Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over PBO's, te weten:

- de motie-Aptroot over zeggenschap van aangesloten ondernemers over de samenstelling van het bestuur (25695, nr. 36);

- de motie-Aptroot over volledige openheid van zaken in de financiële verslaglegging van de schappen (25695, nr. 37);

- de motie-Douma/Van Dijk over een code voor goed bestuur (25695, nr. 38);

- de motie-Douma/Van Dijk over het handhavingsinstrumentarium van product- en bedrijfsschappen (25695, nr. 39);

- de motie-Van Dijk/Douma over het voorkomen van dubbele heffingen (25695, nr. 40);

- de motie-Van Dijk/Douma over het niet schrappen van de Schilthuiskorting (25695, nr. 41).

(Zie vergadering van 21 september 2006.)

In stemming komt de motie-Aptroot (25695, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (25695, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Douma/Van Dijk (25695, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Van Oudenallen en de Groep Van Schijndel voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Douma/Van Dijk (25695, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Schijndel (Groep Van Schijndel):

Voorzitter. Ik geef voor de Handelingen aan dat ik graag als "Van Schijndel" word aangeduid. Dank u.

De voorzitter:

De stenografen weten dat; maakt u zich geen zorgen.

In stemming komt de motie-Van Dijk/Douma (25695, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dijk/Douma (25695, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven