34 860 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 maart 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel III (GASWET) komt te luiden:

ARTIKEL III (GASWET)

De Gaswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8 vervalt de tekst die begint met «Artikel 8a, tweede lid, komt te luiden» en eindigt met «voorvallen.»

B

Artikel 8a, tweede lid, komt te luiden:

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van door de netbeheerder te nemen maatregelen ten aanzien van voorvallen.

C

In artikel 8b wordt «artikel 10, achtste lid» vervangen door: artikel 10, elfde lid.

D

Artikel 10, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a vervalt.

2. Onder verlettering van de onderdelen b en c tot c en d worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

a. een ieder die verzoekt om een aansluiting die een doorlaatwaarde heeft van ten hoogste 40m3(n) per uur te voorzien van deze aansluiting;

b. een ieder die verzoekt om een aansluiting die een doorlaatwaarde heeft groter dan 40m3(n) per uur te voorzien van deze aansluiting op het dichtstbijzijnde punt van het gastransportnet met een voor die aansluiting geschikte druk en voldoende capaciteit;.

E

In artikel 12f, tweede lid, wordt «bedoeld in artikel 9 van richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204),» vervangen door: bedoeld in artikel 6 van richtlijn (EU) nr. 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatie-procedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (PbEU 2015, L 241).

F

In artikel 85b, eerste lid, wordt «hoogspanningsnet» vervangen door: gastransportnet.

2

In artikel X (WET GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN) wordt «Onze Minister van Economische Zaken» vervangen door «Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit».

3

Artikel XII (WET NATUURBESCHERMING) wordt als volgt gewijzigd:

A

Na onderdeel H wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ha

Artikel 3.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «, en degenen in gezelschap van de jachthouder,».

2. Het vierde lid komt te luiden:

4. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op:

a. degenen in het gezelschap van de jachthouder, indien de jachthouder een geldende jachtakte of valkeniersakte heeft, en

b. de jachtopzichter of anderen buiten het gezelschap van de jachthouder, indien de jachthouder aan hen daartoe een schriftelijke en gedagtekende toestemming heeft gegeven, en is voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels.

B

Na onderdeel M wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ma

In artikel 5.6, eerste lid, wordt «voldoen aan artikel 2.8, derde lid» vervangen door: voldoen, voldoen aan artikel 2.8, derde lid.

4

Artikel XIII (WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN), onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In subonderdeel 1° wordt in de zinsnede met betrekking tot de Mijnbouwwet «13, tweede lid» vervangen door «13» en wordt «artikel 29, eerste en derde lid» vervangen door «29, eerste, derde en vierde lid».

2. In subonderdeel 4° wordt in de zinsnede met betrekking tot de Metrologiewet «36, eerste lid» vervangen door «36».

5

Na artikel XVI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVIa (WET VAN ..., HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN VAN DE GASWET (VOORTGANG ENERGIETRANSITIE)(STB ..., ...)

In artikel XI, tweede lid, van de Wet van ..., houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (Stb ..., ...) wordt «artikel 10, zesde lid, onderdeel b» vervangen door «artikel 10, zesde lid, onderdeel c» en wordt na «zoals gewijzigd door artikel II, onderdeel N van deze wet» ingevoegd «en artikel III, onderdeel D, van de Verzamelwet EZK en LNV 20..».

TOELICHTING

Algemeen

Deze nota van wijziging bevat enkele technische wijzigingen van het voorstel van wet houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..).

De nota van wijziging wordt uitgebracht mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikelsgewijze toelichting

Onderdeel 1 (Artikel III GASWET)

Met deze nota van wijziging worden enkele technische verbeteringen aangebracht in de Gaswet, zoals die luidt na inwerkingtreding van het bij koninklijke boodschap van 8 december 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (Kamerstukken 34 627). Het wetsvoorstel voortgang energietransitie is thans in behandeling bij de Eerste Kamer en zal naar verwachting eerder tot wet worden verheven dan het onderhavige wetsvoorstel. Gelet hierop is een samenloopbepaling niet nodig geacht.

De onderdelen A en B van artikel III hebben betrekking op het wegvallen van de aanduiding van een onderdeel in de tweede nota van wijziging bij wetsvoorstel voortgang energietransitie (34 627, nr. 22). Doordat de aanduiding was weggevallen leek de tekst met de wijzigingsopdracht voor artikel 8a bij voorgesteld artikel 8 te horen.

Met het voorgestelde artikel III, onderdeel C, wordt een foutieve verwijzing verbeterd.

In het in het wetsvoorstel voortgang energietransitie voorgestelde artikel 10, zesde lid, van de Gaswet was een beperking op het recht op aansluiting van grootverbruikers abusievelijk ook van toepassing op kleinverbruikers. In het voorgestelde artikel III, onderdeel D, van deze nota van wijziging wordt dit hersteld.

Onderdeel E van voorgesteld artikel III stond al in het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Onderdeel F van voorgesteld artikel III heeft betrekking op de correctie van een onjuiste term («hoogspanningsnet») voor de Gaswet.

Onderdeel 2 (Artikel X WET GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN)

In artikel X wordt «Onze Minister van Economische Zaken» vervangen door «Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit» in verband met de instelling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij besluit van 27 oktober 2017 (Stcrt. 2017, 62723).

Onderdeel 3 (ARTIKEL XII WET NATUURBESCHERMING)

Onderdeel A

Deze wijziging is toegelicht in onderdeel 2 van de nota naar aanleiding van het verslag.

Onderdeel B

Met de voorgestelde wijziging wordt een grammaticale verbetering aangebracht.

Onderdeel 4 (ARTIKEL XIII WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN)

In onderdeel 4 van deze nota van wijziging wordt een inmiddels niet meer correcte verwijzing in de Wet op de economische delicten naar de Metrologiewet hersteld. In verband hiermee wordt een wijzigingsopdracht toegevoegd aan de reeds in onderdeel A van dit artikel opgenomen wijziging van artikel 1 van de Wet op de economische delicten. Daardoor wordt onderdeel A opnieuw vastgesteld.

Onderdeel 5 (ARTIKEL XVIa WET VAN..., HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN VAN DE GASWET (VOORTGANG ENERGIETRANSITIE)(STB....,...)

In onderdeel 5 van deze nota van wijziging wordt de overgangsbepaling over aansluiting in het wetsvoorstel voortgang energietransitie aangepast, zodat deze bepaling verwijst naar artikel 10, zesde lid, onderdeel c, van de Gaswet, zoals dat komt te luiden na de naar verwachting volgtijdelijke inwerkingtreding van wetsvoorstel voortgang energietransitie en het onderhavige wetsvoorstel.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven