7 Stemming Creëren tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130-(R2119)).

(Zie vergadering van 23 juni 2020.)

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de initiatiefnemers van het wetsvoorstel waarover we zo dadelijk stemmen, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. De heer Asscher heeft zich verontschuldigd voor de stemming. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Voordat wij gaan stemmen, attendeer ik u graag nog even op het fenomeen "stemverklaring". De fractievoorzitters hebben mij gevraagd om nog eens te benadrukken dat vooral de kwaliteit daarvan heel belangrijk is, onder het motto: in der Beschränkung zeigt sich der Meister. De richttijd voor een goede stemverklaring is ongeveer een halve minuut. Inhoudelijk gaat het dus vooral om een verklaring over het eigen stemgedrag. Graag daarvoor namens uw fractievoorzitters nog een keer uw aandacht.

Dan beginnen we met de stemming over het wetsvoorstel 35130, Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit).

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):

Voorzitter, dank u wel. Ik zal gelijk proberen me aan uw aanwijzingen te houden. Mijn fractie zal tegen de initiatiefwet stemmen, ondanks onze waardering voor de inzet van de initiatiefnemers en het vele werk dat zij hebben verzet. We hebben een aantal kritiekpunten. Alles overwegend maakt de wet een in onze ogen niet te rechtvaardigen inbreuk op het gelijkheidsbeginsel. Wel roepen we hierbij de regering op om haast te maken met de afspraak uit het regeerakkoord rondom de meervoudige nationaliteit voor de eerste generatie emigranten en immigranten. De wenselijkheid om zo'n meervoudige nationaliteit mogelijk te maken was immers de onderstroom in het debat.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Huizinga. Zag ik nog iemand anders? Ja, de heer Doornhof. Gaat uw gang.

De heer Doornhof (CDA):

Voorzitter. Het CDA heeft er waardering voor dat de initiatiefnemers de negatieve gevolgen van de brexit voor Nederlanders in het VK willen beperken. Maar op het moment waarop de Tweede Kamer over het voorstel stemde, leek het er nog op alsof we aan het afkoersen waren op een onverkort harde brexit. Inmiddels is het terugtrekkingsakkoord door het Britse parlement aanvaard, is het VK uit de EU getreden en vinden onderhandelingen plaats over uitvoeringsafspraken. In het terugtrekkingsakkoord staat onder meer een verblijfsrecht voor EU-burgers van vijf jaar. De initiatiefnemers houden met dit alles geen rekening. Het voorstel is op dit moment sowieso overbodig. Mocht op een later moment alsnog blijken dat de rechten van Nederlanders in het VK onvoldoende zijn gewaarborgd en de wettelijke uitzondering nodig is, dan zal mijn fractie welwillend staan tegenover een daartoe strekkend voorstel. Maar in het huidige voorstel kunnen we ons niet vinden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Doornhof. Ik zie dat er geen andere leden zijn die een stemverklaring over deze initiatiefwet willen afleggen. Dan gaan wij nu stemmen over het wetsvoorstel. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, FvD, Fractie-Otten, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de PvdD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik schors de vergadering voor enkele momenten zodat u de initiatiefnemers kunt feliciteren met de aanvaarding van hun initiatiefwetsvoorstel en om hun daarna de gelegenheid te geven om de zaal te verlaten. Ik dank de initiatiefnemers voor hun aanwezigheid bij de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven