesconferentie (griffienr. 120383.1);

een, van alsvoren, ten geleide van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Hongarije betreffende samenwerking tussen opsporingsdiensten op het gebied van de bestrijding van internationale misdaad, met verklaring; 's-Gravenhage, 2 november 1998, alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 123623);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 30 november 1998 te Santiago totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen, met Protocol (Trb. 1999, 7), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 123626);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (griffienr. 123624);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het verslag van de JBZ-Raad van 12 maart 1999 (griffienr. 123485.3);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake instelling van de Commissie "Grondrechten in het digitale tijdperk" (griffienr. 123500.1);

een, van alsvoren, inzake evaluatie decoratiestelsel (griffienr. 123231.2);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het ontwerp van de regeling vaststelling examenprogramma's VMBO (griffienr. 123639);

een, van alsvoren, inzake voorhangprocedure wijziging Mediabesluit (griffienr. 123640);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de vergadering van de Ecofin-Raad van 15 maart 1999 (griffienr. 123528.1);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van een ontwerpbesluit met betrekking tot de Huursubsidiewet (griffienr. 123650);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake partiële intrekking tracébesluit Rijksweg 4, Burgerveen-Leiden (griffienr. 121300.4);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren (griffienr. 123651);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van een afschrift van haar brief d.d. 19 maart 1999 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, inzake reactie op het Erasmus-project over tarieven en elektriciteitstransport (griffienr. 123598);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Middelgrote bedrijven in internationaal perspectief" (griffienr. 123599);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van het verslag met bijlagen van de werkzaamheden van de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw over het jaar 1997 (griffienr. 123622);

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van het Werkprogramma van de Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten (griffienr. 123637);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake de inwerkingtreding Stimuleringsmaatregel Dagindeling (griffienr. 123627);

een, van alsvoren, ten geleide van de nota "Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg" (griffienr. 123628);

een, van alsvoren, inzake het regresrecht voor omslagwerkgevers in het kader van de wet PEMBA (griffienr. 123642);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het advies van de Gezondheidsraad "Laserpointers tegen het licht gehouden" (griffienr. 123597);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken met betrekking tot meerjarenafspraken zorgsector (griffienr. 123643).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Programmahulp" (griffienr. 123621);

een, van de Raad voor de financiële verhoudingen, ten geleide van het jaarverslag over 1998 (griffienr. 123606).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.A. Wever te Rotterdam, inzake het beleid van de regering (griffienr. 123603).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van mr. J.P.W.V. Hopmans te Nijmegen, inzake wetsvoorstel 23706 (Wet op het notarisambt) (griffienr. 122066.8);

een, van Y.B. Rosier-Petersen te Berkel-Enschot, inzake besluiten van burgemeesters over verblijf voor witte illegalen (griffienr. 123486.1);

een, van de burgemeester van de gemeente Arnhem, inzake wetsvoorstel 25437 (afschaffing bordeelverbod) (griffienr. 123389.1);

een, van mr. A.H.J. Bosscher te Appingedam, inzake Boekhoudverordening 1998 (griffienr. 123612).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van de familie De Pelikaan te Arnhem, inzake problemen met de gemeente Arnhem in verband met hun nieuwe locatie voor hun woonwagen (griffienr. 123602);

een, van Comité Enschede tegen Twentestad te Enschede, inzake wetsvoorstel 26353 (fusie van Borne, Enschede en Hengelo) (griffienr. 123559.2).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van Regionaal Overleg Platform Voortgezet Onderwijs Zaanstad, te Zaandam, inzake financiering van P.C.L. (griffienr. 123611).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Onderwijs;

een, van Boscon te Eindhoven, inzake wetsvoorstel 25311 (Wijziging van de wet op de ruimtelijke ordening) (griffienr. 123645).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

een, van Weduwen in de Kou te Hoofddorp, inzake SER-advies onverzekerbare risico's (griffienr. 123607).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van de Vereniging van Ziekenhuizen te Utrecht, inzake wetsvoorstel 26011 ("Raad op Maat") (griffienr. 122629.2);

een, van Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam, inzake wetsvoorstel 25973 (Gentherapie) (griffienr. 120011.4).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een adres van de heer J.R. Wolthuis te Mannheim (Duitsland), inzake ondernemerschap voor de inkomstenbelasting 1996 (griffienr. 123620).

  • Dit adres is in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven