Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001804, houdende instelling van een ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 25 oktober 2017, nr. 3213925;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1

Er is een ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt, behoudens het groen onderwijs, belast met de behartiging van de aangelegenheden op de terreinen van landbouw, visserij, natuur, voedselkwaliteit en regionale economische ontwikkeling voor zover deze voor 26 oktober 2017 waren opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 3

De taken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 4

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug toten met 26 oktober 2017.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 26 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven