Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de positie van studenten die een beroepsopleiding volgen te versterken door het instellen van een mbo-studentenfonds, maatregelen te treffen voor zwangere studenten, mbo-instellingen te verplichten een mbo-verklaring af te geven als aan een student geen diploma of mbo-certificaat kan worden uitgereikt, maar de student wel een deel van de opleiding heeft gevolgd en de wettelijke benaming te wijzigen van studenten die een beroepsopleiding volgen van deelnemer naar student en voorts dat het wenselijk is om nadere vooropleidingseisen niet verplicht te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1.1 worden na onderdeel n1 vier onderdelen ingevoegd, luidende:

n2. student:

degene die beroepsonderwijs volgt;

n3. ho-student:

degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

n4. vavo-student:

degene die een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgt;

n5. deelnemer:

degene die een opleiding educatie volgt, met uitzondering van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;

B

Artikel 1.4.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b vervalt de komma na «de studieduur» en wordt «en de examens alsmede» vervangen door «de examens, de verklaring, bedoeld in artikel 7.4.6a, eerste lid, en».

2. In onderdeel c vervalt «van de deelnemers».

C

In artikel 1.6.1, eerste lid, onderdeel c, vervalt «van de deelnemers».

D

In artikel 2.1.3, derde en vijfde lid, wordt «deelnemers» vervangen door «studenten en leerlingen».

E

Artikel 2.2.1, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel k vervalt «en».

2. Onder verlettering van onderdeel l tot onderdeel m wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • l. studenten die in aanmerking komen voor ondersteuning op grond van artikel 8.1.5, en.

F

In artikel 2.5.3, tweede lid, derde volzin, wordt «deelnemers of examendeelnemers» vervangen door «studenten of vavo-studenten» en wordt «les- en cursusgeld respectievelijk examengeld» vervangen door «les- en cursusgeld of examengeld».

G

In artikel 2.6aa, eerste lid, wordt «deelnemer of examendeelnemer» vervangen door «student, vavo-student of extraneus».

H

Artikel 7.1.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «deelnemer van een beroepsopleiding» vervangen door «student».

2. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «leerlingen» vervangen door «studenten».

3. In het vijfde lid wordt «het onderwijs aan zieke leerlingen» vervangen door «het onderwijs aan zieke studenten».

Ha

In de artikelen 7.4.2, eerste lid, en 7.4.8, tweede en vierde lid, wordt «deelnemers» vervangen door «studenten en deelnemers».

I

In artikel 7.4.5a, eerste lid, onderdeel d, wordt «een instellingsverklaring» vervangen door «een verklaring».

J

Artikel 7.4.6a komt te luiden:

Artikel 7.4.6a. Mbo-verklaring

 • 1. Een student aan wie geen diploma als bedoeld in artikel 7.4.6, eerste lid, of certificaat als bedoeld in artikel 7.2.3, eerste lid, kan worden uitgereikt, maar die wel ten minste één waardering voor een onderdeel of voor een deel daarvan van de opleiding heeft behaald, ontvangt op zijn verzoek een door de examencommissie af te geven verklaring.

 • 2. In afwijking van het eerste lid ontvangt de student, ook zonder een daartoe strekkend verzoek, een verklaring van de desbetreffende examencommissie, indien de student:

  • a. niet meer aan een instelling is ingeschreven,

  • b. de leeftijd van drieëntwintig jaar nog niet heeft bereikt, en

  • c. niet in het bezit is van een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, dan wel een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk artikel 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

 • 3. Op de verklaring zijn in ieder geval opgenomen de onderdelen of de delen daarvan waarvoor op de datum van beëindiging van de opleiding door de student een waardering is behaald en de overige bij ministeriële regeling te bepalen gegevens die per categorie van studenten kunnen verschillen.

 • 4. Bij ministeriële regeling wordt voor de verklaring een model vastgesteld, dat voor verschillende categorieën van studenten kan verschillen en kunnen voor de verklaring technische veiligheidseisen worden vastgesteld.

K

In artikel 7.4.8a, eerste lid, wordt «deelnemers, aspirant-deelnemers, voormalige deelnemers en examendeelnemers» vervangen door «studenten en deelnemers, aspirant-studenten en aspirant-deelnemers, voormalige studenten en deelnemers».

L

In het opschrift van hoofdstuk 8 wordt «Inschrijving» vervangen door «Aanmelding, inschrijving, mbo-studentenfonds».

M

In het opschrift van artikel 8.0.2 wordt «deelnemers voortgezet algemeen volwassenenonderwijs» vervangen door «vavo-studenten».

N

Het opschrift van hoofdstuk 8, Titel 1. komt te luiden: Titel 1. Inschrijving, toelating, mbo-studentenfonds en bindend studieadvies.

O

Artikel 8.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, vierde volzin, wordt «deelnemer» vervangen door «extraneus».

2. In het zesde lid wordt «deelnemers in het beroepsonderwijs» vervangen door «studenten».

P

In artikel 8.1.1a, derde lid, wordt «leerling» vervangen door «student of vavo-student» en wordt «leerlingadministratienummer» vervangen door «studentadministratienummer».

Q

Artikel 8.1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van het derde lid, onderdeel g, wordt «handicap, en» vervangen door «handicap,».

2. Onder verlettering van het derde lid onderdeel h tot onderdeel i wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • h. de rechten en plichten ten aanzien van zwangerschap en bevalling, en

3. Het zesde lid vervalt.

R

Na artikel 8.1.4 worden acht nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 8.1.5. Mbo-studentenfonds

 • 1. Het bevoegd gezag treft voorzieningen voor de ondersteuning van bij die instelling ingeschreven studenten.

 • 2. Ondersteuning wordt verstrekt aan de volgende categorieën van studenten:

  • a. studenten die lid zijn van een studentenraad als bedoeld in artikel 8a.1.2, van een andere door het bevoegd gezag ingestelde medezeggenschapsstructuur of van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid,

  • b. studenten die activiteiten verrichten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het bevoegd gezag mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de student volgt,

  • c. studenten, of diens wettelijk vertegenwoordiger, die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden waarover de student geacht wordt zelf te beschikken, en

  • d. studenten die in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid studievertraging hebben opgelopen.

 • 3. De bijzondere omstandigheden, bedoeld in onderdeel d zijn:

  • a. ziekte,

  • b. zwangerschap en bevalling,

  • c. een handicap of chronische ziekte,

  • d. bijzondere familieomstandigheden,

  • e. een onvoldoende studeerbare opleiding,

  • f. overige door het bevoegd gezag vastgestelde bijzondere omstandigheden.

Artikel 8.1.5a. Voorwaarden voor ondersteuning

 • 1. De ondersteuning bestaat uit financiële ondersteuning indien ondersteuning als bedoeld in artikel 8.1.5, tweede lid, onderdelen a, b of d, wordt verstrekt.

 • 2. Een student komt uitsluitend in aanmerking voor ondersteuning als bedoeld in artikel 8.1.5, tweede lid, onderdeel c, tot en met de maand waarin hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en indien de student een beroepsopleidende leerweg volgt.

 • 3. Een student komt uitsluitend in aanmerking voor ondersteuning bij een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1.5, derde lid, onderdelen a tot en met e, indien de student een beroepsopleidende leerweg volgt en geen aanspraak heeft op de basisbeurs of geen aanspraak meer heeft op de basisbeurs op grond van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 8.1.5b. Onbillijkheid van overwegende aard

Het bevoegd gezag kan indien sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard ondersteuning verstrekken voor andere bijzondere omstandigheden dan genoemd in artikel 8.1.5, derde lid, onderdelen a tot en met f, of de voorwaarden bedoeld in artikel 8.1.5a, tweede en derde lid, buiten toepassing laten.

Artikel 8.1.5c. Hoogte van de financiële ondersteuning

 • 1. Indien op grond van de artikelen 8.1.5 of 8.1.5b financiële ondersteuning wordt toegekend aan een student die een beroepsopleidende leerweg volgt, is het bedrag daarvan niet hoger dan het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud voor het beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000, en indien van toepassing niet hoger dan de som van dat bedrag en het bedrag van de toeslag eenoudergezin.

 • 2. Onverminderd het eerste lid, kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat een lid van de studentenraad als bedoeld in artikel 8.1.5, tweede lid, onderdeel a, een financiële ondersteuning ontvangt ter hoogte van een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen minimumbedrag. De voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 8.1.5d. Voorziening voor aanvullende ondersteuning

In aanvulling op de voorziening, bedoeld in de artikelen 8.1.5 of 8.1.5b, kan voor een student die een beroepsopleidende leerweg volgt een voorziening voor financiële ondersteuning worden getroffen, die samen met de financiële ondersteuning ingevolge de voorziening, bedoeld in de artikelen 8.1.5 of 8.1.5b hoger is dan het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud voor het beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000, en indien van toepassing hoger is dan de som van dat bedrag en het bedrag van de toeslag eenoudergezin. Deze aanvulling wordt verstrekt onder de benaming: voorziening voor aanvullende ondersteuning.

Artikel 8.1.5e. Instellingsregels

 • 1. Het bevoegd gezag stelt regels van procedurele aard vast met betrekking tot de toepassing van de artikelen 8.1.5 of 8.1.5b, waartoe in ieder geval behoren regels over de aanvraag, de aanvang en de duur van de ondersteuning en indien het financiële ondersteuning betreft tevens de hoogte van het bedrag.

 • 2. Het bevoegd gezag kan aan de toekenning van ondersteuning de verplichting verbinden dat de student feitelijk studerend is.

Artikel 8.1.5f. Informatieplicht en administratieve vastlegging

 • 1. Het bevoegd gezag stelt de student schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ondersteuning, bedoeld in de artikelen 8.1.5 of 8.1.5b en vermeldt daarbij afzonderlijk het bedrag van de aanvullende voorziening indien de ondersteuning in de vorm van een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt.

 • 2. Voorts legt het bevoegd gezag de aan de student verstrekte ondersteuning vast in de administratie van de instelling, onder vermelding van het persoonsgebonden nummer van de student en indien het financiële ondersteuning betreft de hoogte van het toegekende bedrag.

Artikel 8.1.5g. Vergoeding in verband met ongebruikte onderwijsbenodigdheden

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over vergoeding door het bevoegd gezag van kosten die studenten hebben gemaakt voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden die door het bevoegd gezag zijn voorgeschreven, maar waarvan gezien het onderwijsprogramma door de studenten geen gebruik is gemaakt. De voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

S

Artikel 8.1.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de laatste volzin.

2. Onder vernummering van het negende lid tot elfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 9. Onder afwezigheid met een geldige reden als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan afwezigheid wegens:

  • a. ziekte van de student of vavo-student, welke ziekte uitsluitend kan worden aangetoond door middel van een gedagtekende verklaring van een arts,

  • b. zwangerschap of bevalling van de student of de vavo-student, welke uitsluitend kan worden aangetoond door middel van een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige, gedurende een periode van 16 weken die, indien de student of vavo-student dat wenst, 6 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling ingaat of gedurende een periode van 20 weken die, indien de student of vavo-student dat wenst, 10 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling ingaat indien het een zwangerschap van meer dan één kind betreft, of

  • c. bijzondere familieomstandigheden.

 • 10. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de periode, bedoeld in het negende lid, onderdeel b, wordt verlengd als dit naar zijn oordeel passend is.

T

Artikel 8.1.7a, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. de student naar het oordeel van het bevoegd gezag, met inachtneming van de bij ministeriële regeling vastgestelde persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft gemaakt in de opleiding;

U

In de artikelen 8.1.8a, eerste lid, en 8.3.1, eerste lid, onderdeel a, wordt na «geldige reden» ingevoegd «, waaronder in ieder geval de redenen, bedoeld in artikel 8.1.7, negende lid, worden verstaan,.

V

Artikel 8.2.1, zevende lid, vervalt.

W

Artikel 8.2.2 komt te luiden:

Artikel 8.2.2. Nadere vooropleidingseisen

 • 1. In dit artikel en de daarop gebaseerde regelgeving wordt onder «diploma» verstaan:

  • a. het diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs,

  • b. het diploma voorbereidend beroepsonderwijs,

  • c. het diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs – voorbereidend beroepsonderwijs, of

  • d. de diploma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

 • 2. Onverminderd artikel 8.2.1 kan een instelling voor de toelating tot een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, nadere vooropleidingseisen stellen, inhoudende dat het diploma van de student voldoet aan de profielen, bedoeld in de artikelen 10, 10b en 10d van de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede dat vakken en andere programmaonderdelen deel hebben uitgemaakt van het examen ter verkrijging van een diploma.

 • 3. Indien een instelling gebruik maakt van de bevoegdheid bedoeld in het tweede lid kunnen uitsluitend nadere vooropleidingseisen worden gesteld die bij ministeriële regeling kunnen worden aangewezen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt naar categorieën van studenten, dan wel kan worden bepaald dat de nadere vooropleidingseisen niet van toepassing zijn op categorieën van studenten.

 • 4. Het aanwijzen van de in het derde lid bedoelde nadere vooropleidingseisen vindt plaats op voorstel van organisaties in het voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van de instellingen en de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven.

 • 5. Het tweede tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de diploma’s van beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen a tot en met c, in geval van doorstroom van een lager naar een hoger niveau als bedoeld in artikel 7.2.2, derde lid, met dien verstande dat er geen sprake is van een voorstel van organisaties in het voortgezet onderwijs.

X

Het opschrift van Hoofdstuk 8a komt te luiden:

HOOFDSTUK 8A. MEDEZEGGENSCHAP EN DE LANDELIJKE GESCHILLENCOMMISSIE MEDEZEGGENSCHAP

Y

In artikel 8a.1.4, eerste lid, onderdeel a, wordt «deelnemers of ouders» vervangen door «studenten, vavo-studenten of in voorkomende gevallen ouders».

Z

Artikel 8a.2.2, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt «ouder- of deelnemerbijdrage» vervangen door «ouder- of studentbijdrage».

2. Na onderdeel n wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • o. het beleid bij de toepassing van artikel 8.1.5.

AA

In artikel 8a.4.1, derde lid, eerste volzin, wordt «deelnemersraden» vervangen door «studentenraden».

BB

In artikel 9.1.4a, tweede lid, onderdeel e, wordt «personeel of studenten» vervangen door «personeel, studenten of vavo-studenten».

CC

Na artikel 12.5.1a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12.5.1b. Evaluatiebepaling in verband met de Wet versterken positie mbo-studenten

 • 1. Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (Stb. 2020, 234) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

 • 2. In afwijking van het eerste lid zendt Onze Minister binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (Stb. 2020, 234) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel 7.4.6a en artikel 7.4.8a van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.

ARTIKEL II WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS BES

De Wet educatie en beroepsonderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling van deelnemer komt te luiden:

deelnemer:

degene die een opleiding educatie volgt, met uitzondering van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;

2. In de begripsomschrijving van persoonsgebonden nummer BES wordt «deelnemer» vervangen door «deelnemer, vavo-student of student».

3. In de alfabetische rangschikking worden drie begripsbepalingen ingevoegd, luidende:

student:

degene die beroepsonderwijs volgt;

ho-student:

degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

vavo-student:

degene die een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgt;

B

Artikel 1.4.1, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «en de examens» vervangen door «, de examens en de verklaring».

2. In onderdeel c vervalt «van de deelnemers».

C

In artikel 1.6.1, eerste lid, onderdeel c, vervalt «van de deelnemers».

D

Artikel 2.2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel j vervalt «alsmede».

2. Onder verlettering van onderdeel k tot onderdeel l wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • k. studenten die in aanmerking komen voor ondersteuning op grond van artikel 8.1.6a, en

E

Artikel 3.1 komt te luiden:

Artikel 3.1. Handelingsplan

 • 1. Het bevoegd gezag van een instelling waar een student of vavo-student met een specifieke onderwijsbehoefte is ingeschreven, stelt voor deze student of vavo-student elk studiejaar een handelingsplan op.

 • 2. Het handelingsplan wordt opgesteld in overeenstemming met de student of vavo-student of indien de student of vavo-student minderjarig is tevens met diens ouders, voogden of verzorgers.

 • 3. Indien de inschrijving van de in het eerste lid bedoelde student of vavo-student plaatsvindt op of na 1 augustus wordt het handelingsplan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk een maand na die inschrijving opgesteld.

 • 4. Het bevoegd gezag evalueert jaarlijks het handelingsplan met de student of vavo-student of indien de student of vavo-student minderjarig is tevens met diens ouders, voogden of verzorgers.

F

In artikel 3.3, tweede lid, onderdeel d, wordt «de deelnemers en de leerlingen» vervangen door «studenten, vavo-studenten en leerlingen».

G

In artikel 5.1, eerste en tweede lid, wordt «ouders, leerlingen en personeel» vervangen door «ouders, studenten, vavo-studenten en personeel».

Ga

In de artikel 7.4.2, eerste lid, wordt «deelnemers» vervangen door «studenten en deelnemers».

H

In artikel 7.4.7a, eerste lid, onderdeel d, wordt «instellingsverklaring» vervangen door «verklaring».

I

Artikel 7.4.8a komt te luiden:

Artikel 7.4.8a. Mbo-verklaring

 • 1. Een student aan wie geen diploma of certificaat als bedoeld in artikel 7.4.8 kan worden uitgereikt, maar die wel ten minste één waardering voor een onderdeel of voor een deel daarvan van de opleiding heeft behaald, ontvangt op zijn verzoek een door de examencommissie af te geven verklaring.

 • 2. In afwijking van het eerste lid ontvangt de student, ook zonder een daartoe strekkend verzoek, een verklaring van de desbetreffende examencommissie, indien de student:

  • a. niet meer aan een instelling is ingeschreven,

  • b. de leeftijd van drieëntwintig jaar nog niet heeft bereikt, en

  • c. niet in het bezit is van een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, dan wel een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 13 onderscheidenlijk artikel 14 van de Wet voortgezet onderwijs BES.

 • 3. Op de verklaring zijn in ieder geval opgenomen de onderdelen of de delen daarvan waarvoor op de datum van beëindiging van de opleiding door de student een waardering is behaald en de overige bij ministeriële regeling te bepalen gegevens die per categorie van studenten kunnen verschillen.

 • 4. Bij ministeriële regeling wordt voor de verklaring een model vastgesteld, dat voor verschillende categorieën van studenten kan verschillen en kunnen voor de verklaring technische veiligheidseisen worden vastgesteld.

Ia

In artikel 7.4.10a, eerste lid, wordt «deelnemers» vervangen door «studenten of deelnemers».

J

In het opschrift van hoofdstuk 8 wordt «Inschrijving» vervangen door «Aanmelding, inschrijving, mbo-studentenfonds».

K

Het opschrift van hoofdstuk 8, Titel 1. komt te luiden: Titel 1. Inschrijving, toelating, mbo-studentenfonds en bindend studieadvies.

L

In artikel 8.1.1, eerste lid, vierde volzin, wordt «deelnemer» vervangen door «extraneus».

M

In artikel 8.1.2, eerste lid, wordt «deelnemer of examendeelnemer» vervangen door «student, vavo-student of extraneus».

N

In artikel 8.1.3, derde lid, wordt «leerling» vervangen door «student of vavo-student».

O

Artikel 8.1.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van het derde lid, onderdeel b, wordt «verzorgd wordt, en» vervangen door «verzorgd wordt,».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het derde lid, onderdeel c, door «, en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. de rechten en plichten ten aanzien van zwangerschap en bevalling.

3. Het zesde lid vervalt.

P

Na artikel 8.1.6 worden acht nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 8.1.6a. Mbo-studentenfonds

 • 1. Het bevoegd gezag treft voorzieningen voor de financiële ondersteuning van een bij die instelling ingeschreven student.

 • 2. Ondersteuning wordt verstrekt aan de volgende categorieën van studenten:

  • a. studenten die deelnemen aan de vertegenwoordiging, bedoeld in artikel 5.1, aan een andere door het bevoegd gezag ingestelde medezeggenschapsstructuur of lid zijn van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid,

  • b. studenten die activiteiten verrichten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het bevoegd gezag mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de student volgt,

  • c. studenten, of diens wettelijk vertegenwoordiger, die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden waarover de student geacht wordt zelf te beschikken, en

  • d. studenten die in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid studievertraging hebben opgelopen.

 • 3. De bijzondere omstandigheden, bedoeld in onderdeel c zijn:

  • a. ziekte,

  • b. zwangerschap en bevalling,

  • c. een handicap of chronische ziekte,

  • d. bijzondere familieomstandigheden,

  • e. een onvoldoende studeerbare opleiding,

  • f. overige door het bevoegd gezag vastgestelde bijzondere omstandigheden.

Artikel 8.1.6b. Voorwaarden voor ondersteuning

 • 1. De ondersteuning bestaat uit financiële ondersteuning indien ondersteuning als bedoeld in artikel 8.1.6a, tweede lid, onderdelen a, b of d, wordt verstrekt.

 • 2. Een student komt uitsluitend in aanmerking voor ondersteuning als bedoeld in artikel 8.1.6a, tweede lid, onderdeel c, tot en met de maand waarin hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en indien de student een beroepsopleidende leerweg volgt.

 • 3. Een student komt uitsluitend in aanmerking voor ondersteuning bij een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1.6a, derde lid, onderdelen a tot en met e, indien de student een beroepsopleidende leerweg volgt en geen aanspraak heeft op studiefinanciering BES in de vorm van prestatiebeurs of gift op grond van de Wet studiefinanciering BES.

Artikel 8.1.6c. Onbillijkheid van overwegende aard

Het bevoegd gezag kan indien sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard ondersteuning verstrekken voor andere bijzondere omstandigheden dan genoemd in artikel 8.1.6a, derde lid, onderdelen a tot en met f, of de voorwaarden bedoeld in artikel 8.1.6b, tweede en derde lid, buiten toepassing laten.

Artikel 8.1.6d. Hoogte van de financiële ondersteuning

 • 1. Indien op grond van de artikelen 8.1.6a of 8.1.6c financiële ondersteuning wordt toegekend aan een student die een beroepsopleidende leerweg volgt, is het bedrag daarvan niet hoger dan de som van de bedragen, genoemd in de kolommen III en IV voor het beroepsonderwijs op het eigen openbaar lichaam of ander openbaar lichaam, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet studiefinanciering BES.

 • 2. Onverminderd het eerste lid, kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat een lid van de vertegenwoordiging als bedoeld in artikel 8.1.6a, tweede lid, onderdeel a, een financiële ondersteuning ontvangt ter hoogte van een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen minimumbedrag. De voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 8.1.6e. Voorziening voor aanvullende ondersteuning

In aanvulling op de voorziening, bedoeld in de artikelen 8.1.6a of 8.1.6c, kan een voorziening voor financiële ondersteuning worden getroffen, die hoger is dan de som van de bedragen, genoemd in de kolommen III en IV voor het beroepsonderwijs op het eigen openbaar lichaam of ander openbaar lichaam, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet studiefinanciering BES. Deze aanvulling wordt verstrekt onder de benaming: voorziening voor aanvullende ondersteuning.

Artikel 8.1.6f. Instellingsregels

 • 1. Het bevoegd gezag stelt regels van procedurele aard vast met betrekking tot de toepassing van de artikelen 8.1.6a of 8.1.6c, waartoe in ieder geval behoren regels over de aanvraag, de aanvang en de duur van de ondersteuning en indien het financiële ondersteuning betreft tevens de hoogte van het bedrag.

 • 2. Het bevoegd gezag kan aan de toekenning van ondersteuning de verplichting verbinden dat de student feitelijk studerend is.

Artikel 8.1.6g. Informatieplicht en administratieve vastlegging

 • 1. Het bevoegd gezag stelt de student schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ondersteuning, bedoeld in de artikelen 8.1.6a of 8.1.6c, en vermeldt daarbij afzonderlijk het bedrag van de aanvullende voorziening indien de ondersteuning in de vorm van een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt.

 • 2. Voorts legt het bevoegd gezag de aan de student verstrekte ondersteuning vast in de administratie van de instelling, onder vermelding van het persoonsgebonden nummer van de student en indien het financiële ondersteuning betreft de hoogte van het toegekende bedrag.

Artikel 8.1.6h. Vergoeding in verband met ongebruikte onderwijsbenodigdheden

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over vergoeding door het bevoegd gezag van kosten die studenten hebben gemaakt voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden die door het bevoegd gezag zijn voorgeschreven, maar waarvan gezien het onderwijsprogramma door de studenten geen gebruik is gemaakt. De voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Q

Artikel 8.1.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de laatste volzin.

2. Onder vernummering van het negende lid tot elfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 9. Onder afwezigheid met een geldige reden als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan afwezigheid wegens:

  • a. ziekte van de student, welke ziekte uitsluitend kan worden aangetoond door middel van een gedagtekende verklaring van een arts,

  • b. zwangerschap of bevalling van de student, welke uitsluitend kan worden aangetoond door middel van een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige, gedurende een periode van 16 weken die, indien de student dat wenst, 6 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling ingaat of gedurende een periode van 20 weken die, indien de student dat wenst, 10 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling ingaat indien het een zwangerschap van meer dan één kind betreft, of

  • c. bijzondere familieomstandigheden.

 • 10. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de periode, bedoeld in het negende lid, onderdeel b, wordt verlengd als dit naar zijn oordeel passend is.

R

Artikel 8.1.7a, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. de student naar het oordeel van het bevoegd gezag, met inachtneming van de bij ministeriële regeling vastgestelde persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft gemaakt in de opleiding;

S

In artikel 8.1.8, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, wordt na «geldige reden» ingevoegd «, waaronder in ieder geval de redenen, bedoeld in artikel 8.1.7, negende lid, worden verstaan,».

T

Artikel 8.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, staarttekst, vervalt «in afwijking van artikel 8.2.2, eerste lid,».

2. Het zesde lid vervalt.

U

Artikel 8.2.2 komt te luiden:

Artikel 8.2.2. Nadere vooropleidingseisen

 • 1. In dit artikel en de daarop gebaseerde regelgeving wordt onder «diploma» verstaan:

  • a. het diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs,

  • b. het diploma voorbereidend beroepsonderwijs,

  • c. het diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs – voorbereidend beroepsonderwijs, of

  • d. de diploma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

 • 2. Onverminderd artikel 8.2.1 kan een instelling voor de toelating tot een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, nadere vooropleidingseisen stellen, inhoudende dat het diploma van de student voldoet aan de profielen, bedoeld in de artikelen 16, 18 en 29 van de Wet voortgezet onderwijs BES, alsmede dat vakken en andere programmaonderdelen die deel hebben uitgemaakt van het examen ter verkrijging van een diploma.

 • 3. Indien een instelling gebruikt maakt van de bevoegdheid bedoeld in het tweede lid kunnen uitsluitend nadere vooropleidingseisen worden gesteld die bij ministeriële regeling kunnen worden aangewezen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt naar categorieën van studenten, dan wel kan worden bepaald dat de nadere vooropleidingseisen niet van toepassing zijn op categorieën van studenten.

 • 4. Het aanwijzen van de in het derde lid bedoelde nadere vooropleidingseisen vindt plaats op voorstel van organisaties in het voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van de instellingen en de raad.

V

In artikel 8.3.1, eerste lid, onderdeel a, wordt na «geldige reden» ingevoegd «, waaronder in ieder geval de redenen, bedoeld in artikel 8.1.7, negende lid, worden verstaan,».

ARTIKEL III WIJZIGING WET OP DE EXPERTISECENTRA

De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 worden, na de begripsbepaling «ouders», drie onderdelen ingevoegd, luidende:

ho-student:

degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

mbo-student:

student als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel n2, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

vavo-student:

vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel n4, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

B

In artikel 9, eerste lid, onderdeel b, wordt na «de Wet op het voortgezet onderwijs of» ingevoegd «van een mbo-student of vavo-student die is ingeschreven op».

C

Aan artikel 47b worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 12. Onder afwezigheid met een geldige reden als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan afwezigheid wegens:

  • a. ziekte van de betrokkene, welke ziekte uitsluitend kan worden aangetoond door middel van een gedagtekende verklaring van een arts,

  • b. zwangerschap of bevalling van de betrokkene, welke uitsluitend kan worden aangetoond door middel van een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige, gedurende een periode van 16 weken die, indien de betrokkene dat wenst, 6 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling ingaat of gedurende een periode van 20 weken die, indien de betrokkene dat wenst, 10 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling ingaat indien het een zwangerschap van meer dan één kind betreft, of

  • c. bijzondere familieomstandigheden.

 • 13. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de periode, bedoeld in het twaalfde lid, onderdeel b, wordt verlengd als dit naar zijn oordeel passend is.

D

In artikel 162a, eerste lid, onderdeel a, wordt na «geldige reden» ingevoegd «, waaronder in ieder geval de redenen, bedoeld in artikel 47b, twaalfde lid, worden verstaan,».

ARTIKEL IV WIJZIGING WET OP HET ONDERWIJSTOEZICHT

De Wet op het onderwijstoezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel l komt te luiden:

l. onderwijsdeelnemer:

leerling, deelnemer, vavo-student, mbo-student, ho-student of extraneus als bedoeld in een onderwijswet,

2. Na onderdeel l worden drie onderdelen ingevoegd:

l1. mbo-student:

student als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel n2, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

l2. ho-student:

degene die hoger onderwijs volgt als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

l3. vavo-student:

vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel n4, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

B

Artikel 24c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel d wordt «deelnemers aan een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs» vervangen door «vavo-studenten».

b. In de onderdelen e en e1 wordt «deelnemers aan een beroepsopleiding» vervangen door «mbo-studenten».

2. In het tweede lid, aanhef, wordt «leerling, deelnemer, student of extraneus» vervangen door «onderwijsdeelnemer».

3. In het derde lid wordt «leerlingen, deelnemers, studenten en extraneï» vervangen door «onderwijsdeelnemers».

C

Artikel 24f wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «leerling, deelnemer, student of extraneus» vervangen door «onderwijsdeelnemer».

b. In onderdeel b wordt «leerling, deelnemer of extraneus» vervangen door «leerling, deelnemer, vavo-student, mbo-student of extraneus».

2. In het veertiende lid wordt «leerling, deelnemer, student of extraneus» vervangen door «onderwijsdeelnemer».

3. In het vijftiende lid wordt «leerlingen en deelnemers» vervangen door «leerlingen, deelnemers, vavo-studenten en mbo-studenten» en wordt «elke leerling of deelnemer» vervangen door «elk».

D

In artikel 24i, eerste lid, onderdeel a, wordt «leerlingen en deelnemers» vervangen door «leerlingen, deelnemers, vavo-studenten en mbo-studenten».

ARTIKEL V WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 worden, na de begripsbepaling «kerndoelen», drie onderdelen ingevoegd, luidende:

«ho-student»:

degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

«mbo-student»:

student als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel n2, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

«vavo-student»:

vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel n4, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,.

B

In artikel 6a, onderdeel b, wordt «deelnemers» vervangen door «leerlingen».

C

In artikel 25a, vierde lid, onderdeel c, wordt «deelnemer» vervangen door «vavo-student of student».

D

Artikel 27a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «studerende» vervangen door «leerling» en vervalt de laatste volzin.

2. In het tweede lid, tweede volzin, wordt «deelnemer» vervangen door «leerling».

3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 9. Onder afwezigheid met een geldige reden als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan afwezigheid wegens:

  • a. ziekte van de leerling, welke ziekte uitsluitend kan worden aangetoond door middel van een gedagtekende verklaring van een arts,

  • b. zwangerschap of bevalling van de leerling, welke uitsluitend kan worden aangetoond door middel van een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige, gedurende een periode van 16 weken die, indien de leerling dat wenst, 6 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling ingaat of gedurende een periode van 20 weken die, indien de leerling dat wenst, 10 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling ingaat indien het een zwangerschap van meer dan één kind betreft, of

  • c. bijzondere familieomstandigheden.

 • 10. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de periode, bedoeld in het negende lid, onderdeel b, wordt verlengd als dit naar zijn oordeel passend is.

E

In de artikelen 28a, eerste lid, en 118g, eerste lid, onderdeel a, wordt na «geldige reden» ingevoegd «, waaronder in ieder geval de redenen, bedoeld in artikel 27a, negende lid, worden verstaan,».

ARTIKEL VI WIJZIGING WET VOORTGEZET ONDERWIJS BES

De Wet voortgezet onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In de alfabetische rangschikking van artikel 1 worden drie begripsbepalingen ingevoegd, luidende:

mbo-student:

student als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

ho-student:

degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

vavo-student:

vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

B

In artikel 8, onderdeel c, wordt «deelnemers» vervangen door «leerlingen».

C

In de artikelen 67, derde lid, en 68, tweede lid, onderdelen d en e, wordt «leerlingen en deelnemers» vervangen door «leerlingen, vavo-studenten en mbo-studenten».

ARTIKEL VII WIJZIGING WET STUDIEFINANCIERING 2000

De Wet studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepalingen van deelnemer en studerende vervallen.

2. In de alfabetische rangschikking worden twee begripsbepalingen ingevoegd, luidende:

ho-student:

degene die hoger onderwijs volgt, niet zijnde een extraneus,

mbo-student:

degene die beroepsonderwijs volgt,

3. In de begripsomschrijving van reisproduct en RSR wordt «studerenden» vervangen door «studenten».

4. In de begripsomschrijving van thuiswonende deelnemer en uitwonende deelnemer wordt «deelnemer» vervangen door «mbo-student».

5. In de begripsomschrijving van veronderstelde ouderlijke bijdrage wordt «studerende» vervangen door «student».

6. De begripsbepaling van student komt te luiden:

student:

ho-student of mbo-student,

B

In de artikelen 3.16a, tweede lid, en 9.3, aanhef, wordt «studerende» vervangen door «ho-student».

C

Artikel 4.3, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Uitsluitend de in artikel 8.1.7, negende lid, van de WEB genoemde redenen voor afwezigheid zijn geldige redenen.

D

In artikel 4.5, tweede lid, onderdeel a, wordt «een geldige is» vervangen door «een geldige reden als bedoeld in artikel 8.1.7, negende lid, van de WEB, is».

ARTIKEL VIII WIJZIGING WET STUDIEFINANCIERING BES

Artikel 1.1, eerste lid, van de Wet studiefinanciering BES wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepalingen van deelnemer en studerende vervallen.

2. In de alfabetische rangschikking worden twee begripsbepalingen ingevoegd, luidende:

ho-student:

degene die hoger onderwijs volgt, niet zijnde een extraneus,

mbo-student:

degene die beroepsonderwijs volgt,

3. In de begripsomschrijving van ander openbaar lichaam, eigen openbaar lichaam en persoonsgebonden nummer BES wordt «studerende» vervangen door «student».

4. De begripsbepaling van student komt te luiden:

student:

mbo-student of ho-student,

ARTIKEL IX WIJZIGING WET TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

De Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepalingen van deelnemer vavo en student vervallen.

2. In de alfabetische rangschikking worden twee begripsbepalingen ingevoegd, luidende:

ho-student:

degene die hoger onderwijs volgt als bedoeld in de artikelen 2.11 en 2.12,

vavo-student:

degene die vavo volgt als bedoeld in artikel 2.10,

3. In de begripsomschrijving van leerling, thuiswonende leerling en uitwonende leerling wordt «deelnemer vavo» vervangen door «vavo-student».

B

Artikel 4.12, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Uitsluitend de in artikel 27a, negende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs genoemde redenen voor afwezigheid zijn geldige redenen.

C

In artikel 4.14, tweede lid, onderdeel a, wordt «een geldige is» vervangen door «een geldige reden als bedoeld in artikel 27a, negende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs is».

D

In artikel 12.12* wordt «deelnemer of deelnemer vavo» vervangen door «de student als bedoeld in de WEB of de vavo-student».

ARTIKEL X WIJZIGING LEERPLICHTWET 1969

De Leerplichtwet 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de aanhef van artikel 5 wordt «leerling van een school onderscheidenlijk een instelling» vervangen door «leerling van een school onderscheidenlijk als vavo-student of mbo-student van een instelling».

B

Het opschrift van artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12. Ziekte

C

In artikel 21a, vijfde en achtste lid, wordt «hoofd van de school» vervangen door «hoofd».

ARTIKEL XI WIJZIGING LEERPLICHTWET BES

De Leerplichtwet BES wordt als volgt gewijzigd:

A

De aanhef van artikel 14 komt te luiden:

In de aanhef van artikel 14 wordt «leerling van een school onderscheidenlijk een instelling» vervangen door «leerling van een school onderscheidenlijk als vavo-student of mbo-student van een instelling».

B

Het opschrift van artikel 22 komt te luiden:

Artikel 22. Ziekte

ARTIKEL XII WIJZIGING BURGERLIJK WETBOEK BOEK 7

Artikel 274d, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek komt als volgt te luiden:

 • 2. Onder student wordt in dit artikel verstaan de student die is ingeschreven aan een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of aan een universiteit of hogeschool als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

ARTIKEL XIII WIJZIGING ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

In artikel 7, tweede lid, onderdeel b, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt «leerling of deelnemer» vervangen door «leerling, vavo-student of student als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs».

ARTIKEL XIV WIJZIGING ALGEMENE NABESTAANDENWET

In artikel 26, tweede lid, onderdeel c, van de Algemene nabestaandenwet wordt «leerling of deelnemer» vervangen door «leerling, vavo-student of student als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs».

ARTIKEL XV WIJZIGING WET INKOMSTENBELASTING 2001

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt aan artikel 3.104, onderdeel e, toegevoegd «en uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in de artikelen 8.1.5 tot en met 8.1.5c en 8.1.5e van de Wet educatie en beroepsonderwijs».

ARTIKEL XVI WIJZIGING WET INKOMSTENBELASTING BES

De Wet inkomstenbelasting BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan onderdeel n wordt een puntkomma toegevoegd.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • o. uitkeringen als bedoeld in de artikelen 7.51 tot en met 7.51f, 7.51h, 7.51j en 7.51k, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in de artikelen 8.1.6a tot en met 8.1.6d en 8.1.6f van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.

B

Aan artikel 20, derde lid, onderdeel c, onder 2°, wordt toegevoegd «tenzij het een uitkering betreft als bedoeld in de artikelen 7.51 tot en met 7.51f, 7.51h, 7.51j en 7.51k, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of een uitkering of verstrekking als bedoeld in de artikelen 8.1.6a tot en met 8.1.6d en 8.1.6f van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES».

ARTIKEL XVII WIJZIGING «DEELNEMER» IN «STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemer» vervangen door «student» ofwel wordt «Deelnemer» vervangen door «Student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

2

b

 

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

3

   

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

4

   

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

4

   

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

6

   

6.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

1

 

«de deelnemer op wie»

7.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

1

 

«indien de deelnemer minderjarig»

8.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

1

 

«van deze deelnemer.»

9.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

2

aanhef

«gegevens van de deelnemer»

10.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

2

c

 

11.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

2

n

 

12.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

2

u

 

13.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

2

u

 

14.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

7

   

15.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

9

 

eerste, zinsnede: «van die deelnemer of»

16.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

11

   

17.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

12

 

eerste

18.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

12

 

eerste

19.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

13

 

eerste

20.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.1.2

2

   

21.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.1.4

2

a

 

22.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.1.4

2

b

 

23.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.1.4

2

b

 

24.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.1.4

3

   

25.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.1.4

3

   

26.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.7

3

aanhef

 

27.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.7

4

 

eerste

28.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.7

5

   

29.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.7

10

 

eerste

30.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.8

1

 

tweede

31.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.8

2

b

 

32.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.8

3

 

tweede

33.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.9

1

 

tweede

34.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.4.5a

1

d

 

35.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.4.5a

1

f

 

36.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.4.5a

4

 

eerste

37.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.4.5a

4

 

eerste

38.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.4.5a

5

   

39.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.4.6a

   

eerste

40.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.4.6a

   

tweede

41.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.0.1

1

 

eerste

42.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.0.1

3

a

 

43.

[vervallen]

       

44.

[vervallen]

       

45.

[vervallen]

       

46.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

11 (nieuw)

 

aanhef

47.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

11 (nieuw)

 

aanhef

48.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7a

1

 

eerste

49.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7a

2

c

 

50.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7a

3

 

eerste

51.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7a

3

 

tweede

52.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7a

3

 

derde

53.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7a

3

 

vierde

54.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7a

3

 

vijfde

55.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7a

3

 

zesde

56.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7b

1

   

57.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7b

1

   

58.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7b

2

   

59.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.2.2a

1

   

60.

Wet educatie en beroepsonderwijs

12.4a.1

   

eerste

61.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.2.2

4

 

eerste

62.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.2.2

4

 

tweede

63.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.1.2

2

   

64.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.2

4

 

derde

65.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.6

3

 

eerste

66.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.6

4

   

67.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.7

1

 

tweede

68.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.7

2

b

 

69.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.7

2

c

 

70.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.7

3

 

tweede

71.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.8

1

aanhef

tweede

72.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.4.9

1

j

 

73.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.4.11

   

tweede

74.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

1

 

eerste

75.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

1

 

eerste

76.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

1

 

tweede

77.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

2

   

78.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

2

   

79.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

3

a

 

80.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

3

b

 

81.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

4

   

82.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

5

 

eerste

83.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

5

 

tweede

84.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

7

 

eerste

85.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

8

   

86.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

11 (nieuw)

   

87.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.7

11 (nieuw)

   

88.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.2.1

5

   

ARTIKEL XVIII WIJZIGING «DEELNEMERS» IN «STUDENTEN»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemers» vervangen door «studenten» ofwel wordt «Deelnemers» vervangen door «Studenten».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.2.1

2

 

tweede

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.4.1

6

   

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.1

3

k

 

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

2

a

 

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

2

b

 

6.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

5

   

7.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

6

   

8.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

7

aanhef

 

9.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.3

1

   

10.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.4

1

 

tweede

11.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.4

4

 

tweede

12.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

12

 

eerste

13.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

12

 

tweede

14.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

13

 

eerste

15.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5b

3

 

eerste

16.

Wet educatie en beroepsonderwijs

4.2.2

3

   

17.

Wet educatie en beroepsonderwijs

6.1.2a

1

   

18.

Wet educatie en beroepsonderwijs

6.1.3

1

 

eerste

19.

Wet educatie en beroepsonderwijs

6.1.4

3

   

20.

Wet educatie en beroepsonderwijs

6.4.1

3

a, onder 1

 

21.

Wet educatie en beroepsonderwijs

6.4.4

3

   

22.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.1.2

1

 

tweede

23.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.1.4

 

opschrift

 

24.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.4

7

 

eerste

25.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.7

1

   

26.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.7

9

   

27.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.2.8

3

 

eerste

28.

[vervallen]

       

29.

[vervallen]

       

30.

[vervallen]

       

31.

[vervallen]

       

32.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.4.9

2

   

33.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.0.1

3

b

 

34.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1c

2

   

35.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.1.3

2

 

tweede

36.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

1.2.1

2

 

tweede

37.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

1.4.1

7

 

derde

38.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.1.2

3

   

39.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.2.1

2

j

 

40.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.2.1

2

k

 

41.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.2.2

2

   

42.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.2.2

3

   

43.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.2.2

5

   

44.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.2.2

6

 

eerste

45.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.2.3

1

   

46.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.2.5

4

 

tweede

47.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

4.2.2

3

   

48.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.1.2

1

 

tweede

49.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.2

4

 

eerste

50.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.2

4

 

derde

51.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.6

1

   

52.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.2.7

3

 

eerste

53.

[vervallen]

       

54.

[vervallen]

       

55.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.1

10

   

56.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.2.2

2

   

57.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.2.2

2

   

ARTIKEL XIX WIJZIGING «DEELNEMER» IN «MBO-STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemer» vervangen door «mbo-student» ofwel wordt «Deelnemer» vervangen door «Mbo-student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet studiefinanciering 2000

1.5

 

opschrift

 

2.

Wet studiefinanciering 2000

1.5

1

aanhef

 

3.

Wet studiefinanciering 2000

1.5

1

aanhef

 

4.

Wet studiefinanciering 2000

1.5

1

a

 

5.

Wet studiefinanciering 2000

1.5

1

b

 

6.

Wet studiefinanciering 2000

1.5

2

   

7.

Wet studiefinanciering 2000

2.3

1

aanhef

 

8.

Wet studiefinanciering 2000

2.3a

1

   

9.

Wet studiefinanciering 2000

2.4

 

aanhef

 

10.

Wet studiefinanciering 2000

2.5

1

   

11.

Wet studiefinanciering 2000

2.5

2

 

eerste

12.

Wet studiefinanciering 2000

2.5

3

 

eerste

13.

Wet studiefinanciering 2000

2.7

1

   

14.

Wet studiefinanciering 2000

2.7

2

   

15.

Wet studiefinanciering 2000

2.7

3

 

eerste

16.

Wet studiefinanciering 2000

2.7

3

 

tweede

17.

Wet studiefinanciering 2000

2.7a

 

aanhef

 

18.

Wet studiefinanciering 2000

2.13a

1

aanhef

 

19.

Wet studiefinanciering 2000

2.15

 

opschrift

 

20.

Wet studiefinanciering 2000

2.15

     

21.

Wet studiefinanciering 2000

2.15a

 

1

 

22.

Wet studiefinanciering 2000

2.15a

 

2

 

23.

Wet studiefinanciering 2000

2.15a

 

3

 

24.

Wet studiefinanciering 2000

2.15a

 

4

 

25.

Wet studiefinanciering 2000

2.16

1

   

26.

Wet studiefinanciering 2000

2.17

1

   

27.

Wet studiefinanciering 2000

2.17

1

   

28.

Wet studiefinanciering 2000

3.2

 

opschrift

 

29.

Wet studiefinanciering 2000

3.2

1

aanhef

 

30.

Wet studiefinanciering 2000

3.2

3

 

eerste

31.

Wet studiefinanciering 2000

3.2

3

 

tweede

32.

Wet studiefinanciering 2000

3.2

4

   

33.

Wet studiefinanciering 2000

3.2

5

   

34.

Wet studiefinanciering 2000

3.9

1

   

35.

Wet studiefinanciering 2000

3.9

2

 

vierde

36.

Wet studiefinanciering 2000

3.9

7

   

37.

Wet studiefinanciering 2000

3.13

1

 

eerste

38.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

 

opschrift

 

39.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

1

 

eerste

40.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

1

 

eerste

41.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

3

c

 

42.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

3

c

 

43.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

4

   

44.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

5

aanhef

eerste

45.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

5

aanhef

eerste

46.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

6

aanhef

 

47.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

7

aanhef

 

48.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

7

aanhef

 

49.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

7

aanhef

 

50.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

7

d

 

51.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

9

   

52.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

9

   

53.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

10

 

eerste

54.

Wet studiefinanciering 2000

3.17

11

   

55.

Wet studiefinanciering 2000

4.3

1

 

eerste

56.

Wet studiefinanciering 2000

4.3

2

   

57.

Wet studiefinanciering 2000

4.3

3

   

58.

Wet studiefinanciering 2000

4.4

   

eerste

59.

Wet studiefinanciering 2000

4.4

   

tweede

60.

Wet studiefinanciering 2000

4.5

1

   

61.

Wet studiefinanciering 2000

4.5

1

   

62.

Wet studiefinanciering 2000

4.5

2

a

 

63.

Wet studiefinanciering 2000

4.5

2

b

 

64.

Wet studiefinanciering 2000

4.5

3

   

65.

Wet studiefinanciering 2000

4.5

4

 

eerste

66.

Wet studiefinanciering 2000

4.5

4

 

tweede

67.

Wet studiefinanciering 2000

4.6a

 

aanhef

 

68.

Wet studiefinanciering 2000

4.6b

 

opschrift

 

69.

Wet studiefinanciering 2000

4.6b

     

70.

Wet studiefinanciering 2000

4.7

2

   

71.

Wet studiefinanciering 2000

4.7

4

   

72.

Wet studiefinanciering 2000

4.10

1

   

73.

Wet studiefinanciering 2000

4.10

2

   

74.

Wet studiefinanciering 2000

4.10

3

   

75.

Wet studiefinanciering 2000

4.10

5

   

76.

Wet studiefinanciering 2000

4.11

     

77.

Wet studiefinanciering 2000

4.12

     

78.

Wet studiefinanciering 2000

4.12

     

79.

Wet studiefinanciering 2000

4.13

     

80.

Wet studiefinanciering 2000

4.14

1

   

81.

Wet studiefinanciering 2000

4.14

2

 

eerste

82.

Wet studiefinanciering 2000

4.14

3

   

83.

Wet studiefinanciering 2000

4.14

4

   

84.

Wet studiefinanciering 2000

4.14

4

   

85.

Wet studiefinanciering 2000

4.14

5

 

eerste

86.

Wet studiefinanciering 2000

4.14

5

 

derde

87.

Wet studiefinanciering 2000

4.18

3

   

88.

Wet studiefinanciering 2000

4.19

1

   

89.

Wet studiefinanciering 2000

4.19

2

   

90.

Wet studiefinanciering 2000

4.22

 

opschrift

 

91.

Wet studiefinanciering 2000

4.22

1

 

eerste

92.

Wet studiefinanciering 2000

4.22

2

 

tweede

93.

Wet studiefinanciering 2000

9.1b

1

   

94.

Wet studiefinanciering 2000

9.9

 

opschrift

 

95.

Wet studiefinanciering 2000

9.9

1

   

96.

Wet studiefinanciering 2000

9.9

1

   

97.

Wet studiefinanciering 2000

9.9

1

   

98.

Wet studiefinanciering 2000

9.9

2

 

eerste

99.

Wet studiefinanciering 2000

9.9

2

 

tweede

100.

Wet studiefinanciering 2000

9.9

2

 

tweede

101.

Wet studiefinanciering 2000

9.9a

 

opschrift

 

102.

Wet studiefinanciering 2000

9.9a

1

   

103.

Wet studiefinanciering 2000

9.9a

1

   

104.

Wet studiefinanciering 2000

9.9a

1

   

105.

Wet studiefinanciering 2000

9.9a

2

 

eerste

106.

Wet studiefinanciering 2000

9.9a

2

 

tweede

107.

Wet studiefinanciering 2000

9.9a

2

 

tweede

108.

Wet studiefinanciering 2000

9.9a

3

   

109.

Wet studiefinanciering 2000

12.1aa

     

110.

Wet studiefinanciering BES

2.9

1

a

 

111.

Wet studiefinanciering BES

2.11

1

   

112.

Wet studiefinanciering BES

2.11

2

   

113.

Wet studiefinanciering BES

2.12

1

   

114.

Wet studiefinanciering BES

2.12

2

   

115.

Wet studiefinanciering BES

2.12

3

 

eerste

116.

Wet studiefinanciering BES

2.12

3

 

tweede

117.

Wet studiefinanciering BES

3.1

1

   

118.

Wet studiefinanciering BES

3.1

2

   

119.

Wet studiefinanciering BES

3.1

3

   

120.

Wet op het onderwijstoezicht

24f

10

   

121.

Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

8

4

   

122.

Algemene Kinderbijslagwet

7aa

3

   

123.

Wet kinderbijslagvoorziening BES

6

3

   

ARTIKEL XX WIJZIGING «DEELNEMERS» IN «MBO-STUDENTEN»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemers» vervangen door «mbo-studenten» ofwel wordt «Deelnemers» vervangen door «Mbo-studenten».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet studiefinanciering 2000

2.13a

3

   

2.

Wet studiefinanciering 2000

3.6

1

 

eerste

3.

Wet studiefinanciering 2000

3.15

   

tweede

4.

Wet studiefinanciering 2000

4.1

 

a

 

5.

Wet studiefinanciering 2000

4.1

 

b

 

6.

Wet studiefinanciering 2000

4.6

     

7.

Wet studiefinanciering 2000

4.16

     

8.

Wet studiefinanciering 2000

4.17

     

9.

Wet studiefinanciering 2000

4.20

     

10.

Wet studiefinanciering 2000

9.8

 

opschrift

 

11.

Wet studiefinanciering 2000

9.8

     

12.

Wet studiefinanciering 2000

12.1a

     

13.

Wet studiefinanciering BES

2.6

1

   

14.

Wet studiefinanciering BES

2.6

2

 

eerste

15.

Wet studiefinanciering BES

2.6

3

 

eerste

16.

Wet op het voortgezet onderwijs

35

4

   

17.

Wet voortgezet onderwijs BES

84

5

   

18.

Wet op de expertisecentra

3a

3

   

19.

Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

8

5

 

eerste

20.

Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

8

5

 

tweede

ARTIKEL XXI WIJZIGING «DEELNEMER» IN «VAVO-STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemer» vervangen door «vavo-student» ofwel wordt «Deelnemer» vervangen door «Vavo-student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.4a.2

1

   

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2a.2

3

   

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2a.2

4

   

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

1

 

«met de deelnemer op wie»

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

2

aanhef

«de volgende gegevens van de deelnemer»

6.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

2

o

 

7.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

2

o

 

8.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

5

   

9.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

6

   

10.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

7

 

eerste, zinsnede: «van die deelnemer of ten behoeve»

11.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

9

 

eerste

12.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

9

 

eerste

13.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

10

 

eerste

14.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.2a

1

   

ARTIKEL XXII WIJZIGING «DEELNEMERS» IN «VAVO-STUDENTEN»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemers» vervangen door «vavo-studenten» en wordt «Deelnemers» vervangen door «Vavo-studenten».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2a.2

2

a

 

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2a.2

2

b

 

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2a.2

2

c

 

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2a.2

3

   

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2a.2

5

aanhef

 

6.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2a.4

1

 

tweede

7.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2a.4

4

 

tweede

8.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

9

 

eerste

9.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

9

 

tweede

10.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

10

 

eerste

11.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.3.3

3

   

12.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.3.3

3

   

ARTIKEL XXIII WIJZIGING «DEELNEMER AAN EEN OPLEIDING VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENENONDERWIJS» IN «VAVO-STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemer aan een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs» vervangen door «vavo-student» ofwel wordt «Deelnemer aan een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs» vervangen door «Vavo-student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

1

   

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

2

aanhef

 

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

7

 

eerste

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

8

   

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6d

 

aanhef

 

ARTIKEL XXIV WIJZIGING «DEELNEMERS» IN «VAVO-STUDENTEN EN DEELNEMERS»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemers» vervangen door «vavo-studenten en deelnemers» ofwel wordt «Deelnemers» vervangen door «Vavo-studenten en deelnemers».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.4.11

1

   

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.4.13

1

   

ARTIKEL XXV WIJZIGING «DEELNEMER» IN «STUDENT OF VAVO-STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemer» vervangen door «student of vavo-student» ofwel wordt «Deelnemer» vervangen door «Student of vavo-student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.3.8

1

   

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.3.8

2

 

eerste

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.3.8

2

 

tweede

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.3.8

3

   

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1

1

 

eerste

6.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1a

1

 

eerste

7.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1a

1

 

eerste

8.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1a

1

 

tweede

9.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1a

1

 

tweede

10.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1a

3

   

11.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1a

3

   

12.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1a

4

 

eerste

13.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1a

4

 

eerste

14.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1a

4

 

tweede

15.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1a

6

 

eerste

16.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1a

6

 

tweede

17.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.2

1

   

18.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.2

1

   

19.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.3

1

   

20.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.3

3

g

 

21.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.3

5

 

eerste

22.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.3

5

 

eerste

23.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

1

 

eerste

24.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

1

 

eerste

25.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

1

 

tweede

26.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

2

 

eerste

27.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

2

 

eerste

28.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

2

 

tweede

29.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

3

a

 

30.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

3

b

 

31.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

4

   

31a.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

5

 

eerste

31b.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

5

 

tweede

31c.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

7

 

eerste

32.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.7

8

   

33.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.6.3

1

   

34.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.2.2

3

d

 

35.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

1.3.5

1

   

36.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

1.3.5

2

 

eerste

37.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

1.3.5

2

 

tweede

38.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

1.3.5

3

   

39.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

3.4

3

 

eerste

40.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

3.4

3

 

eerste

41.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

3.4

3

 

tweede

42.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

3.4

4

aanhef

 

43.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.1

1

 

eerste

44.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.3

1

 

eerste

45.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.3

1

 

eerste

46.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.3

1

 

tweede

47.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.3

1

 

tweede

48.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.3

3

   

49.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.3

3

   

50.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.3

4

 

eerste

51.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.3

4

 

tweede

52.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.3

6

 

eerste

53.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.3

6

 

eerste

54.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.3

6

 

tweede

55.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.4

1

   

56.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.4

1

   

57.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.5

1

   

58.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.5

5

   

59.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.5

5

   

ARTIKEL XXVI WIJZIGING «DEELNEMERS» IN «STUDENTEN EN VAVO-STUDENTEN»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemers» vervangen door «studenten en vavo-studenten» ofwel wordt «Deelnemers» vervangen door «Studenten en vavo-studenten».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.3.6

1

 

tweede

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.3.7

1

   

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.1.10

3

g

 

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.8.2

3

   

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs

4.1a.1

2

   

6.

Wet educatie en beroepsonderwijs

4.1a.1

3

c

 

7.

Wet educatie en beroepsonderwijs

4.2.3

5

 

derde

8.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.1.1

 

b

 

9.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.2

2

   

10.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.3

4

   

11.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.3

4

   

12.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.6.1

 

g

 

13.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.6.2

1

   

14.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.6.3

3

   

15.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.1.2

1

   

16.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.1.2

2

   

17.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.1.2

4

   

18.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.1.3

1

 

eerste

19.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.1.4

1

aanhef

 

20.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.1.5

3

 

vijfde

21.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.2.2

3

b

 

22.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.2.2

3

c

 

23.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.2.2

3

i

 

24.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.2.2

3

j

 

25.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.2.2

3

j

 

26.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.2.2

3

k

 

27.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.2.2

3

n

 

28.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.2.2

4

c

 

29.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.2.2

4

e

 

30.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.4.2

 

c

 

31.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.5.1

1

 

derde

32.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.5.1

2

   

33.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

1.3.3

1

   

34.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.5.1

3

   

35.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

3.4

1

aanhef

 

36.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

3.4

1

a

 

37.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

3.4

1

b

 

38.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

3.4

1

c

 

39.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

3.4

1

d

 

40.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.4

2

   

41.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.5

4

   

42.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.5

4

   

ARTIKEL XXVII WIJZIGING «DEELNEMER» IN «MBO-STUDENT OF VAVO-STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemer» vervangen door «mbo-student of vavo-student» ofwel wordt «Deelnemer» vervangen door «Mbo-student of vavo-student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Leerplichtwet 1969

4a

5

 

eerste

2.

Leerplichtwet 1969

22

2

   

3.

Leerplichtwet BES

34

2

   

4.

Wet op het voortgezet onderwijs

96s

     

5.

Wet voortgezet onderwijs BES

170

     

6.

Wet op de expertisecentra

164a

2a

aanhef

 

7.

Wet op de expertisecentra

164a

2a

b

 

8.

Wet op de expertisecentra

164a

2b

aanhef

 

9.

Wet op de expertisecentra

164a

2b

b

 

ARTIKEL XXVIII WIJZIGING «DEELNEMER VAVO» IN «VAVO-STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemer vavo» vervangen door «vavo-student» ofwel wordt «Deelnemer vavo» vervangen door «Vavo-student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.10

     

2.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.21

2

   

3.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.22a

1

   

4.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

12.4

   

eerste

ARTIKEL XXIX WIJZIGING «DEELNEMERS VAVO» IN «VAVO-STUDENTEN»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemers vavo» vervangen door «vavo-studenten» ofwel wordt «Deelnemers vavo» vervangen door «Vavo-studenten».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

4.1

     

2.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

4.2

2

   

ARTIKEL XXX WIJZIGING «DEELNEMER AAN EEN BEROEPSOPLEIDING» IN «STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemer aan een beroepsopleiding» vervangen door «student» ofwel wordt «Deelnemer aan een beroepsopleiding» vervangen door «Student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

1

   

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

2

aanhef

 

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

4

   

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

5

   

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

8

   

6.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

9

 

eerste

7.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

10

   

8.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5e

 

aanhef

 

ARTIKEL XXXI WIJZIGING «LEERLING OF DEELNEMER» IN «LEERLING, MBO-STUDENT OF VAVO-STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «leerling of deelnemer» vervangen door «leerling, vavo-student of mbo-student» ofwel wordt «Leerling of deelnemer» vervangen door «Leerling, vavo-student of mbo-student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet op het onderwijstoezicht

24f

12

a

 

2.

Wet op het onderwijstoezicht

24f

12

b

 

3.

Wet op het onderwijstoezicht

24f

12

c

 

4.

Leerplichtwet 1969

4a

1

   

5.

Leerplichtwet 1969

4c

1

   

6.

Leerplichtwet 1969

19

     

7.

Leerplichtwet 1969

22

1

   

8.

Leerplichtwet BES

11

1

aanhef

 

9.

Leerplichtwet BES

13

1

   

10.

Leerplichtwet BES

32

     

11.

Leerplichtwet BES

34

1

   

12.

Wet op de expertisecentra

164a

2a

a

 

13.

Wet op de expertisecentra

164a

2a

c

 

14.

Wet op de expertisecentra

164a

2b

a

 

15.

Wet op de expertisecentra

164a

2b

c

 

ARTIKEL XXXII WIJZIGING «LEERLINGEN OF DEELNEMERS» IN «LEERLINGEN, MBO-STUDENTEN OF VAVO-STUDENTEN»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «leerlingen of deelnemers» vervangen door «leerlingen, vavo-studenten of mbo-studenten» ofwel wordt «Leerlingen of deelnemers» vervangen door «Leerlingen, vavo-studenten of mbo-studenten».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Leerplichtwet 1969

10

 

aanhef

 

2.

Leerplichtwet BES

19

 

aanhef

 

3.

Wet op het onderwijstoezicht

24f

12

aanhef

 

ARTIKEL XXXIII WIJZIGING «DEELNEMERS EN LEERLINGEN» IN «STUDENTEN, VAVO-STUDENTEN EN LEERLINGEN»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «deelnemers en leerlingen» vervangen door «studenten, vavo-studenten en leerlingen» ofwel wordt «Deelnemers en leerlingen» vervangen door «Studenten, vavo-studenten en leerlingen».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

3.2

3

   

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

3.3

2

e

 

ARTIKEL XXXIV WIJZIGING «LEERLING» IN «MBO-STUDENT OF VAVO-STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «leerling» vervangen door «mbo-student of vavo-student» ofwel wordt «Leerling» vervangen door «Mbo-student of vavo-student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Leerplichtwet 1969

3b

1

   

2.

Leerplichtwet 1969

21a

2

   

3.

Leerplichtwet BES

9

1

   

4.

Leerplichtwet BES

33

2

   

ARTIKEL XXXV WIJZIGING «LEERLING» IN «LEERLING, VAVO-STUDENT OF MBO-STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «leerling» vervangen door «leerling, vavo-student of mbo-student» ofwel wordt «Leerling» vervangen door «Leerling, vavo-student of mbo-student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Leerplichtwet 1969

18

1

 

tweede

2.

Leerplichtwet 1969

18

6

   

3.

Leerplichtwet 1969

21a

3

   

4.

Leerplichtwet 1969

21a

4

   

5.

Leerplichtwet 1969

21a

5

   

6.

Leerplichtwet 1969

21a

5

   

7.

Leerplichtwet 1969

21a

6

 

eerste

8.

Leerplichtwet 1969

21a

6

 

tweede

9.

Leerplichtwet 1969

21a

8

   

10.

Leerplichtwet 1969

21a

9

   

11.

Leerplichtwet 1969

21a

10

   

12.

Leerplichtwet 1969

21a

13

   

13.

Leerplichtwet BES

31

1

 

tweede

14.

Leerplichtwet BES

31

5

   

15.

Leerplichtwet BES

33

4

   

16.

Wet op de expertisecentra

9

1

b

«waarop die leerling is geplaatst»

ARTIKEL XXXVI WIJZIGING «LEERLINGEN» IN «LEERLINGEN, VAVO-STUDENTEN OF MBO-STUDENTEN»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «leerlingen» vervangen door «leerlingen, vavo-studenten of mbo-studenten» ofwel wordt «Leerlingen» vervangen door «Leerlingen, vavo-studenten of mbo-studenten».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Leerplichtwet 1969

16

3

   

2.

Leerplichtwet 1969

18

1

 

eerste

3.

Leerplichtwet BES

28

3

   

4.

Leerplichtwet BES

31

1

 

eerste

 

Wet op de expertisecentra

9

1

c

 
 

Wet op de expertisecentra

9

1

c

 

ARTIKEL XXXVII WIJZIGING «ASPIRANT-DEELNEMERS» IN «ASPIRANT-STUDENTEN»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «aspirant-deelnemers» vervangen door «aspirant-studenten» ofwel wordt «Aspirant-deelnemers» vervangen door «Aspirant-studenten».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.4.1

1

a1

 

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.4.1

6

   

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

6.1.3a

 

opschrift

 

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

6.1.3a

1

aanhef

 

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs

6.1.3a

1

staarttekst

 

6.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8a.2.2

4

f

 

ARTIKEL XXXVIII WIJZIGING «STUDENT» IN «HO-STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «student» vervangen door «ho-student» ofwel wordt «Student» vervangen door «Ho-student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.7.1

3

eerste

 

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.7.1

3

derde

 

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.7.1

3

derde

 

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1

1b

   

5.

Wet studiefinanciering 2000

2.3

2

   

6.

Wet studiefinanciering 2000

2.3a

2

   

7.

Wet studiefinanciering 2000

2.8

1

   

8.

Wet studiefinanciering 2000

2.9

1

   

9.

Wet studiefinanciering 2000

2.10

     

10.

Wet studiefinanciering 2000

2.11

     

11.

Wet studiefinanciering 2000

2.12

 

aanhef

 

12.

Wet studiefinanciering 2000

2.13

1

aanhef

 

13.

Wet studiefinanciering 2000

2.13

2

 

eerste

14.

Wet studiefinanciering 2000

2.14

2

aanhef

 

15.

Wet studiefinanciering 2000

2.14

2

c

tweede

16.

Wet studiefinanciering 2000

3.3

 

opschrift

 

17.

Wet studiefinanciering 2000

3.3

1

aanhef

 

18.

Wet studiefinanciering 2000

3.3

3

   

19.

Wet studiefinanciering 2000

3.13

1

 

eerste

20.

Wet studiefinanciering 2000

3.16a

1

   

21.

Wet studiefinanciering 2000

3.16b

2

b

 

22.

Wet studiefinanciering 2000

3.16b

2

b

 

23.

Wet studiefinanciering 2000

3.16c

3

   

24.

Wet studiefinanciering 2000

5.1

 

aanhef

 

25.

Wet studiefinanciering 2000

5.2

1

aanhef

 

26.

Wet studiefinanciering 2000

5.2

1

a

 

27.

Wet studiefinanciering 2000

5.2

1

b

 

28.

Wet studiefinanciering 2000

5.2

5

   

29.

Wet studiefinanciering 2000

5.2a

 

a

 

30.

Wet studiefinanciering 2000

5.2a

 

b

 

31.

Wet studiefinanciering 2000

5.2b

1

   

32.

Wet studiefinanciering 2000

5.2b

1

   

33.

Wet studiefinanciering 2000

5.2b

2

   

34.

Wet studiefinanciering 2000

5.7

1

 

eerste

35.

Wet studiefinanciering 2000

5.7

2

   

36.

Wet studiefinanciering 2000

5.7

3

 

eerste

37.

Wet studiefinanciering 2000

5.7

4

   

38.

Wet studiefinanciering 2000

5.7

6

   

39.

Wet studiefinanciering 2000

5.9

 

opschrift

 

40.

Wet studiefinanciering 2000

5.9

1

 

tweede

41.

Wet studiefinanciering 2000

5.9

2

 

eerste

42.

Wet studiefinanciering 2000

5.10

     

43.

Wet studiefinanciering 2000

5.11

     

44.

Wet studiefinanciering 2000

5.15

     

45.

Wet studiefinanciering 2000

5.16

1

   

46.

Wet studiefinanciering 2000

5.16

2

 

eerste

47.

Wet studiefinanciering 2000

5.16

3

   

48.

Wet studiefinanciering 2000

5.16

4

   

49.

Wet studiefinanciering 2000

5.16

4

   

50.

Wet studiefinanciering 2000

5.16

5

 

eerste

51.

Wet studiefinanciering 2000

5.16

5

 

derde

52.

Wet studiefinanciering 2000

9.5

2

   

53.

Wet studiefinanciering 2000

9.5

2

   

54.

Wet studiefinanciering 2000

12.1b

1

   

55.

Wet studiefinanciering 2000

12.1b

2

   

56.

Wet studiefinanciering 2000

12.1b

3

   

57.

Wet studiefinanciering 2000

12.1ba

     

58.

Wet studiefinanciering 2000

12.1c

2

   

59.

Wet studiefinanciering 2000

12.9

     

60.

Wet studiefinanciering 2000

12.9a

     

61.

Wet studiefinanciering 2000

12.10

2

aanhef

tweede

62.

Wet studiefinanciering 2000

12.10

4

aanhef

 

63.

Wet studiefinanciering 2000

12.14

1

   

64.

Wet studiefinanciering 2000

12.14

2

   

65.

Wet studiefinanciering 2000

12.16

1

   

66.

Wet studiefinanciering 2000

12.16

2

   

67.

Wet studiefinanciering 2000

12.19

2

   

68.

Wet studiefinanciering 2000

12.19

2

   

69.

Wet studiefinanciering 2000

12.23

     

70.

Wet studiefinanciering 2000

12.24

     

71.

Wet studiefinanciering 2000

12.24

     

72.

Wet studiefinanciering 2000

12.26

     

73.

Wet studiefinanciering BES

2.9

1

b

 

74.

Wet studiefinanciering BES

2.14

     

75.

Wet studiefinanciering BES

3.2

1

   

76.

Wet studiefinanciering BES

3.2

2

   

77.

Wet studiefinanciering BES

3.2

3

   

78.

Wet studiefinanciering BES

3.2

4

   

79.

Wet studiefinanciering BES

3.2

6

   

80.

Wet studiefinanciering BES

3.2

7

   

81.

Wet studiefinanciering BES

3.4

2

   

82.

Wet studiefinanciering BES

7.2

2

   

83.

Wet studiefinanciering BES

7.2

2

   

84.

Wet studiefinanciering BES

9.4

     

85.

Wet studiefinanciering BES

9.4

     

86.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.3

1

   

87.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.7

1

aanhef

 

88.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.7

1

a

 

89.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.7

1

c

 

90.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.7

2

   

91.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.7

2

   

92.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.2

4

   

93.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.11

1

   

94.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.12

     

95.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.14

     

96.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.16

1

 

eerste

97.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.16

1

 

tweede

98.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.22b

1

   

99.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.22b

2

   

100.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.22b

2

   

101.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.22b

3

   

102.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2.22b

3

   

103.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

5.1

     

104.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

5.5

1

   

105.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

5.6

2

   

106.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

7.1a

     

107.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

9.3

     

108.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.1

2

   

109.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.3

   

eerste

110.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.3

   

eerste

111.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.6

1

a

 

112.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.6

1

b

 

113.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.6

2

   

114.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.7

2

aanhef

 

115.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.7

3

aanhef

 

116.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.8

1

   

117.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.9

2

   

118.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.9

3

   

119.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.9

5

   

120.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.9

6

   

121.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

12.3a

1

   

122.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

12.3a

2

   

123.

Wet op het voortgezet onderwijs

33

9

staarttekst

eerste

124.

Wet op het voortgezet onderwijs

33

9

staarttekst

tweede

125.

Wet op het voortgezet onderwijs

33

9

staarttekst

derde

126.

Wet op het voortgezet onderwijs

33

9

staarttekst

vierde

127.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

4

 

eerste

128.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

8

b

 

129.

Wet op het voortgezet onderwijs

53a

     

130.

Wet voortgezet onderwijs BES

80

13

b

eerste

131.

Wet voortgezet onderwijs BES

80

13

b

tweede

132.

Wet voortgezet onderwijs BES

80

13

b

derde

133.

Wet voortgezet onderwijs BES

80

13

b

vierde

134.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

4

 

eerste

135.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

8

b

 

136.

Wet voortgezet onderwijs BES

108

     

137.

Wet op de expertisecentra

3

6

 

eerste

138.

Wet op de expertisecentra

3

6

 

tweede

139.

Wet op de expertisecentra

3

6

 

derde

140.

Wet op de expertisecentra

3

6

 

vierde

141.

Wet op de expertisecentra

36

3

   

142.

Wet op de expertisecentra

61

1

   

143.

Wet op de expertisecentra

61

1

   

ARTIKEL XXXIX WIJZIGING «STUDENTEN» IN «HO-STUDENTEN»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «studenten» vervangen door «ho-studenten» ofwel wordt «Studenten» vervangen door «Ho-studenten».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

4.2.2

3

   

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

Hoofdstuk 7 Titel 7

 

opschrift

 

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.7.1

 

opschrift

 

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.7.1

1

   

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.7.1

4

   

6.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.7.1

4

   

7.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.7.1

6

   

8.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.7.1

6

   

9.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

4.2.2

3

   

10.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

Hoofdstuk 7 Titel 6

 

opschrift

 

11.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.6.1

 

opschrift

 

12.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.6.1

1

   

13.

Wet studiefinanciering 2000

2.14

1

   

14.

Wet studiefinanciering 2000

2.14

5

   

15.

Wet studiefinanciering 2000

2.14

6

   

16.

Wet studiefinanciering 2000

3.9a

 

aanhef

 

17.

Wet studiefinanciering 2000

3.15

   

tweede

18.

Wet studiefinanciering 2000

6.2a

 

opschrift

 

19.

Wet studiefinanciering 2000

12.1a

     

20.

Wet studiefinanciering 2000

12.1c

1

   

21.

Wet studiefinanciering 2000

12.14

 

opschrift

 

22.

Wet studiefinanciering 2000

12.19

1

   

23.

Wet studiefinanciering 2000

12.25

 

opschrift

 

24.

Wet op het onderwijstoezicht

24c

1

f

 

25.

Wet op het onderwijstoezicht

24c

1

f1

 

26.

Wet op het onderwijstoezicht

24c

3

 

tweede

27.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

5.1

     

28.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

10.1

1

   

29.

Wet op het voortgezet onderwijs

33

9

aanhef

 

30.

Wet op het voortgezet onderwijs

33

9

staarttekst

tweede

31.

Wet op het voortgezet onderwijs

33

12

   

32.

Wet op het voortgezet onderwijs

35

4

   

33.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

1

   

34.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

2

   

35.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

3

   

36.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

5

   

37.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

5

   

38.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

7

   

39.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

7

   

40.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

8

a

 

41.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

8

b

 

42.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

9

a

 

43.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

9

c

 

44.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

9

d

 

45.

Wet op het voortgezet onderwijs

39c

9

d

 

46.

Wet voortgezet onderwijs BES

80

13

aanhef

 

47.

Wet voortgezet onderwijs BES

80

13

b

tweede

48.

Wet voortgezet onderwijs BES

80

14

   

49.

Wet voortgezet onderwijs BES

84

5

   

50.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

1

   

51.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

2

   

52.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

3

   

53.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

5

   

54.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

5

   

55.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

7

   

56.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

7

   

57.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

8

a

 

58.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

8

b

 

59.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

9

a

 

60.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

9

c

 

61.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

9

d

 

62.

Wet voortgezet onderwijs BES

94

9

d

 

63.

Wet op de expertisecentra

3

6

 

eerste

64.

Wet op de expertisecentra

3

6

 

tweede

65.

Wet op de expertisecentra

3a

3

   

66.

Wet op de expertisecentra

36

1

   

67.

Wet op de expertisecentra

36

2

a

 

68.

Wet op de expertisecentra

36

2

b

 

69.

Wet op de expertisecentra

36

4

   

70.

Wet op de expertisecentra

36

6

   

ARTIKEL XL WIJZIGING «EXAMENDEELNEMER» IN «EXTRANEUS»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «examendeelnemer» vervangen door «extraneus» ofwel wordt «Examendeelnemer» vervangen door «Extraneus».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

1.4a.2

1

   

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

4

   

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.3.6a

2

j

 

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.5.5a

2

m

 

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.6b

     

6.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1

1

aanhef

tweede

7.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1

1

aanhef

derde

8.

Wet educatie en beroepsonderwijs

8.1.1

1

aanhef

vierde

9.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.1

1

 

tweede

10.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.1

1

 

derde

11.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.1

1

 

vierde

12.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

8.1.2a

1

   

13.

Wet op het voortgezet onderwijs

10b9

2

b

 

14.

Wet voortgezet onderwijs BES

27

2

b

 

ARTIKEL XLI WIJZIGING «EXAMENDEELNEMERS» IN «EXTRANEÏ»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «examendeelnemers» vervangen door «extraneï» ofwel wordt «Examendeelnemers» vervangen door «Extraneï».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2.2

2

b

 

2.

Wet educatie en beroepsonderwijs

2.2a.2

6

   

3.

Wet educatie en beroepsonderwijs

7.4.4a

3

   

4.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

2.3.1

2

 

derde

5.

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

7.4.6

3

   

ARTIKEL XLII WIJZIGING «STUDERENDE» IN «STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «studerende» vervangen door «student» ofwel wordt «Studerende» vervangen door «Student».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Wet studiefinanciering 2000

1.7

1

aanhef

 

2.

Wet studiefinanciering 2000

1.7

1

a

 

3.

Wet studiefinanciering 2000

1.7

1

c

 

4.

Wet studiefinanciering 2000

1.7

2

   

5.

Wet studiefinanciering 2000

1.7

2

   

6.

Wet studiefinanciering 2000

2.2

1

aanhef

 

7.

Wet studiefinanciering 2000

2.3

3

   

8.

Wet studiefinanciering 2000

2.3

4

   

9.

Wet studiefinanciering 2000

2.3a

3

   

10.

Wet studiefinanciering 2000

2.15

     

11.

Wet studiefinanciering 2000

2.16

2

   

12.

Wet studiefinanciering 2000

2.17a

1

   

13.

Wet studiefinanciering 2000

2.17a

2

   

14.

Wet studiefinanciering 2000

2.17a

2

   

15.

Wet studiefinanciering 2000

2.17a

3

   

16.

Wet studiefinanciering 2000

2.17a

3

   

17.

Wet studiefinanciering 2000

3.1

3

   

18.

Wet studiefinanciering 2000

3.5

1

   

19.

Wet studiefinanciering 2000

3.7

1

   

20.

Wet studiefinanciering 2000

3.7

2

 

tweede

21.

Wet studiefinanciering 2000

3.10

1

   

22.

Wet studiefinanciering 2000

3.12

     

23.

Wet studiefinanciering 2000

3.13

1

 

tweede

24.

Wet studiefinanciering 2000

3.13

2

 

eerste

25.

Wet studiefinanciering 2000

3.14

1

 

eerste

26.

Wet studiefinanciering 2000

3.14

1

 

eerste

27.

Wet studiefinanciering 2000

3.14

2

 

eerste

28.

Wet studiefinanciering 2000

Paragraaf 3.4

 

opschrift

 

29.

Wet studiefinanciering 2000

3.16

     

30.

Wet studiefinanciering 2000

3.16b

1

   

31.

Wet studiefinanciering 2000

3.16b

2

a

 

32.

Wet studiefinanciering 2000

3.16c

2

aanhef

eerste

33.

Wet studiefinanciering 2000

3.16d

1

aanhef

 

34.

Wet studiefinanciering 2000

3.21

5

 

eerste

35.

Wet studiefinanciering 2000

3.21

5

 

eerste

36.

Wet studiefinanciering 2000

3.23

1

a

 

37.

Wet studiefinanciering 2000

3.23

2

aanhef

 

38.

Wet studiefinanciering 2000

3.23

2

a

 

39.

Wet studiefinanciering 2000

3.26

1

   

40.

Wet studiefinanciering 2000

3.26

2

   

41.

Wet studiefinanciering 2000

3.26

3

 

tweede

42.

Wet studiefinanciering 2000

3.26

3

 

tweede

43.

Wet studiefinanciering 2000

3.27

6

   

44.

Wet studiefinanciering 2000

3.29

1

 

eerste

45.

Wet studiefinanciering 2000

3.29

2

   

46.

Wet studiefinanciering 2000

3.29

3

aanhef

 

47.

Wet studiefinanciering 2000

4.8

1

 

eerste

48.

Wet studiefinanciering 2000

5.3

1

 

eerste

49.

Wet studiefinanciering 2000

6.1

3

   

50.

Wet studiefinanciering 2000

6.2

3

b

 

51.

Wet studiefinanciering 2000

6.4

2

 

eerste

52.

Wet studiefinanciering 2000

6.5

3

b

 

53.

Wet studiefinanciering 2000

6.5

4

b

 

54.

Wet studiefinanciering 2000

6.5

5

 

eerste

55.

Wet studiefinanciering 2000

6.5

5

 

tweede

56.

Wet studiefinanciering 2000

6.17

1

   

57.

Wet studiefinanciering 2000

6.17

2

 

eerste

58.

Wet studiefinanciering 2000

6.17

2

 

tweede

59.

Wet studiefinanciering 2000

6.17

2

 

tweede

60.

Wet studiefinanciering 2000

6.17

2

 

derde